7. Dispensation til at fælde bevaringsværdige træer på Carlsberg, Vesterbro (2017-0412703)

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der skal gives dispensation fra lokalplan 432 ”Carlsberg II” til at fælde seks bevaringsværdige træer. Træerne har forskellig status i lokalplanen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at Teknik- og Miljøforvaltningen meddeler dispensation til at fælde fem bevaringsværdige træer, jf. bilag 2, som efter lokalplanens § 8, stk. 6, punkt b og f, må fældes, når det er påkrævet i forbindelse med nybyggeri.
  2. at Teknik- og Miljøforvaltningen gennemfører en naboorientering om fældning af et bevaringsværdigt træ, jf. bilag 2, som efter lokalplanens § 8, stk. 6, punkt b og f, skal bevares, og hvis naboorienteringen ikke medfører mange eller vægtige indsigelser, meddeler dispensation til fældning.

Problemstilling

Carlsberg Byen P/S har søgt om tilladelse til at fælde fire bevaringsværdige træer for at gøre plads til en adgangsvej og et nybyggeri. Træerne må efter lokalplanen fældes, når det er påkrævet i forbindelse med nybyggeri. Endvidere har Udviklingsselskabet som grundejer søgt om tilladelse til at fælde to bevaringsværdige træer på deres matrikel for at gøre plads til kommunens omlægning af Vester­fæl­led­­vej. Vejprojektet indebar oprindeligt, at der skulle fældes fire bevaringsværdige træer, men det er nu reduceret til to. Kun ét af disse træer er dog forudsat fældet i lokal­planen.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 28. november 2016, at udvalget bl.a. behandler dispensationssager om be­varings­værdige træer på Carlsberg. Udvalget skal derfor tage stilling til, om forvaltningen kan give dispensation til at fælde i alt seks bevaringsværdige træer, herunder om forvaltningen på baggrund af en naboorientering kan give dispen­sation til at fælde ét træ, som skulle have været bevaret.

Løsning

Bevaringsværdige træer
Lokalplan 432 fastlægger rammerne for udvikling af Carlsberg fra et industriområde til et tæt, blandet bykvarter, hvor ny bebyggelse indpasses sammen med eksisterende bygninger, træer og haver. Lokalplanen har udpeget 330 bevaringsværdige træer i området, hvoraf 169 skal bevares. Resten er forudsat fældet i forbindelse med nybyggeri og vejprojekter og erstattet af et tilsvarende antal nye, store træer. De bevaringsværdige træer, som må fældes, er markerede på lokalplanens tegning nr. 7 med rød signatur og omtales som ”røde træer”. De bevaringsværdige træer, som skal bevares, er markerede med grøn signatur og omtales som ”grønne træer”. Se bilag 2. Ved at udpege træer som bevaringsværdige, selv om de forventes fældet, har forvaltningen hjemmel til at stille vilkår om erstatningstræer i forbindelse med den konkrete tilladelse til fældning.

Erstatningstræer
Lokalplanen bestemmer, at ingen af de udpegede, bevaringsværdige træer må fældes uden Teknik- og Miljøforvaltningens særlige tilladelse (dispensation) og kun på betingelse af, at der plantes et tilsvarende antal nye, store træer indenfor lokalplanens område. Teknik- og Miljøudvalget har bemyndiget Teknik- og Miljøforvaltningen til at dispensere fra lokalplaner, hvis dispensationen ikke er af principiel karakter, eller hvis naboorientering ikke har medført mange eller vægtige indsigelser. På Carlsberg ønsker udvalget dog at behandle sager om bevaringsværdige træer og bygninger samt sager, der har været i naboorientering. Erstatningstræer for fældede, bevaringsværdige træer på Carlsberg skal have en stammeomkreds på 30-35 cm. Se bilag 3. Udviklingsselskabet har i forbindelse med tillæg 6 til lokalplanen udarbejdet en foreløbig oversigt over, hvor og hvornår der plantes erstatningstræer. Den er fortsat gældende.

A. Omlægning af krydset Vesterfælledvej/ Ny Carlsberg Vej
Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 16. marts 2015 vedtaget et projektforslag for kom­mun­ens omlægning af Vesterfælledvej. Projektet forudsætter blandt andet, at der fældes fire træ­er i træ­­­rækken langs Vesterfælledvej, for at gøre plads til en ud­videlse en svingbane i krydset ved Ny Carls­berg Vej. I den aktuelle, detaljerede bearbejdning af projektet har det nu vist sig, at det ikke er nød­vendigt at fælde fire bevaringsværdige træer her, men kun to.

I tillæg 6, ved­tag­­et 2016, burde markeringen af ”røde træ­er” i krydset ved Ny Carlsberg Vej have afspejlet projektforslaget, sådan at fire træer kunne fældes, hvis det var nødvendigt. I stedet blev der ved en fejl kun markeret ét ”rødt træ”, mens resten forblev ”grøn­ne træer” (der skal bevares).

Omlægning af Vesterfælledvej er – i overensstemmelse med beslutningen fra marts 2015 - en del af udbygningsaftalen mellem Køben­havns Kom­mune og Carlsberg Byen P/S og gennemføres i takt med ud­bygningen af om­råd­et. Projektets næste etape omfatter en ombygning af krydset ved Ny Carlsberg Vej, bl.a. så der kan køre store last­biler fra Carlsberg Byen ud på Vesterfælledvej. Det betyder, at svingbanen skal udvides ind over Carlsberg Byen P/S’s matrikel.

