4. Økonomisk udmøntning af midler til seksuel sundhed (2015-0165771)

Den nuværende udmøntning af den varige bevilling til seksuel sundhed udløber med udgangen af 2015, og Sundheds- og Omsorgsudvalget forelægges derfor forslag til udmøntning for de kommende to år.

Indstilling og beslutning

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,
  1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender forslag til udmøntning af bevillingen til seksuel sundhed for årene 2016-2017 i tabel 1.

Problemstilling

Indsatser målrettet seksuel sundhed er væsentlige for, at Københavns Kommune kan indfri sine sundhedspolitiske mål om, at københavnerne skal leve længere med bedre livskvalitet og med lige muligheder for et langt og sundt liv.

Københavns Kommunes udmøntningsplan for seksuel sundhed udløber med udgangen af 2015. Udmøntningsplanen blev godkendt af udvalget den 11. december 2014.

En analyse af indikatorer for københavnernes seksuelle sundhed (bilag 2), gennemført af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, viser, at København står over for en række problemstillinger i arbejdet med at fremme den seksuelle sundhed i byen. Eksempelvis er forekomsten af klamydia, gonoré og syfilis stigende, såvel på landsplan som i København. Samtidig er incidensen for provokerede aborter blandt 15-19 årige højere i København end på landsplan, og på landsplan har indvandrere og deres efterkommere en betydelig højere abortkvotient end etnisk danske kvinder. Selvom nydiagnosticerede hiv-smittede på landsplan har været stabilt de senere år med 200-300 tilfælde, peger udviklingen i de øvrige europæiske lande i retning af, at en øget smittespredning af hiv-infektionen blandt mænd, der har sex med mænd kan forventes. Derudover er der i København en relativ stor andel af borgere i risikogrupper for seksuelt overførte sygdomme, da populationen af unge er høj, og da København danner ramme om mange homoseksuelle miljøer.

I forhold til fremme af den seksuelle trivsel er der en række målgrupper, hvis muligheder og lyst til at udfolde seksuallivet er udfordret. Disse er blandt andet par i fertilitetsbehandling, borgere med kroniske sygdomme og transpersoner.

Løsning

Københavns Kommunes sundhedspolitik ’Nyd livet, københavner’ og handleplaner for bedre psykisk trivsel og mod misbrug af alkohol og stoffer var i høring i februar 2015. I deres høringssvar opfordrede AIDS-Fondet og Ældrerådet til, at der blev udformet en særskilt handleplan for henholdsvis seksuel sundhed og ældres seksuelle sundhed.Forvaltningen har taget efterspørgslen til efterretning, men vurderer at denne indstilling, herunder udmøntningsplanen sætter retning og ramme for arbejdet med at fremme københavnernes seksuelle sundhed og trivsel. Udmøntningsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i de problemstillinger, som analysen viser, København står over for og sikrer hjælp til de københavnere med det største behov i tråd med sundhedspolitikkens principper.

Den varige bevilling til seksuel sundhed er på 3.516.000 kroner (2015 P/L). Nedenstående tabel er forvaltningens anbefaling til udmøntning af midlerne for de kommende to år. Essensen af anbefalingerne har været fremlagt for AIDS-Fondet, Sex & Samfund, Hiv-Danmark og LGBT-Danmark, der har haft mulighed for at komme med bemærkninger.

Dette har tre af organisationerne gjort, og bemærkningerne er vedlagt i deres fulde længde i bilag 4. Såfremt bemærkningerne har relevans for udmøntningen fremgår de nedenfor. Sex & Samfund har ikke haft bemærkninger.

Overordnet anbefaler Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at det hidtidige fokus på udvikling af unges handlekompetencer i relation til seksualitet og trivsel fortsættes, ligesom hivopsporing, -testning og –rådgivning for mænd, der har sex med mænd og etniske minoriteter. I bilag 1 gennemgås kort indholdet af de indsatser, som ønskes videreført i bevillingen for seksuel sundhed 2016-2017.

