4. Anlæg af ændret indretning af Rantzausgade, Nørrebro (fællesindstilling) (2017-0056933)

For at øge trafiksikkerheden, forbedre forholdene for by- og handelsliv og håndtere skybrud skal der tages stilling til dispositionsforslag, omlægning af busruter og frigivelse af anlægsmidler for anlægsprojektet i Rantzausgade.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at dispositionsforslaget danner grundlag for udarbejdelse af projektforslag, detailprojektering og anlæg af ændret indretning af Rantzausgade, jf. bilag 3.

    Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,
  2.  at som konsekvens af vedtagelsen af dispositionsforslaget for Rantzausgade omlægges busrute 12 og 66 i retning mod vest ad ruten Ågade og Borups Plads, jf. bilag 4.

    Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
  3.  at der frigives en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. (2017 p/l) til omdannelsen af Rantzausgade. De 3,8 mio. kr. skal frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg i 2017, jf. Økonomiafsnittet.
  4. at bevillingerne fra anlægsprojekterne ”Etablering af erstatningspladser til cykelprojekt i Rantzausgade” (3 mio. kr.), ”Etablering af parkeringspladser” (4,2 mio. kr.), ”Styrket byrum og handelsliv i Rantzausgade” (4 mio. kr.) og ”Øget trafiksikkerhed – Ombygning af farlige kryds og strækninger” (1,1 mio. kr.) lægges sammen, jf. bilag 7.
  5. at ibrugtagningstidspunktet for alle bevillinger i projektet, jf. bilag 7, ændres til marts 2019.

Problemstilling

I Overførselssag 2012-2013 (BR 23. maj 2013) (A, B, F, I og Ø) blev der afsat 30 mio. kr. til områdefornyelserne på Indre Nørrebro, herunder en trafikal fredeliggørelse af Rantzausgade, og 3 mio. kr. til etablering af erstatningspladser til cykelprojekt i Rantzausgade. Borgerrepræsentationen godkendte 9. oktober 2014 kvarterplanen for Indre Nørrebro.

Borgerrepræsentationen godkendte 11. februar 2016 ”Trafikplan Indre Nørrebro”, herunder en trafikskitse for Rantzausgade, med en beslutning om, at alternativer til busdrift i Brohusgade, herunder de økonomiske konsekvenser, skulle undersøges.

Ved Budget 2015 (BR 2. oktober 2014) (A, B, F, O og Ø) blev der afsat 10 mio. kr. til erstatningspladser i anlægsprojekter, heraf 4,2 mio. kr. til Rantzausgade. I overførselssagen 2014-15 (BR 30. april 2015) (A, B, F, O og Ø) blev der afsat 4 mio. til ”Styrket byrum og handelsliv i Rantzausgade” til opgradering af det igangværende trafikforbedringsprojekt og 1,1 mio. til ”Øget trafiksikkerhed – Ombygning af farlige kryds og strækninger” til ombygning af Rantzausgade.

Der skal tages stilling til dispositionsforslaget for Rantzausgade, omlægning af busruter, frigivelse af resterende anlægsbevillinger og sammenlægning af bevillinger og ibrugtagningstidspunkter.

Løsning

Forslag til indretning af Rantzausgade
Teknik- og Miljøforvaltningen har i dialog med områdefornyelsens styregruppe, lokale beboere og erhvervsliv udarbejdet et dispositionsforslag for omdannelsen af Rantzausgade, jf. bilag 3.

Ved godkendelse af Trafikplan for Indre Nørrebro i Borgerrepræsentationen i 11. februar 2016 blev det besluttet, at Rantzausgade skal ensrettes, og at hastigheden skal sænkes til 30 km/t. Rantzausgade ensrettes for bil- og bustrafik fra Brohusgade ind mod centrum, der etableres en modstrømscykelbane mod ensretningen og busvenlige hævede flader med hjørneudvidelser ved flere af sidegaderne. Disse tiltag vil bidrage til lavere hastigheder og give plads til byliv og skybrudssikring. Fortovene udvides i begge sider af gaden fra Jesper Brochmands Gade til Gartnergade, og i nordsiden anlægges en ”flexzone” til klima- og skybrudssikring, cykelparkering, udeservering, byliv og bynatur, varelevering og parkering. Dispositionsforslaget indeholder ligeledes fire træer ved Irma.

Rantzausgade er udpeget som forsinkelsesvej ved skybrud. Selve gaden udformes derfor til at forsinke og lede skybrudsvand, og i flexzonen etableres bl.a. rensebede, der renser og afkobler hverdagsregn fra et opland mellem Åboulevard og Hans Tavsens Gade på ca. 5 ha. for at aflaste byens renseanlæg.

Risici
Et dispositionsforslag viser en tidlig disponering af gaden, og der vil derfor ske tilpasninger i den videre projektering af fx størrelse og placering af de enkelte elementer i gaden, fx flexzoner, begrønning, cykelbane. Såfremt projekteringen medfører væsentlige ændringer i forhold til dispositionsforslaget, vil Teknik- og Miljøudvalget få et projektforslag fremlagt til beslutning i efteråret 2017.

