14. Navngivning af plads ud for adresserne Rådhuspladsen 75 og 77 (2014-0055633)

Teknik- og Miljøudvalget skal efter endt høring godkende, at de indkomne høringssvar ikke giver anledning til at ændre navnet Regnbuepladsen, som Borgerrepræsentationen tidligere har truffet beslutning om.

Indstilling og beslutning

Vejnavnenævnet indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1. at de indkomne høringssvar ikke giver anledning til at ændre navnet Regnbuepladsen, som Borgerrepræsentationen besluttede d. 6. februar for pladsen ud for adresserne Rådhuspladsen 75 og 77 (jf. bilag 1)

2. at navnet Regnbuepladsen træder i kraft pr. 1. juli 2014.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen traf 6. februar 2014 beslutning om, at pladsen ud for adresserne Rådhuspladsen 75 og 77 skulle navngives Regnbuepladsen.

For at realisere Borgerrepræsentationens beslutning har forvaltningen efterfølgende sendt navnet Regnbuepladsen i høring hos de berørte parter. Med de indkomne høringssvar kom der nye oplysninger i sagen. Vejnavnenævnet mener dog ikke, at de indkomne høringssvar giver anledning til at ændre Borgerrepræsentationens beslutning og indstiller derfor, at navnet Regnbuepladsen fastholdes.

Løsning

Formålet med at fastsætte vejnavne og adresser er ifølge adressebekendtgørelsens § 1, stk. 2, at gøre det let at finde vej. En adresse skal derfor afspejle den naturlige adgangsvej til en given ejendom. Problemet med de nuværende adresser til Rådhuspladsen er, at en del af ejendommene har indgangsdøre ud til Vester Voldgade, men adresser til Rådhuspladsen. Adresserne afspejler derfor ikke den naturlige adgangsvej.

I 2012 blev der anlagt en ny plads ud for adresserne Rådhuspladsen 75 og 77, som Vejnavnenævnet anbefaler navngivet. Når pladsen navngives vil den være den naturlige adgangsvej til pladsens ejendomme. Konsekvenserne af navngivningen er derfor, at adresserne Rådhuspladsen 75 og 77 skal ændre adresse til det nye pladsnavn.

Navnet Regnbuepladsen har været i høring, og der er indkommet fire høringssvar. Høringssvarene fremgår af bilag 2. Et af høringssvarene forholder sig konkret og kritisk til navnet Regnbuepladsen, hvilket er at betragte som nye oplysninger i sagen.

Spar Nord, der er lejer i ejendommen Rådhuspladsen 75, ønsker ingen adresseændring.

I det aktuelle høringssvar tager Spar Nord konkret stilling til det foreslåede navn Regnbuepladsen. Spar Nord anfører blandt andet, at hvis pladsen navngives med dette navn, vil det skabe en uklædelig præcedens for, at de højest råbende minoritetsgrupper tildeles rettigheder.

Spar Nord anfører desuden, at beslutningen om at navngive pladsen er i strid med adressebekendtgørelsen, da de mener, at det ikke bliver nemmere at finde vej, hvis pladsen navngives.

Ud over høringssvaret fra Spar Nord er der kommet høringssvar fra Kristensen Properties og to høringssvar fra C.W. Obel Ejendomme. Ingen af parterne ønsker en adresseændring. C.W. Obel Ejendomme foreslår, at de nuværende adresser fastholdes, og at Regnbuepladsen blot bliver et kaldenavn i folkemunde – ligesom Strøget.

Teknik- og Miljøforvaltningens bemærkninger
En adresse skal afspejle den naturlige adgangsvej til den pågældende bygning m.v.

Det er forvaltningens vurdering, at netop disse adresser, som ligger klart fysisk adskilt fra Rådhuspladsen, skal bringes i overensstemmelse med den gældende bekendtgørelse.

En tildelt adresse er ikke en beskyttet rettighed, og en ændring heri vil ikke kunne danne grundlag for erstatning.

Det er efter forvaltningens vurdering ikke muligt at bevare adresserne Rådhuspladsen 75 og 77, og samtidig benævne pladsen med kaldenavnet Regnbuepladsen. Situationen vedrørende Rådhuspladsen 75 og 77 kan ikke sammenlignes med Strøget. Her er ejendommenes adresser fysisk knyttet direkte til gadenavnene, Frederiksberggade og Østergade m.v., mens Rådhuspladsen 75 og 77 er fysisk adskilt fra selve Rådhuspladsen. 

Kaldenavnet Strøget m.fl. er desuden undtagelser, og det kan ikke anbefales at etablere flere skilte i byen med kaldenavne, da det let kan give forvirring med hensyn til de korrekte adresser. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer derfor, at den foreslåede løsning ikke vil være i overensstemmelse med adressebekendtgørelsens formål om, at det skal være nemt at finde vej.

Økonomi

Der er kun mindre økonomiske konsekvenser i forbindelse med opsætning af navneskilte og husnummerskilte, som afholdes inden for forvaltningens driftsbudget.

Videre proces

Når navnet er godkendt i Teknik- og Miljøudvalget, vil forvaltningen offentliggøre det. Ikrafttræden vil i overensstemmelse med beslutningen ske den 1. juli 2014. Hermed følger ikrafttrædelsesdatoen anbefalingerne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Formand for Vejnavnenævnet

Morten Kabell

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet 7. april 2014

Indstillingen blev godkendt med 8 stemmer mod 2. 1 medlem undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, F og B
Imod stemte: C og V
Undlod at stemme: I

Protokolbemærkning fra I:

”Liberal Alliance mener at navngivningen bør indgå i et samlet forslag om navngivning i området set i lyset af spærringen af Vester Voldgade ud for Strøget”.