For­valtningen vurderer, at det er nødvendigt at fælde to bevaringsværdige træer langs vejen af hen­syn til oversigts­for­hold i krydset og til­gængelighed for fod­gængere, da træerne står i det fremtidige fortovs­areal (se bilag 2, side 4). Hermed vil dispensationen vedrøre både ét ”rødt træ” og ét ”grønt træ”, da lokalplanen ved en fejl kun har udpeget ét ”rødt træ” i krydset. Dispen­sation meddeles først umiddelbart inden, at vejpro­jekt­et går i jorden (forventet august 2018).

B. Ny adgangsvej til Carlsberg Byen fra Vesterfælledvej
Efter lokalplanen skal der anlægges en ny adgangsvej til Carlsberg Byen fra Vesterfælledvej. Af hensyn til ledningsarbejder, vejtilslutningens geometri og oversigtsforhold, vil det være nødvendigt at fælde tre træer i den bevaringsværdige trærække, hvor den nye vej tilsluttes Vesterfælledvej. Træerne er udpegede som bevaringsværdige træer, der må fældes, hvis det er påkrævet i forbindelse med nybyggeri (”røde træer”). Se bilag 2, side 2-3. Carlsberg Byen P/S har søgt om tilladelse til at fælde de tre træer, da ledningsarbejder forud for anlæg af adgangsvejen påbegyndes i februar 2018.

C. Byggeprojekt ved ”Administrationsbygningen”
Efter lokalplanen kan der opføres et nybyggeri langs Vestefælledvej foran for den bevaringsværdige ”Administrationsbygning”, der ligger tilbagetrukket fra vejen. Byggefeltet er placeret tæt på et bevaringsværdigt træ i haven foran ”Administrationsbygningen”, så halvdelen af træets krone og rødder ligger indenfor byggefeltet. Træet er derfor i lokalplanen angivet som bevaringsværdigt træ, der må fældes, hvis det er påkrævet i forbindelse med nybyggeri (”rødt træ”). Se bilag 2, side 2-3.

Kommunen og Carlsberg Byen P/S har indgået aftale om 600 almene boliger på Carlsberg, hvoraf der forventes ca. 220 boliger i projektet ved ”Administrationsbygningen”. Dispensation til fældning af træet er en forudsætning for projektet og indgår som vilkår i udkast til købsaftale mellem udviklingsselskabet og et almennyttigt boligselskab. Carlsberg Byen P/S har søgt om dispensation til fældning af træet nu, da der er behov for en afklaring af forholdet, inden der indgås købsaftale (forventet primo 2018). Dispensation vil dog først blive meddelt sammen med byggetilladelse til projektet.

Anbefaling af dispensation
Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at lokalplanens betingelser er opfyldt: De to træer syd for krydset Vesterfælledvej/ Ny Carlsberg Vej (A) skal fældes for, at kommunens vejprojekt kan gennemføres med en hensigtsmæssig trafikal løsning (oversigtsforhold og tilgængelighed på fortovet). De tre træer ved Lagergade (B) skal fældes af hensyn til den fastlagte adgangsvej. Træet ved ”Administrationsbygningen” (C) skal fældes for, at det fastlagte nybyggeri kan gennemføres. Dispensationerne meddeles henholdsvis umiddelbart inden vejprojekterne (A og B) går i jorden eller i byggetilladelsen til nybyggeri (C). Vilkår vil endvidere være, at der senest to år efter tilladelsen plantes et tilsvarende antal nye træer (med en stammeomkreds på 30-35 cm) i området.  

Naboorientering
Forvaltningen vurderer, at der kan meddeles dispensation til at fælde de ”røde træer” uden naboorientering. Det skyldes, at lokalplanen muliggør, at træerne må fældes, og naboer og andre således er bekendt med, at træerne ikke bevares. Forvaltningen vil derfor meddele dispensation til at fælde de ”røde træer” uden naboorientering. Forvaltningen vurderer, at der skal gennemføres en naboorientering, inden der kan meddeles dispensation til fældning af det ”grønne træ” syd for krydset Vesterfælledvej/ Ny Carlsberg Vej, fordi træet ikke er muliggjort fældet i lokalplanen.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, vil Teknik- og Miljøforvaltningen meddele dispensation til at fælde de ”røde træer” som beskrevet i løsningsafsnittet. Forvaltningen vil gennemføre en naboorientering om at fælde det ”grønne træ” syd for krydset Vesterfælledvej/ Ny Carlsberg Vej. Hvis naboorientering ikke medfører mange eller vægtige indsigelser, vil forvaltningen meddele dispensation til fældning uden at forelægge sagen på ny.

 

            Pernille Andersen

                                                                   /Karsten Biering Nielsen

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 5. februar 2018 

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt med syv stemmer mod fire. Ingen undlod at stemme.

For stemte: A, C, F, I og Å.
Imod stemte: B, O og Ø.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt med seks stemmer mod fem. Ingen undlod at stemme.

For stemte: A, C, I og Å.
Imod stemte: B, F, O og Ø.