Skybrudsprojektet anlægges som medfinansieringsprojekt. Svar på ansøgningen til Forsyningssekretariatet (BR 26. november 2015) forventes i løbet af foråret 2017. Hvis projektet ikke godkendes, kan projektet blive forsinket pga. evt. omprojektering. Skybrudsprojektet på Rantzausgade planlægges i samarbejde med HOFORs afkoblings- og rensningsprojekt, og en forsinkelse i det ene projekt vil betyde en forsinkelse i det andet.

Konsekvenser for parkering
På Borgerrepræsentationens møde den 11. februar 2016 blev det besluttet at nedlægge op til 60 parkeringspladser i Rantzausgade, som skal erstattes inden for en gåafstand af 1,5 km fra Rantzausgade.

Dispositionsforslaget forudsætter nedlæggelse af mellem 50 og 60 parkeringspladser i Rantzausgade. Det endelige antal pladser samt placering forventes klarlagt i den videre projektering og vil ske i dialog med Nørrebro Lokaludvalg.

Høring af dispositionsforslaget
Dispositionsforslaget har været i høring hos Nørrebro Lokaludvalg, Movia, HOFOR og politiet, jf. bilag 5. Nørrebro Lokaludvalg og HOFOR har ingen bemærkninger til projektet. Teknik- og Miljøforvaltningen har imødekommet Movias kommentarer til de anlægstekniske forhold i dispositionsforslaget. Politiet har ikke kunne godkende en egentlig cykelgade, og dispositionsforslaget er derfor indrettet med en modstrømscykelbane efter dialog med politiet. Projektforslaget skal godkendes af politiet inden anlæg.

Alternativer til busdrift i Brohusgade
Da Rantzausgade skal ensrettes for at skabe plads til trafik- og byrumsforbedringer, skal busserne i den modgående retning omlægges. Der er undersøgt alternative ruter til busrute 12 og 66 ad Brohusgade, og der er fundet tre ruter, som busserne kan omlægges ad, jf. bilag 8. Det er ikke muligt at etablere en rute, der fra Ågaden løber videre ad Jagtvej, da det forudsætter, at et kørespor inddrages på Ågade. Forvaltningerne har samarbejdet med Movia om løsningerne, og et notat om de mulige ruter har været i offentlig høring fra 7. december 2016 til 12. januar 2017. Der kom i alt 210 høringssvar, jf. bilag 9 og 10.

Som konsekvens af dispositionsforslaget for Rantzausgade indstilles, at busrute 12 og 66 omlægges ad ruten Ågade og videre til Borups Plads, jf. bilag 4. Derved nedlægges stoppestedet ”Skyttegade”, der har ca. 350 daglige brugere. Der anlægges et nyt busstoppested på Ågade som erstatning for stoppestedet ”Skyttegade”. Ved denne rute ledes bussen ad bredere gader, hvilket giver færre gener for beboerne, og uden om den dobbeltrettede del af Rantzausgade mellem Hans Egedes Gade og Brohusgade, hvor der er mange cyklister. Ruten foretrækkes af 79 % af de indkomne høringssvar i den offentlige høring, jf. bilag 9.

Med etableringen af et nyt stoppested på Ågade vil afstanden fra området ved Struenseegade og Hans Tavsens Gade til nærmeste stoppested fortsat være inden for rammen på 400 m, som er praksis, når forvaltningen planlægger stoppesteder. Det er dog en forringelse i forhold til stoppestedet ”Skyttegade” i Rantzausgade, som nedlægges, og er ikke i overensstemmelse med de politiske ønsker om at gøre busserne mere tilgængelige for ældre og gangbesværede.

Ved den kommende metrostation Nuuks Plads samles alle busser i vestgående retning ved det eksisterende stoppested ”Jagtvej” på Ågade, der ligger 150 m fra den kommende metrostation. Det er en forlængelse af afstanden mellem bus og metro med ca. 100 m i forhold til det eksisterende stoppested for busrute 12 og 66 ved Nuuks Plads, der ligger 50 m fra den kommende metrostation. Dette er ikke i overensstemmelse med målet om korte skifteafstande mellem bus og metro. Metro- og buspassagerer får dog med forslaget et mere overskueligt skifte til bus, da alle busser i udadgående retning samles ét sted.

Set alene ud fra et passagermæssigt hensyn var en omlægning af en af ruterne, hvor stoppestedet ”Skyttegade” i Rantzausgade bevares, at foretrække. Dette skal vejes op mod den modstand, der er mod en busrute gennem enten Brohusgade eller Hans Egedes Gade. Teknik- og Miljøforvaltningen vil i forbindelse med projekteringen undersøge mulige tiltag, der kan mindske forringelsen for ældre og gangbesværede af flytningen af busstoppestedet.

