15. Anlæg af Ny Amagerbrogade, Amager Øst og Vest (2016-0016931)

For at ombygge Amagerbrogade til strøggade i overensstemmelse med helhedsplanen skal der tages stilling til anlægsprojekt og finansiering.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at projektforslaget danner grundlag for detailprojektering og ombygning af Amagerbrogade på strækningen mellem Christmas Møller Plads og Shetlandsgade samt ombygning op til krydset Amagerbrogade/Vejlands Alle, jf. bilag 3.
  2. at forvaltningen skilter Amagerbrogade med 40 km/t, når politiet har godkendt hastighedsnedsættelsen.

    Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
     
  3. at der frigives en anlægsbevilling på 65,26 mio. kr. til anlæg af Ny Amagerbrogade på strækningen fra Christmas Møllers Plads til Shetlandsgade samt ombygning op til krydset Amagerbrogade/Vejlands Alle. Anlægsbevillingen frigives på Teknik og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg fordelt med 29,25 mio. kr. i 2017 og 36,01 mio. kr. i 2018. jf. Økonomiafsnittet.
  4. at der omdisponeres 8,20 mio. kr. til anlægsprojektet Ny Amagerbrogade fra anlægsprojekterne Cykelslangen, Lersø Parkallé (lommepark), Haraldsgade (byrumsplan) og Støjreduktion (asfalt, Amager). Omdisponeringen foretages på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg i 2016, jf. Økonomiafsnittet.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen godkendte 6. februar 2014 Helhedsplan for Ny Amagerbrogade og indsatser for strækningen Holmbladsgade til Shetlandsgade samt ombygning op til krydset Amagerbrogade/Vejlands Alle. Forvaltningen har udarbejdet et samlet anlægsforslag og forslag til finansiering, herunder forslag om, at der omdisponeres mindreforbrug fra de afsluttede projekter Cykelslangen, Lersø Parkallé (lommepark), Haraldsgade (byrumsplan) og Støjreduktion (asfalt, Amager), så anlæg kan sættes i gang.

Løsning

I overensstemmelse med helhedsplanen har forvaltningen udarbejdet et anlægforslag til Ny Amagerbrogade, jf. bilag 3. Med forslaget indsnævres dele af gaden til ét spor i hver retning. De nedlagte spor anvendes til bredere fortove og cykelstier samt pladsdannelser, ophold, vareudstilling og udeservering. Der plantes flere træer, skabes bedre krydsningsmuligheder og sammenhæng til Amager Centret. Læssezoner og cykel- og korttidsparkering etableres på Amagerbrogade og i sidegaderne. Bilag 10 indeholder en nærmere beskrivelse af forslaget.

I forslaget indgår en 50 km/t hastighedsgrænse, da politiet ikke har hjemmel til at godkende 40 km/t, jf. høringsafsnittet. Dette kan senere ændres til 40 km/t uden væsentlige meromkostninger. Forslaget er ligeledes justeret på placering og udformning af tre busstoppesteder og belysning for  at sikre bedre fremkommelighed for busser og at holde udgifterne nede, jf. bilag 8 og afsnittet om øgede omkostninger.

I forbindelse med anlæg af Ny Amagerbrogade vil forvaltningen samtidig klima- og skybrudssikre Amagerbrogade. Anlægsarbejderne koordineres tillige med driftsarbejde på signaler, slidlag og kloakrenovering.

Øgede omkostninger og projektjustering
Ny Amagerbrogade forventes at koste ca. 10 mio. kr. mere end den afsatte ramme. Dette skyldes et oprindeligt for lavt anslået risikotillæg i forhold til projektets omfang og kompleksitet.

For at reducere merudgiften har forvaltningen derfor udeladt ny belysning i forslaget, herunder effektbelysning. Den almindelige gadebelysning vil med projektet ”Fornyelse af Gadebelysning” blive fornyet i 2016. Udeladelsen vil give en besparelse på 1,7 mio. kr. Ændringen vil ikke have trafikale konsekvenser, og effektbelysningen kan etableres senere uden væsentlige meromkostninger. 

Forvaltningen har overvejet andre muligheder for at spare i projektet, herunder på plantning af træer, cykelstativer, skraldespande, bænke mv. og at afkorte anlægsstrækningen. Forvaltningen har vurderet, at det ikke ville stemme med helhedsplanens intentioner om trafikafvikling og byrumsudvikling. Forslaget er baseret på, at belægning og inventar udføres i standardmaterialer.

Restbeløbet på de 8,2 mio. kr. kan dækkes ved at omdisponere mindreforbrug på følgende projekter: Cykelslangen, Lersø Parkallé (lommepark), Haraldsgade (byrumsplan) og Støjreduktion (asfalt, Amager), som alle er afsluttet og ibrugtaget.

