4. Forslag til tillæg 1 til lokalplan 524 Sundmolen i Nordhavn, Østerbro (2019-0000913)

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til at sende forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 524 Sundmolen i Nordhavn i høring. Forslaget vil muliggøre opførelse af nyt byggeri og indretning af friarealer på spidsen af Sundmolen. 

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, 

  1. at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 524 Sundmolen i Nordhavn (bilag 2) offentliggøres og udsendes i offentlig høring i otte uger. 

Problemstilling

Bygherre har anmodet om, at der udarbejdes tillæg til lokalplan 524 Sundmolen i Nordhavn for at muliggøre opførelser af byggeri i byggefelt på spidsen af Sundmolen. Det er nødvendigt at udarbejde tillæg til lokalplanen. Årsagen er, at den eksisterende lokalplan fastslår, at der skal udarbejdes supplerende lokalplan, hvis der skal opføres bebyggelse på det aktuelle område. Derudover ønsker bygherre at hæve den maksimale højde for byggeriet fra 21 meter, som fastsat i eksisterende lokalplan, til 27 meter, samt fastsætte nye bestemmelser for indretningen af friarealerne.

Løsning

Formålet med tillægget er at muliggøre opførelse af en bygning, der anvendes til serviceerhverv, i en højde på op til 27 meter. Byggeriet udføres i beton og glas. Der er desuden fastsat nye bestemmelser for friarealerne for at muliggøre øget begrønning og nyplantning af træer.

Projektet er beskrevet yderligere i forslaget til lokalplantillæg (bilag 2 s. 6-7). 

Forvaltningen foreslår at give mulighed for at øge den maksimale bygningshøjde til 27 meter fra de eksisterende 21 meter, da bebyggelsen bliver placeret yderst på Sundmolen og vil indgå i sammenhæng med en række andre markante og højere byggerier yderst på andre moler, fx Redmolen og Marmormolen/Langelinie. Den eneste nærliggende bebyggelse vil være en eksisterende erhvervsbebyggelse, umiddelbart vest for den foreslåede nye bebyggelse. Det betyder, at der kun vil være tale om en meget lille forøgelse af skyggegener, primært i morgentimerne, og at skyggevirkningen primært vil være på vandareal.

Byliv

Eksisterende lokalplan fastsætter et promenadeforløb langs med kajkanterne på Sundmolen. Der vil fortsat være fuld offentlig adgang til promenader og alle friarealer hele vejen rundt om molespidsen. Friarealerne i forslaget til lokalplantillæg ligger yderst på Sundmolen og vil derfor være slutdestinationen på promenadeforløbet. Der er fastsat bestemmelser om at etablere bænke og opholdstrappe, så det bliver muligt at tage ophold i området.

Miljø og bynatur

Der findes i dag ingen træer eller anden form for beplantning i planområdet. Bygherre har anmodet om, at der udarbejdes bestemmelser for friarealerne, der muliggør en øget begrønning af arealet end i eksisterende lokalplan. Bygherre har også anmodet om, at der plantes et forholdsvist stort antal træer, da friarealerne er placeret på en udsat beliggenhed i forhold til blæst og saltpåvirkning, sådan at området fortsat vil have et grønt præg, hvis dele af træplantningen går ud. Forslaget til lokalplantillæg fastsætter bestemmelser om, at der skal etableres bede og plantes 32 træer, hvoraf mindst 15 skal kunne opnå en højde på mellem seks og 15 meter. Der stilles også krav om at bygningen etableres med grønt tag.

Parkering

Eksisterende lokalplan fastslår, at parkering på Sundmolen skal placeres i parkeringshus længere inde på Sundmolen, mens der kan indrettes op til 10 % gadeparkering til afsætning, handicapparkering, korttidsparkering samt delebiler og elbiler. Eksisterende lokalplan fastlægger parkering for hele Sundmolen. Der er mulighed for i alt 137.000 m² byggeri, fordelt på nybyggeri på 96.000 m² og eksisterende byggeri. Det betyder at der i alt skal etableres ca. 685 parkeringspladser.

Parkeringshuset skal placeres, hvor der i dag er et pakhus. Pakhuset fungerer som støjskærm for støj fra containerterminalen på Levantkaj, for de boliger der er ved at blive opført på den sydlige del af Sundmolen. Det er derfor en forudsætning for opførelse af parkeringshuset, at containerterminalen er flyttet fra nuværende placering, hvilket forventes at ske med udgangen af 2021. Det vil herefter tage tid at nedrive det eksisterende pakhus og opføre parkeringshus, der forventes at kunne ibrugtages ultimo 2024. Indtil da vil parkeringsnormen til det nye byggeri blive dækket af midlertidige parkeringspladser på terræn. Der vil ca. skulle etableres 23 parkeringspladser til det nye byggeri.