Tabel 1: Forslag til udmøntningsplan for seksuel sundhed 2016-2017

Budgetpost1000 kr. (2015 P/L) Målgruppe 2015 2016 2017 Fordeling
Varig bevilling
Supplerende seksual-undervisning 6.-10. klasse Unge164.311 borgere i alderen 15-29 år i KK 950 950 950 Sex & Samfund
Forebyggelse målrettet 15-29 årige samt klamydia-hjemmetest Unge164.311 borgere i alderen 15-29 år i KK 682 750 750 Sex & Samfund
Individuel rådgivning til unge Unge164.311 borgere i alderen 15-29 år i KK   300 300 KK
Hiv opsporing etniske minoriteter Etniske borgere134.600 indvandrere og deres efterkommer bor i KK samt87.574 udenlandske statsborgere 255 300 200 KK
Hiv opsporing mænd, der har sex med mænd LGBTCa. 36.000 borgere i KK 642 750 750 AIDS-Fondet
Fortsættelse af rådgivning til transpersoner LGBTCa. 36.000 borgere i KK     216 KK
 Kondomudlevering  Unge, mænd, der har sex med mænd og udsatte borgere 150 250 250 AIDS-Fondet 100KK 150
Materiale til københavnere i fertilitetsbehandling VoksneCa. 1310 københavnere går i fertilitets-behandling     100 KK
Temaaftener for borgere med kroniske sygdomme Kronisk sygeCa. 255.000 borgere over 16 år   216   KK
Fertilitet   51     KK
Ældres seksuelle sundhed   153     KK
Seksuel sundhed for kvinder, der har sex med kvinder   102     AIDS-Fondet
I alt     3.516 3.516  

Udover den varige bevilling er der afsat midler i Overførelsessag 2015 samt Budget 2014, Budget 2015 og Budget 2016 til særlige indsatser på området seksuel sundhed. For overblikkets skyld fremgår disse bevillinger i nedenstående tabel.

Tabel 2: Oversigt over øvrige bevillinger på området

Budgetpost1000 kr. (2015 P/L) Målgruppe 2015 2016 2017 Fordeling
Øvrige midler
Kondomudlevering til mænd, der har sex med mænd(Overførselssag 2015) LGBT  180     AIDS-Fondet
Rådgivning for transpersoner(Overførselssag 2015) LGBT  87 88   AIDS-Fondet
Styrket hiv forebyggelse Checkpoint 2015-2017 (Budget 2015) LGBT  400 400 400  AIDS-Fondet
Seksuel sundhed for kvinder, der har sex med kvinder(Budget 2014) LGBT    850 450 AIDS-Fondet
Seksuel sundhed for kvinder, der har sex med kvinder(Budget 2014) LGBT    150 150 Sex & Samfund
Andre forvaltninger
Normstormerne(Budget 2016 for årene 2016-2019) Unge   500 500 BUF
Seksuel sundhed i dagtilbud(Budget 2016 for årene 2016-2018) Børn   600 600 BUF

Hivopsporing
Forvaltningen anbefaler, at indsatsen hivopsporing blandt mænd, der har sex med mænd fortsat varetages af AIDS-Fondet, mens hivopsporing blandt etniske minoriteter fremadrettet varetages af Københavns Kommunes etniske sundhedsformidlere i tæt samarbejde med AIDS-Fondet.

AIDS-Fondet er åbne over for at indgå i dialog om hivopsporing blandt etniske minoriteter, men er også bekymrede for de etniske sundhedsformidleres forudsætninger for at tale om hiv. Erfaringer fra de senere år tyder på, at etniske minoriteter er svære at opspore, og forvaltningen vurderer, at den generelle sundhedssamtale, som de etniske sundhedsformidlere varetager, kan fungere som indgangsvinkel til at komme i dialog med borgere, hvorefter hiv-test og –rådgivning inddrages.

