5. Startredegørelse for tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 202 "Fisketorvet", Vesterbro (2016-0069975)

Udvalgene skal tage stilling til, om der skal igangsættes udarbejdelse af lokalplantillæg med tilhørende kommuneplantillæg med henblik på at muliggøre en udvidelse af butikscentret Fisketorvet og herunder delvis overbygning af den fremtidige forplads til metrostationen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

 1. at Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejder forslag til lokalplan tillæg nr. 2 til lokalplan 202 ”Fisketorvet” på baggrund af de intentioner og anbefalinger, der fremgår af vedlagte startredegørelse, bilag 1.

  Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender,

 2. at Økonomiforvaltningen udarbejder forslag til tillæg til Kommuneplan 2015, der ændrer rammerne for området med hensyn til bebyggelsesprocent, bygningshøjde og det maksimale butiksareal, som det fremgår af vedlagte startredegørelse, bilag 1.

Problemstilling

Metrostationen på Havneholmen forventes at åbne i 2023. Det skaber grundlag for at udnytte eksisterende arealer omkring Fisketorvet bedre og for at skabe bedre sammenhæng mellem centeret og omgivelserne. Fisketorvet ønsker at udvide med 68.000 m2 til kontor og serviceerhverv ved tilbygninger mod nordvest og sydvest, herunder ønskes butiksarealet udvidet med 13.000 m2. Byggeriet foreslås gennemført med en delvis overbygning af den fremtidige forplads til metrostationen og med nye kontor- og hotelfaciliteter langs med Kalvebod Brygge. Gennemførelsen af planen er afgørende for, hvordan den kommende metrostation skal projekteres, og plansagen skal derfor afklares inden foråret 2017. Endvidere ønsker bygherren for naboarealet ”Cirkusgrunden” at udvide deres erhvervsbyggeret med 5.000 m2. Projekterne forudsætter ny lokalplan og kommuneplantillæg, da de afviger fra gældende plangrundlag mht. bl.a. bebyggelsesprocent, højde og maksimale butiksareal 

Løsning

Med planen for den nye metrostation er der behov for at gentænke området omkring Fisketorvet. I dag opleves Fisketorvet som lukket og særligt facaden langs kanalen opleves som en lukket bagside. Med planen åbnes mulighed for at gentænke området, således at Fisketorvets facader ændres fra at være meget lukkede til at blive åbne. Sammen med en ændret

bebyggelsesstruktur i et tillæg til lokalplanen vil det medvirke til, at Fisketorvet med den igangværende byudvikling i området, og særligt når metrostationen åbner, kommer til at være mere åbent mod byrummet og ligge centralt placeret i den nye del af Vesterbro.  

Med planforslaget muliggøres bedre byrum og facader omkring metrostationen, den eksisterende kanal og vejene Havneholmen og Kalvebod Brygge. Områderne fremstår som nævnt i dag som ”bagsider” til Fisketorvet, men ved at omdisponere stueetagens parkeringsområde samt åbne og indrette Fisketorvets facader til udadvendte formål vil de kunne bidrage med mere byliv i området. Planforslagene skal ud over udvidelsen af centeret muliggøre tilbygninger ved Fisketorvets nuværende facade langs Kalvebod Brygge, og herved overdækkes vareindleveringsarealet/skakten mellem bygningen og vejen og der opstår en nyt fodgængerareal langs den nye facade. Bygningerne her ønskes anvendt til serviceerhverv som kontor og hotel. Endelig muliggøres en ekstra erhvervsbyggeret på ”Cirkusgrunden” syd for metrostationen. Der skal i videst muligt omfang plantes træer på arealerne langs Fisketorvets facader. Der henvises i øvrigt til bilag 3. 

Byliv
Ved at åbne stueetagerne vil byrummet langs Havneholmen, Kalvebod Brygge og kanalen opnå mere byliv. Herunder skal forpladsen til metrostation udgøre et bymæssigt og trygt omdrejningspunkt for byliv, færdsel og handel. Der skabes derudover en ny fodgængerforbindelse langs den nye facade langs Kalvebod Brygge med forbindelse til metrostationen som følge af, at vareleveringsområdets skakt ved Fisketorvet overdækkes.  