Movia har estimeret, at den forringede busbetjening medfører et forventet årligt indtægtstab for kommunen på ca. 120.000 kr. pga. en forventning om færre passagerer. Derudover vil omlægningen af busruterne 12 og 66 betyder et tidsmæssigt merforbrug på cirka ét minut, hvilket vil forøge driftsudgifterne årligt med ca. 525.000 kr.

Sammenlægning af bevillinger og nyt samlet ibrugtagningstidspunkt
Anlægsprojektet er sammensat af seks bevillinger med forskellige ibrugtagningstidspunkter, jf. bilag 7, tabel 2. For at mindske administration i projektet indstilles det, at fire af disse bevillinger, jf. Økonomiafsnittet, lægges sammen, og at alle bevillingerne til projektet, jf. bilag 7, tabel 2, får samme ibrugtagningstidspunkt i marts 2019.

Økonomi

Bilag 7 indeholder en oversigt over alle bevillinger i projektet med angivelse af budget og budgetparter. Med denne indstilling skal der frigives 3,8 mio. kr. til omdannelsen af Rantzausgade. Med frigivelsen af de 3,8 mio. kr. er alle bevillinger til Rantzausgadeprojektet frigivet. De fire bevillinger ”Etablering af erstatningspladser til cykelprojekt i Rantzausgade”, ”Etablering af parkeringspladser”, ”Styrket byrum og handelsliv i Rantzausgade” og ”Øget trafiksikkerhed – Ombygning af farlige kryds og strækninger” lægges sammen, jf. bilag 7, tabel 2, og ibrugtagningstidspunktet for alle bevillingerne til projektet ændres til marts 2019. Der er forsinkelser på nogle af bevillingerne, jf. tabel 2 i bilag 7. Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret herom ved 4. reperiodisering den 28. november 2016.

Det er ikke muligt at vurdere de øgede afledte driftsomkostninger for Rantzausgade på baggrund af dispositionsforslaget, men i den efterfølgende projektering vil Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejde et overslag på de fremtidigt øgede driftsudgifter. Hvis de øgede driftsudgifter viser sig at være væsentlige vil Teknik- og Miljøforvaltningen bede om at få dem finansieret i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2019.

Omlægningen af busdriften i Rantzausgade vil medføre en merudgift for kommunen på 645 tkr. i 2019 og frem. Finansieringen skal findes i de kommende budgetforhandlinger.

Videre proces

Teknik- og Miljøforvaltningen projekterer forslaget med henblik på anlæg. Hvis projekteringen medfører væsentlige ændringer i forhold til dispositionsforslaget, vil Teknik- og Miljøudvalget få projektforslaget fremlagt til beslutning i efteråret 2017. Anlægsarbejdet forventes udført i perioden april 2018 til marts 2019.

 

 

Peter Stensgaard Mørch                           Pernille Andersen     

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 7. marts 2017  

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag (ÆF1):
”At parkeringspladserne erstattes i nærområdet og betydeligt nærmere end 1.500 meter fra de nuværende parkeringspladser.”

Ændringsforslaget (ÆF1) blev ikke vedtaget med otte stemmer mod to. Ingen undlod at stemme.

For stemte: C og V.
Imod stemte: A, B, F og Ø.

 

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag (ÆF2):
”At busruterne ikke omlægges på en måde, så kommunen skal betale en årlig bod på mere end en halv mio. kr.”

Ændringsforslaget (ÆF2) blev ikke vedtaget med otte stemmer mod to. Ingen undlod at stemme.

For stemte: C og V.
Imod stemte: A, B, F og Ø.

 

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag (ÆF3):
”At Rantzausgade ikke ensrettes.”

Ændringsforslaget (ÆF3) blev ikke vedtaget med otte stemmer mod to. Ingen undlod at stemme.

For stemte: C og V.
Imod stemte: A, B, F og Ø.

 

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag (ÆF4):
”At Rantzausgades vejareal ikke indskrænkes.”

Ændringsforslaget (ÆF4) blev ikke vedtaget med otte stemmer mod to. Ingen undlod at stemme.

For stemte: C og V.
Imod stemte: A, B, F og Ø.

1. at-punkt blev godkendt med otte stemmer mod to. Ingen undlod at stemme.

For stemte: A, B, F og Ø
Imod stemte: C og V.

 

3.-5. at-punkt blev anbefalet overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med otte stemmer mod to. Ingen undlod at stemme.

For stemte: A, B, F og Ø.
Imod stemte: C og V.

 

Et samlet udvalg afgav følgende protokolbemærkning:
”Udvalget ønsker, at forvaltningen i det videre arbejde skal undersøge mulighederne for at forbedre tilgængeligheden for syns- og gangbesværede på distancen mellem det nedlagte stoppested på Rantzausgade og det nye på Ågade, f.eks. ved at etablere ledelinjer, opsætte bænke m.v.”