Seksualundervisning og forebyggelse målrettet 15-29 årige
Der tilføres midler til forebyggelse målrettet 15-29 årige, så efterspørgslen af klamydiahjemmetest kan efterkommes. Indsatsen bidrager til, at klamydiaincidensen kan nedsættes, og mørketallet reduceres, da positivraten for indsatsen er højere end på landsplan.Kondomudlevering
Forvaltningen anbefaler, at der afsættes 100.000 kroner til målrettet distribution af gratis kondomer til mænd, der har sex med mænd på relevante sex-mødesteder i København. Bevillingens størrelse er en reduktion i forhold til 2015, hvor der i Overførselssag 2015 blev afsat 180.000 kroner. AIDS-Fondet finder det problematisk, hvis kondomudlevering ikke længere skal finde sted i bar-miljøet, som er et vigtigt sex-mødested for mænd, der har sex med mænd. AIDS-Fondet påpeger også, at hvis gratis kondomer fjernes fra barerne vil signalværdien til målgruppen være, at hiv ikke er farligt eller vigtigt længere. Forvaltningen vurderer, at det er andre problemstillinger end tilgængeligheden af kondomer, der medfører usikker sex i barmiljøet, mens netop tilgængeligheden på andre sexmødesteder kan fremme brug af kondom. Der vil fortsat blive distribueret gratis kondomer til undervisningsbrug samt organisationer, væresteder og lignende, der henvender sig til udsatte borgere, herunder hjemløse, stofmisbrugere og sexarbejdere. Øvrige indsatser
LGBT-Danmark og Hiv-Danmark har i deres bemærkninger til forvaltningens forslag til udmøntning ytret ønske om, at der igangsættes indsatser for deres medlemsgrupper.Forvaltningen har taget udgangspunkt i analysens resultater og anbefaler at iværksætte indsatser over for københavnere i fertilitetsbehandling, borgere med kroniske sygdomme og transpersoner for at fremme deres seksuelle trivsel. Seksuel sundhed opnås ikke kun ved fraværet af sygdom, men handler også om seksuel trivsel gennem alle livets faser.Hvor materiale til københavnere i fertilitetsbehandling vil kunne hjælpe i en svær proces, kan en temaaften for borgere på kommunens forebyggelsescentre gå i dybden med, hvordan parforhold og seksualitet påvirkes af sygdommene. Fortsættelse af rådgivning til transpersoner, der opnåede finansiering i Overførselssag 2015 vil bidrage til at styrke transpersoners sundhedstilstand og trivsel.

Det foreslås derudover at igangsætte en indsats for ungemålgruppen, som et supplement til seksualundervisningen, hvor de unge kan indgå i dialog med professionelle om deres udfordringer indenfor temaet seksuel sundhed.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser udover den afsatte ramme.

Videre proces

Hvis Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender forvaltningens forslag og udmønter den varige bevilling til seksuel sundhed for årene 2016-2017, vil fordelingen af midler blive meldt ud til samarbejdsorganisationerne ultimo 2015. I forhold til de nye indsatser vil forvaltningen være ansvarlig for at fordele midlerne til relevante samarbejdspartnere, når indsatsernes indhold og form er vedtaget.

 

 
        Katja Kayser

                                                    /Katrine Schjønning 

Beslutning

Borgmesteren stillede ændringsforslag om;

At Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at de afsatte 100.000 kr. til ”Materiale til københavnere i fertilitetsbehandling” udgår.

Et enstemmigt udvalg godkendte ændringsforslaget.

Borgmesteren stillede ændringsforslag om;

At Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at de 100.000 kr. frigjort fra ”Materiale til københavnere i fertilitetsbehandling” afsættes til ”Temaaftener for kronisk syge” i 2017. Af de allerede afsatte midler på 216.000 kr. til ”Temaaftener for kronisk syge” omprioriteres 50.000 kr. i 2016 til ”Kondomudlevering” og 50.000 kr. til ”Supplerende seksualundervisning 6.- 10. klasse”.   

Der blev stemt om ændringsforslaget:

For stemte: 3 (B, Ø og F)
Imod stemte: 5 (S, O og V)
Ændringsforslaget blev afvist.  

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten stillede et ændringsforslag:

At Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at de 100.000 kr. frigjort fra ”Materiale til københavnere i fertilitetsbehandling” afsættes til ”Temaaftener for kronisk syge” i 2017. Af de allerede afsatte midler på 216.000 kr. til ”Temaaftener for kronisk syge” omprioriteres 100.000 kr. i 2016 til ”Supplerende seksualundervisning 6.- 10. klasse”.   

For stemte: 6 (A, V, O og Ø)
Imod stemte: 1 (B)
Undlod at stemme: 1 (F)

Ændringsforslaget blev vedtaget.

Protokolbemærkning fra Radikale Venstre:

"Radikale Venstre havde gerne set at bevillingen til kondomfordeling via AIDS-Fondet i årene 2016 og 2017 kunne fortsætte på samme niveau som i 2015. Og sikre høj tilgængelighed af prævention i miljøer med risikoadfærd og dermed at minimere den stigende smitterisiko for seksuel overførte sygdomme". 

Indstillingen blev godkendt med de vedtagne ændringsforslag.