Detailhandel
Institut for Centerplanlægning (ICP) vurderer, at en udvidelse af detailhandlen især vil styrke Fisketorvet i konkurrencen med andre regionale centre, f.eks. København City, Fields, Frederiksberg Centeret og Rødovre Centrum. Det skønnes, at omsætningen inden for udvalgsvarehandlen vil falde 2-4 % i disse områder, mens omsætningen i de øvrige bymidter i Københavns Kommune vil falde ca. 1-2 % i forhold til et scenarie uden udvidelse af Fisketorvet. Den fremtidige omsætning i alle områder forventes dog at være væsentlig større end i dag pga. befolkningsvækst og stigning i det private forbrug.  

Bæredygtighed
Områdets bæredygtighed sikres bl.a. ved en fortætning af byggeriet omkring den fremtidige metrostation, der vil skabe flere passagerer i metroen og tilskynde til brug af kollektiv trafik og i øvrigt medvirke til, at ubebyggede arealer fremstår attraktive. Der vil derudover være krav til grønne tage eller opsamling af regnvand fra tage til brug for WC-skyl og samt øvrige vandgennemtrængelige overflader, der kan opsamle vand for ikke at belaste kloaknettet. 

Trafik og parkering
Forholdene for cyklister og fodgængere forbedres langs med Fisketorvets facader, men planerne ændrer ikke væsentligt på den samlede biltrafik på Havneholmen og Kalvebod Brygge, fordi de fleste kunder til Fisketorvet vil bruge S-tog og Metro. Den eksisterende rundkørsel sydvest for Fisketorvet foreslås af pladsmæssige årsager nedlagt og erstattet med signalregulering. Projekterne vil ikke medvirke til øget støjbelastning for eksisterende boliger.

Der vil blive stillet krav til parkering i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser.
Der skal etableres cykelparkering for arbejdspladser og butikker på 4 p-pladser pr. 100 m2 etageareal, dog kan kravet i tilknytning til butikscentre vurderes konkret. Der skal desuden anlægges cykelparkering i tilknytning til metroen integreret i Fisketorvet. Skitseprojektforslaget indeholder ca. 2.500 nye cykelparkeringspladser ud over de ca. 700  eksisterende pladser. 

Kommuneplan
Projektet understøtter visionerne i Kommuneplan 2015 om at skabe en sammenhængende by ved bl.a. at udnytte arealer ved metrostationer bedre. Projektet understøtter desuden målsætningen om at styrke Københavns position som Øresundsregionens centrum for handel og oplevelser samt at sikre god tilgængelighed til butikker for gående, cyklende og kollektiv trafik. En realisering af projektforslaget vil forudsætte et tillæg til kommuneplanen. For Fisketorvet øges den maksimale bebyggelsesprocent til 300 og der skabes mulighed for at udvide butiksarealet med ca. 13.000 m2. For ”Cirkusgrunden” øges den maksimale bebyggelsesprocent til 220. For begge områder skabes der mulighed for at fastlægge bebyggelse i op til kote 45, hvilket svare til en bygningshøjde på ca. 42 m. Dette svarer nogenlunde til højden på den eksisterende erhvervsbygning på Havneholmen ”Tower” (48  m) samt det planlagte byggeri på nabogrunden på den anden side af Kalvebod Brygge.  Der henvises til startredegørelse, bilag 1.  

Forudgående høring af ændring af kommuneplanens rammer
Der er gennemført en forudgående høring af den foreslåede ændring af kommuneplanens rammer. Der er i alt indkommet 9 høringssvar fra borgere og interessenter, herunder ét fra Vesterbro Lokaludvalg. Høringssvarene herunder svaret fra Vesterbro Lokaludvalg, lægger særlig vægt på følgende forhold:

 • At der arbejdes med at åbne Fisketorvets facader i gadeplan f.eks. til butikker og restauranter. 
 • At der skabes gode forhold for gående og cyklister med gode forbindelser også til Dybbølsbro.
 • At udendørs arealer opgraderes til ophold og aktiviteter, f.eks. legeplads, idræt og vandsport.
 • At bebyggelsens omfang og højde skal tage hensyn til, at området allerede er tæt bebygget.
 • At trafikken på Vasbygade i dag skaber støjproblemer.
 • At konsekvenserne af en udvidelse af detailhandlen skal belyses.