Projektforslagets trafikale konsekvenser
Trafikmodelberegninger på strækningen Christmas Møllers Plads til Vejlands Allé viser, at biltrafikken på Amagerbrogade reduceres med ca. 10 % til 30 %. Dette forudsætter, at alle indsatser, herunder en hastighedsreduktion, er gennemført. Indtil hastigheden kan sættes ned til 40 km/t, vil virkningen for trafiksikkerhed og tryghed ikke kunne realiseres fuldt ud. 

Reduktionen i biltrafikken på Amagerbrogade vil give mindre stigninger på nogle sidegader og parallelle gader, især på Sundholmsvej, Irlandsvej, Peder Lykkes Vej og Backersvej, jf. bilag 10. Forvaltningen vil ved detailprojekteringen vurdere, om der skal gennemføres yderligere tiltag.

Når nærværende projekt er anlagt, vil busrejsetiderne i især mod nord blive en smule forringet. Linje 5A vil få en forværret rejsetid mod nord på halvandet minut om eftermiddagen på hverdage men en forbedret rejsetid på et minut mod syd i samme tidsrum. Dette vil gælde indtil næste strækning Shetlandsgade - Vejlands Alle anlægges. Forvaltningen forventer, at den samlede busrejsetid vil være beskedent forringet i forhold til nu, når hele Amagerbrogade er bygget om i overensstemmelse med helhedsplanen.

Cyklister vil opleve øget tryghed med bredere og flere fremførte cykelstier. De fremskudte busperroner vil bidrage til øget tryghed for både fodgængere og cyklister.

Konsekvenser for træer
Som forudsat i helhedsplanen plantes flere træer på Amagerbrogade, og flest mulige af de eksisterende træer bevares. Der plantes 77 nye træer og ni træer flyttes, mens det er nødvendigt at fælde i alt fire træer. Det giver en tilvækst på 73 træer, jf. bilag 5.

Det er nødvendigt at fælde fire træer for at skabe plads til busbaner, jf. bilag 3A og 3O. Træerne er to lindetræer fra 1920 og to platantræer fra 2001. Skal de skånes, skal to andre træer på Christmas Møllers Plads i stedet fældes, og busprioriteringen ved Vejlands Alle kan ikke gennemføres.

De ni træer flyttes for at give plads til udvidelsen af Amagerbrogade og en læssezone i nær tilknytning til Amagerbrogade, jf. bilag 3B, 3O og 3P. Det vil være muligt at erstatte træerne med nye træer. Det vil sikre en mere forudsigelig vækst de pågældende steder, da der er risici forbundet med at flytte større vejtræer.

Nye træer plantes dels som allétræer, dels som solitærtræer eller i grupper på mindre pladser og pladsdannelser på Amagerbrogade samt op ad sidegader. Der plantes træarter, som kan tåle udfordringerne i forbindelse med klimasikring samt livet som bytræ.

Konsekvenser for parkering
Som forudsat i helhedsplanen ændres det samlede antal p-pladser i zonen ikke. I projektet flyttes rundt på ca. 115 parkeringspladser langs projektstrækningen. I forbindelse med hovedprojekteringen fastlægges de konkrete nedlæggelser og oprettelser. Der nedlægges fire pladser uden for betalingsområdet, jf. bilag 6.

Fremkommelighed i anlægsfasen
Trafikafviklingsplaner udarbejdes ved det endelige hovedprojekt og med hensyntagen til særlige lokale forhold, herunder omlægning af buslinje 5A og 350S i anlægsperioden, jf. bilag 9. Amagerbrogade forventes ensrettet mod nord i anlægsfasen, og trafik mod syd ledes via parallelle gader. Der vil derfor særligt mod syd være en forringet fremkommelighed.

Tidsplan
Forvaltningen orienterede i notater af 27. november 2014 og 26. juni 2015 om forsinkelse i Ny Amagerbrogadeprojektet grundet sammenlægning af etaper og udfordringer omkring skybrudstiltag og klimatiltag og nye EU udbudsregler. Anlæg forventes fortsat igangsat i april 2017, men der kan ske forsinkelser på grund af skybruds- og klimatiltag og eksisterende ledninger.

Høring
Lokaludvalgene for Amager Vest og Amager Øst har været inddraget i processen og er positivt stemt. Begge udvalg ser frem til, at der opnås finansiering af anlæg af Ny Amagerbrogade helt til Vejlands Allé og har derudover haft specifikke kommentarer og ønsker til projektet. Forvaltningen har imødekommet lokaludvalgenes ønsker i størst muligt omfang og vil fortsat være i dialog med udvalgene ved detailprojektering og i anlægsprocessen, jf. bilag 4.

Politiet har godkendt projektforslaget. Der udestår godkendelse af en hastighedsnedsættelse til 40 km/t. Politiet har oplyst, at der aktuelt ikke er hjemmel i det gældende regelsæt, som er under revision i Transport- og Bygningsministeriet, men at politiet er sindet at godkende en hastighedsnedsættelse, hvis regelsættet senere giver mulighed for det.