Parkeringsdækningen er i eksisterende lokalplan fastsat til 1 parkeringsplads pr. 200 m² etageareal. I Kommuneplan 2015 er parkeringsnormen for C-områder i byudviklingsområder 1:150, men den kan efter en nærmere vurdering fastsættes i spændet 1:100 til 1:200. Forvaltningen vurderer ikke, der er sket ændringer, som giver behov for at foretage en ny vurdering af parkeringsbehovet i forbindelse med dette forslag til lokalplantillæg.

Der stilles i lokalplantillægget krav om fire cykelparkeringspladser pr. 100 m² etageareal, jf. krav i Kommuneplan 2015, mens der i eksisterende lokalplan blev stillet krav om 1,5 cykelparkeringspladser pr. 100 m² til erhvervsanvendelse. Det svarer til at der etableres ca. 180 cykelparkeringspladser. Der stilles krav om, at cykelparkeringspladser placeres i konstruktion, men der gives dog mulighed for at indrette op til 30 cykelparkeringspladser på terræn.

Støj

Eksisterende lokalplan fastsætter, at der ikke må opføres bebyggelse i delområde, hvor området for forslaget til lokalplantillæg er beliggende, på grund af støj fra containerterminalen, som er placeret umiddelbart nord for planområdet, på Levantkaj. Der er udarbejdet ny støjrapport, der viser, at de vejledende støjkrav for så vidt angår en anvendelse til serviceerhverv, der er muliggjort i lokalplantillægget, kan overholdes.  

Borgerinddragelse

Der er foretaget intern høring af tillægget til lokalplan, herunder af Østerbro Lokaludvalg, der vil blive hørt igen, når forslaget sendes i offentlig høring. Følgende hovedsynspunkter har været fremført af lokaludvalget:

  1. Lokaludvalget kan tilslutte sig forslaget med en bebyggelsesgrad, som foreslået, og er glade for bestræbelsen på at give moleområdet en grøn karakter.
  2. Lokaludvalget anbefaler, at det bør overvejes, hvordan det undgås, at fremtidig virksomhed i bebyggelsen ikke kommer til at dominere friarealerne på offentlighedens bekostning.

Forvaltningens bemærkninger:

  1. Forvaltningen har fastsat bestemmelser for nyplantning af træer og indplacering af bede i området. Der er ikke fastsat en maksimal bebyggelsesprocent for området, da den samlede byggeret er fastsat for området omfattet af lokalplan 524 Sundmolen i Nordhavn som helhed. Den maksimale byggemulighed er derfor fastsat som følge af byggefeltets størrelse og den maksimale bygningshøjde.
  2. Efter lokalplantillægget skal området være offentligt tilgængeligt, og der ikke må opsættes barrierer for offentlig færdsel. Det bemærkes, at det vil være den fremtidige grundejerforening på Sundmolen, der vil skulle overtage og forestå drift på friarealerne.

Miljøvurdering

Lokalplanen medfører ikke miljømæssige konsekvenser, der betyder, at der skal udarbejdes en miljørapport i henhold til miljøvurderingsloven.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt at sende forslaget til lokalplantillæg i høring, sender Teknik- og Miljøforvaltningen planforslaget i høring i otte ugerPlanforslaget kan sendes i offentlig høring umiddelbart efter, at Teknik- og Miljøudvalget har godkendt lokalplanforslaget, jf. Borgerrepræsentationens delegation af 30. november 2017.

Efter offentlighedsfasen vil forvaltningen gennemgå de modtagne henvendelser og på baggrund heraf udarbejde indstilling om endelig vedtagelse af planforslaget. Denne forventes forelagt Borgerrepræsentationen medio 2019.

 

                                       Pernille Andersen

                                                                               / Karsten Biering Nielsen

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 4. februar 2019

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag:

”At parkeringsnormen for biler fastsættes til 1 pr. 100 m2.”

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget med to stemmer mod ni. Ingen undlod at stemme.

For stemte: C og I.
Imod stemte: A, B, F, O, Ø og Å.

Indstillingen blev ikke godkendt med fem stemmer mod seks. Ingen undlod at stemme.

For stemte: A, I og O.
Imod stemte: B, C, F, Ø og Å.

Alternativet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten:
”Partierne mener ikke, at bygningen er æstetisk tilfredsstillende og ønsker yderligere et mere klimavenligt materialevalg.” 
                                                                                    

Socialdemokratiet og Liberal Alliance afgav følgende protokolbemærkning:
“Partierne stemmer for lokalplansforslaget, da Borgerrepræsentationen med den eksisterende lokalplan fra 2015 selv fastsatte, at bebyggelsen på spidsen af Sundmolen skal adskille sig fra det øvrige muliggjorte nybyggeri, der skal have en vertikal orientering i facader og stueetager samt at materialevalget skal afspejle Sundmolens havnekarakter og gerne må afvige fra materialebrugen i de øvrige nybyggerier i området.”