17. Københavns Kommunes Træpolitik (2015-0251730)

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til et forslag tilKøbenhavns Kommunes Træpolitik.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at ”Københavns Kommunes Træpolitik”, jf. bilag 1, godkendes som ny samlet politik for håndtering af træer i Københavns Kommune.

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget har den 24. august 2015 vedtaget et medlemsforslag stillet af Radikale Venstre og SF om, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal udarbejde et forslag til en træpolitik. I forlængelse heraf havde Teknik- og Miljøudvalget den 5. oktober 2015 en drøftelse af indhold og retning for en træpolitik.

Teknik- og Miljøforvaltningen har på den baggrund udarbejdet et forslag til en samlet træpolitik for Københavns Kommune.

Løsning

Formålet med ”Københavns Kommunes Træpolitik” er at sikre en opprioritering af byens eksisterende og nye træer uden at hindre byens udvikling.

Der er med forslaget lagt op til, at træpolitikken skal gælde for alle kommunale arealer samt private arealer. De private arealer er omfattet i det omfang kommunen har mulighed for at påvirke og stille krav til arealerne, hvilket primært er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner og ved støttet byggeri og anlæg. Københavns Kommune kan også forsøge at få private grundejere til at tage træpolitikkens budskaber til sig og implementere dem på egne arealer – fx ved at informere om værdien af træer og ved at tilbyde partnerskabstræer. Der er ikke hjemmel i lovgivningen til at stille yderligere krav om træer på private grundejeres arealer.

Målsætning og principper

Den overordnede målsætning for træer i København, som træpolitikken skal understøtte, er formuleret i Københavns Kommunes strategi ”Bynatur i København”, der blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 10. december 2015.

Målsætningen lyder: At det samlede antal af træer i København øges og at der sikres gode vækstvilkår for både eksisterende og nye træer i byen. Derudover skal der være en variation i artsvalget.”

Målsætningen udgør den overordnede ramme for træpolitikken. For at realisere målsætningen, er der i udkastet til træpolitikken formuleret fem principper for håndtering af træer i Københavns Kommune.

De fem principper er:

1. Eksisterende træer i København skal som hovedregel bevares
Princippet er udarbejdet med udgangspunkt i, at hvert et træ i København har en række nytte- og herlighedsværdier  (jf. bilag 1) samt bidrager til at øge trækronedækket. Derfor forpligter Københavns Kommune sig til altid at passe på og som hovedregel bevare eksisterende træer i København. Der lægges imidlertid op til, at hvor det er afgørende nødvendigt kan eksisterende træer fældes og eksisterende plantehuller nedlægges.

Hvorvidt et træ skal bevares eller fældes, vurderes af den forvaltning, der har ansvaret for træerne. Teknik- og Miljøudvalget vil i indstillinger om anlægsprojekter fortsat få fremlagt et træregnskab, der orienterer om projektets konsekvenser for træer (hvor mange fældes, flyttes, bevares og nyplantes).

2. Særligt værdifulde træer i København skal udpeges og bevares
Princippet retter sig mod en gruppe af eksisterende træer i København, der vurderes særligt værdifulde – pga. en historisk, biologisk, arkitektonisk eller identitetsskabende betydning - og som derfor skal udpeges og særligt beskyttes, når byen omdannes.

Gruppen af værdifulde træer omfatter fire kategorier af træer (jf. bilag 1, side 10).

  1. Fredede træer. Kategorien eksisterer i dag og har et juridisk ophæng. Fredninger godkendes af hhv. Fredningsnævnet og Slots- og Kulturstyrelsen.
  2. Træer, der er udpeget som bevaringsværdige i lokalplaner. Kategorien eksisterer i dag og har et juridisk ophæng. Må som i dag ikke fældes uden Teknik- og Miljøforvaltningens godkendelse.
  3. Ikoniske træer: Ny kategori, der er udviklet i arbejdet med træpolitikken, fordi der er fundet behov for at synliggøre byens mange ikoniske træer – fx træet på Gråbrødre Torv. Der skal udpeges ikoniske træer på kommunale arealer, og det vil ske med inddragelse af lokaludvalgene og godkendes i det fagudvalg, der har ansvaret for træerne (primært Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget). Et ikonisk træ må ikke fældes uden politisk godkendelse i det fagudvalg, der har ansvaret for træerne.
  4. Evighedstræer: Ny kategori. I kommunale naturområder fx Utterslev Mose skal der udpeges træer, der skal blive stående, til de forfalder af sig selv. Et træ kan kun udpeges til et evighedstræ, når det kan sikres, at det ikke kan udgøre en risiko. Udpegningen godkendes af Teknik- og Miljøudvalget, der har ansvar for træer på kommunale naturområder. Et evighedstræ må ikke fældes uden Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse.

Gruppen af værdifulde træer vurderes tilsammen at udgøre cirka 5-7 pct. af byens samlede træbestand.

3. Der skal plantes flere træer i København
For at følge op på målsætningen om, at det samlede antal træer i København skal øges frem mod 2025 indeholder træpolitikken et princip om, at der skal plantes flere træer på både de private og kommunale arealer. Princippet skal sikre, at muligheden for at plante flere træer overvejes i alle Københavns Kommunes anlægs- og byggeprojekter, ved udarbejdelsen af lokalplaner samt i forbindelse med støttet byggeri og anlæg.  

Forslaget til en træpolitik og særligt dette princip skal ses i sammenhæng med visionen om at plante 100.000 nye træer i København over en ti-årig periode, som Teknik- og Miljøudvalget vedtog på mødet den 24. august 2015. 