Movia har løbende deltaget i projekteringsmøderne, hvor de har godkendt projektets løsninger. HOFOR har været løbende inddraget i projektet og har godkendt de afløbstekniske løsninger.

Økonomi

I Budget 2013 (BR 4. oktober 2012) (A, B, F, I og Ø) blev 40 mio. kr. afsat til en helhedsplan for Ny Amagerbrogade fra Christmas Møllers Plads til Vejlands Allé og til at projektere og anlægge 1. etape af projektet. I Budget 2015 (BR 2. oktober 2014) (A, B, F, O og Ø) blev 30 mio. kr. afsat til at opgradere og forskønne strækningen fra Christmas Møllers Plads til Holmbladsgade og at afstribe den østlige del af Amager Boulevard. Bevillingerne er samlet ved Borgerrepræsentationens beslutning 26. marts 2015.

Med denne indstilling ønskes 65,26 mio. kr. (2016 p/l) frigivet, jf. bilag 7.

Anlægsprojektet ”Ny Amagerbrogade” vurderes at komme til at koste 8,20 mio. kr. mere end de afsatte 57,06 mio. kr. (2016 p/l), og der overføres midler til Ny Amagerbrogade fra projekterne Cykelslangen (Budget 2010, BR 8. oktober 2009 - A, B, C, F, O, V og Ø), Lersø Parkallé, lommepark (Budget 2010, BR 8. oktober 2009 - A, B, C, F, O, V og Ø), Haraldsgade byrumsplan (BR 12. oktober 2006) og Støjreduktion, asfalt, Amager (Budget 2014 - BR 3. oktober 2013, A, B, F, O og Ø) fordelt med hhv. 3,00 mio. kr., 1,59 mio. kr., 1,72 og 1,89 mio. kr. Alle fire projekter er afsluttet og ibrugtaget.

I anlægsfasen omlægges bustrafikken mod syd uden om anlægsområdet, hvilket giver en meromkostning til busdrift på i alt ca. 1,5 mio. kr. årligt. Efter anlægget vil der tillige være en meromkostning til busdrift. Meromkostningen er beregnet af Movia og vurderes at blive 0,2 mio. kr. årligt.

Fremtidige driftsomkostninger
Der er på baggrund af projektforslaget udarbejdet et overslag for den fremtidige drift, herunder kantbegrænsninger, belægninger, afvanding, gadeinventar og beplantning. Det vurderes, at meromkostningen vil andrage 0,475 mio. kr. årligt i 2016 priser fra 2019 og frem. Teknik- og Miljøforvaltningen vil lægge op til, at der findes finansiering til dette i de kommende budgetforhandlinger.

Videre proces

Anlæg af Ny Amagerbrogade forventes udført i perioden april 2017 til december 2018.

Pernille Andersen                                  

  /Anders Møller

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 2. maj 2016

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag (ÆF1) om tilføjelse af et 5. at-punkt:

”At der plantes træer i begge sider af Amagerbrogade fra Christmas-Møllers Plads til Amager Boulevard.”

Ændringsforslaget (ÆF1) blev ikke godkendt med tre stemmer mod seks. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C og V.
Imod stemte: A, B, F og Ø.

Det Konservative Folkeparti stillede følgende ændringsforslag (ÆF2) om tilføjelse af et 5. at-punkt:

”At busstoppestederne placeres i lommer, så trafikken ikke går i stå ved at skulle vente bag en holdende bus.”

Ændringsforslaget (ÆF2) blev ikke godkendt med tre stemmer mod seks. Ingen undlod at stemme.

For stemte: C og V.
Imod stemte: A, B, F og Ø.

Et samlet udvalg stillede følgende ændringsforslag (ÆF3) til indstillingens 1. at-punkt:

”at projektforslaget danner grundlag for detailprojektering og ombygning af Amagerbrogade på strækningen mellem Christmas Møller Plads og Shetlandsgade samt ombygning op til krydset Amagerbrogade/Vejlands Alle, jf. bilag 3, dog således at der spares 0,5 mio. kr. ved at plante ni nye træer i stedet for at flytte og genplante de ni oprindelige træer i projektet, og at der for de sparede midler plantes et antal yderligere træer på Amagerbrogade.”

Ændringsforslaget (ÆF3) blev godkendt med ni stemmer mod nul. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, B, C, F, V og Ø.
Imod stemte: Ingen.

Det således ændrede 1. at-punkt og indstillingens 2. at-punkt blev godkendt med seks stemmer mod tre. Ingen undlod at stemme.

For stemte: A, B, F og Ø.
Imod stemte: C og V.

3. og 4. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med seks stemmer mod tre. Ingen undlod at stemme.

For stemte: A, B, F og Ø.
Imod stemte: C og V.