Forvaltningernes bemærkninger
En åbning af bygningens facade, bl.a. med butikker og andre publikumsorienterede funktioner indgår som et vigtigt element i udviklingen af centeret. Der vil blive lagt vægt på kvaliteten af udearealerne og på forholdene for både fodgængere og cyklister.

Bebyggelsens udformning vil blive belyst i det videre forløb. Herunder bygningernes relationer til pladsen ved metrostationen og til, at området allerede er tæt bebygget. Herunder vil byggeriets påvirkning af omgivelserne blive belyst, visuelt og i forhold til vind, skygge og i forhold til, hvorvidt det nye byggeri kan fungere som støjskærm også for eksisterende boliger.

De detailhandelsmæssige og trafikale konsekvenser af en udvidelse af Fisketorvet, herunder konsekvenserne for butikkerne på Vesterbro, vil blive belyst i en VVM-redegørelse. 

Anbefalinger til den videre planlægning
Forvaltningen vil i det videre samarbejde med bygherre og rådgiver særligt fokusere på følgende temaer i bearbejdningen af det foreliggende skitseprojekt:

 • Bygningens facader og byrum skal udformes med åbne facader og oplevelser i øjenhøjde, så der sikres kontakt mellem funktionerne i bygningerne og byrummene.
 • Bygningerne og hermed det nye Fisketorv skal fremstå med høj arkitektonisk kvalitet.
 • Højden på byggeriet fastlægges til ca. kote 45.
 • En yderligere begrønning af området med træer og grønne facader.
 • Der skal sikres plads til cykelparkering ved metrostationen og denne skal integreres i Fisketorvet.

Stadsarkitekten deltager under behandlingen af indstillingen i Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune. Forvaltningerne vil vejlede grundejerne om muligheden for at indgå en udbygningsaftale.

Videre proces

Når udvalgene har godkendt startredegørelsen, gennemfører forvaltningerne en intern høring af relevante instanser, herunder Vesterbro Lokaludvalg, for at få bidrag til at udarbejde lokalplanforslaget, jf. bilag 4. Når planarbejdet sættes i gang, vil Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejde en VVM-redegørelse, der bl.a. belyser de trafikale og detailhandelsmæssige konsekvenser af projektet samt beskriver gennemførelse og overvågning af eventuelle afværgeforanstaltninger, herunder en screening af de miljømæssige konsekvenser for at udarbejde en miljørapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (MPP) samt VVM.

Forvaltningerne forventer at forelægge planforslagene for Teknik- og Miljøudvalget og i Økonomiudvalget i oktober 2016 og med henblik på vedtagelse i Borgerrepræsentationen, hvorefter det sendes i offentlig høring i otte uger. Planforslagene forventes vedtaget i slutningen af foråret 2017.

 

                       Mikkel Hemmingsen              Pernille Andersen

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 2. maj 2016

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Et samlet udvalg afgav følgende protokolbemærkning:

”Vi ønsker en helhedsplan for Fisketorvet, bl.a. for åbning af facader, volumenstudier og udearealer af hele Fisketorvet, herunder metrostationen. Vi finder behov for særligt fokus på centerets nye arkitektur, som én bygning der åbner sig mod omgivelserne og bidrager med at skabe bedre og grønnere byrum og byliv, både ved stationen, promenaden samt ved ankomstplads til Fisketorvet og mod Kalvebod Brygge. De nye tilføjelser skal samtidig bidrage til at få nedbrudt Fisketorvets facade og tilføre en mindre skala, der kan opleves både tæt ved og længere fra. Det er herudover væsentligt, at metrostationen med forplads udformes, så den indgår som et centralt omdrejningspunkt på vejen Havneholmen.”