4. Der skal sikres gode vækstvilkår for både nye og eksisterende træer i København
En forudsætning for, at flere træer kan bevares, og at nyplantede træer vokser sig store, er, at både nye og eksisterende træer sikres gode vækstvilkår. Ikke alle forvaltninger har i dag formuleret standardkrav til vækstvilkår ved plantning og pleje af træer. Princippet skal sikre, at alle forvaltninger har fokus på gode vækstvilkår for kommunens træer. Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde med de øvrige relevante forvaltninger stå i spidsen for at udarbejde retningslinjer for vækstvilkår ved plantning og pleje af træer. Det vil derefter være op til de enkelte forvaltninger at stå for den efterfølgende implementering af retningslinjerne.

5. Der skal sikres et varieret artsvalg
Valg af træart har betydning for den æstetik, robusthed og funktion et træ kan have. Princippet skal sikre, at valg af træart fortsat understøtter et bredt træartsvalg i København, således at konsekvenserne af eventuelle sygdomme i træer begrænses samt at valget sker ud fra den kontekst, et givent træ skal indgå i – så det fx passer til en arkitektoniske helhed, understøtter biodiversitet samt lege- og læringspotentialer. Endvidere skal princippet sikre, at Københavns Kommune fortsat har fokus på at plante færre allergene træer.

Administrationsgrundlag

Træpolitikken indeholder de overordnede politiske principper for håndtering af træer i København. Politikken vil blive fulgt op af et administrationsgrundlag, som indeholder de administrative retningslinjer for, hvordan træpolitikken skal forvaltes. Nogle retningslinjer vil bygge på allerede eksisterende retningslinjer for træer i København, mens andre er nye retningslinjer, der skal udarbejdes, jf. bilag 2.

Høringssvar fra forvaltningerne og inddragelse af eksterne interessenter

Da der er lagt op til, at træpolitikken skal gælde for alle forvaltningers arealer, har et forslag til en træpolitik været sendt i intern høring i kommunens forvaltninger. Alle forvaltninger har afgivet høringssvar. Forvaltningernes bemærkninger vedrører især træpolitikkens økonomiske konsekvenser idet det bemærkes, at træpolitikken vurderes at kunne have en fordyrende effekt på anlægsprojekter. Bemærkninger herom er indarbejdet i ’Notat vedrørende træpolitikkens økonomiske konsekvenser’ (bilag 5).

Forvaltningerne har herudover - og særligt i den efterfølgende dialog – bemærket, at mere fleksibilitet bør indgå i træpolitikken herunder muligheden for at plante nye erstatningstræer frem for at bevare eksisterende træer. Teknik- og Miljøforvaltningen er enig i, at det i nogle tilfælde ikke vil være muligt eller give mening at bevare eksisterende træer. Træpolitikken lægger op til, at eksisterende træer under princip 1 kan fældes, hvor det er afgørende nødvendigt.

Derudover bemærker Økonomiforvaltningen, at det skal sikres, at princip 2 om særligt værdifulde træer ikke er i strid med styrelsesvedtægten. Teknik- og Miljøforvaltningen har undersøgt dette og justeret og præciseret forslaget til en træpolitik som følge heraf. Endelig har der været en række øvrige bemærkninger. Fx bemærker Børne- og Ungdomsforvaltningen, at der bør foretages en registrering af træer på alle kommunens arealer. Teknik- og Miljøforvaltningen er enig og medvirker gerne hertil, såfremt der kan findes finansiering hertil.  Forvaltningernes høringssvar er opsummeret i bilag 3 og vedlagt i deres fulde længde i bilag 4.

Teknik- og Miljøforvaltningen har i processen med udarbejdelsen af udkast til træpolitikken holdt to møder med Det Grønne Råd, der har udtrykt sig positivt overfor hovedlinjerne i det foreliggende udkast til en træpolitik.

Økonomi

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at det vil kræve øgede ressourcer at realisere træpolitikkens målsætninger og implementere træpolitikkens fem principper for håndtering af træer, jf. bilag 5. Nogle initiativer og aktiviteter som følge af træpolitikken kan igangsættes uden yderligere finansiering, som en del af forvaltningernes drift. Andre vil afhænge af en politisk prioritering og vil blive igangsat i det omfang det muliggøres via budgetaftaler og andre bevillingsmæssige beslutninger.

Videre proces

Træpolitikken vil gælde fra den vedtages i Borgerrepræsentationen. Den fuldstændige implementering vil afhænge af, hvornår der er udpeget ikoniske træer og evighedstræer samt udarbejdet administrationsgrundlag – forventeligt primo 2017.

Såfremt forslaget til ”Københavns Kommunes Træpolitik” tiltrædes, vil Teknik- og Miljøforvaltningen – i samarbejde med relevante forvaltninger – udarbejde et administrationsgrundlag, dvs. tilrette de eksisterende retningslinjer vedrørende træer og udarbejde eventuelt nye (jf. bilag 2).

I arbejdet med forvaltningen af træpolitikken er det endvidere relevant, at der sker en øget kortlægning af træer i København især ift. de værdifulde træer. 

 

                              Pernille Andersen

                                                              / Jakob Møller Nielsen                    

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 2. maj 2016

Det Radikale Venstre stillede følgende ændringsforslag om tilføjelse af et 2. at-punkt:

”at et bevaringsværdigt træ ikke fældes uden politisk godkendelse idet fagudvalget har ansvaret for træerne”

Ændringsforslaget blev ikke godkendt med to stemmer mod syv. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: B og Ø.
Imod stemte: A, C, F og V.

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.