14. Videreførelse af pilotprojektet 'Gravid på arbejde' (2019-0043272)

Udvalget orienteres om evaluering af projektet 'Gravid på arbejde' og skal godkende en videreførelse af projektet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,

  1. at tage evalueringen af pilotprojektet Gravid på arbejde (bilag 1) til efterretning
  2. at godkende at projektet videreføres i et tilpasset koncept (bilag 2) i regi af Arbejdsmiljø København inden for Sundheds og Omsorgsforvaltningens ramme (jf. tabel 1)

Problemstilling

Med Overførselssagen 2018 blev der afsat 830.000 kr. til personale-området med indsatsen 'Forebyggelse af graviditetsbetinget fravær' i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) og igangsættelse af pilotprojektet "Gravid på arbejde". 

Formålet var at understøtte sunde graviditetsforløb for forvaltningens medarbejdere. 

Pilotprojektet er nu evalueret og evalueringen forelægges til udvalgets orientering.
Forvaltningen vurderer, at der fortsat er et stort behov for at nedbringe det graviditetsbetingede sygefravær og indstiller, at udvalget godkender en fortsættelse af projektet i 2019 i regi af Arbejdsmiljø København under Sundheds- og Omsorgsudvalget. 

Løsning

Evaluering af pilotprojekt 2018
I pilotprojektet har gravide medarbejdere i SUF i perioden maj til december 2018 haft mulighed for at få rådgivning fra en jordemoder. Tilbuddet har også omfattet mulighed for et opfølgende forløb med rådgivning fra fysioterapeut og psykolog, samt mulighed for arbejdspladsbesøg og kontakt til den gravides leder med henblik på tilpasning af arbejdsopgaver.

Jordemoderens opgave i projektet var ikke at foretage sundhedsfaglige undersøgelser af de gravide og fostrene, da dette ligger i regionernes regi. Målsætningen var i stedet at højne trivsel og nedbringe det graviditetsbetingende fravær gennem specialiseret rådgivning af målgruppen om blandt andet barnets trivsel og arbejdsrelaterede belastninger.

Forvaltningen vil her orientere om resultaterne fra evalueringen af pilotprojektet.

Der har været en omfattende kommunikationsindsats om tilbuddet (plakater og flyers til alle arbejdspladser, nyheder og interviews på intra om Min Arbejdsplads, besøg på driftsledermøder i alle lokalområder, orientering af tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter med videre).

Det fremgår af evalueringen, at det lader til at være en barriere, at tilbuddet har været placeret udenfor arbejdspladsen, at færre gravide end forventet har benyttet sig af tilbuddet, at tilbuddet kun er blevet benyttet af SOSU-personale i begrænset omfang, men at de gravide medarbejdere, som har benyttet tilbuddet, oplever stor tilfredshed med tilbuddet.

Der er omkring 230 gravide medarbejdere i SUF pr. år, og det var derfor forvaltningens forventning, at 135 medarbejdere ville benytte sig af tilbuddet. I alt 31 gravide medarbejdere har haft en indledende samtale med jordemoderen i perioden og fire heraf har haft en opfølgende samtale.

Der har været et fald i det graviditetsbetingede sygefravær fra 2017 til 2018 fra 28,3 dage i gennemsnit pr. gravid til 25,7 dage, hvilket er dobbelt så højt som det gennemsnitlige sygefravær i SUF, det er dog ikke muligt at konkludere på, om projektet har haft positiv indflydelse på det graviditetsbetingede sygefravær pga. det mindre antal deltagere i pilotprojektet.

Det er forvaltningens vurdering, at der fortsat er potentiale for at hjælpe målgruppen af gravide medarbejdede i SUF, og dermed medvirke til, at det graviditetsbetingede sygefravær nedbringes. Ikke mindst fordi medarbejdere, som yder støtte og pleje til borgere, ofte er udsat for fysisk belastende opgaver og længere periode med stående arbejde, som kan opleves særligt udfordrende under en graviditet, og derfor kan føre til hyppigere sygemeldinger.

Undervejs i pilotprojektet er det blevet tydeligt, at lederne i SUF efterspørger viden og redskaber, som de kan bruge, når deres medarbejdere er gravide, for eksempel om tilpasning af arbejdet, og hvad de generelt skal være opmærksomme på for at medvirke til at nedbringe de gravides sygefravær. Erfaringer fra pilotprojektet viser også, at det er afgørende, at tilbuddet formidles til de gravide medarbejdere via lederne.

På baggrund af de erfaringer, der er gjort i pilotprojektet har forvaltningen derfor udarbejdet et forslag til et koncept for en ny gravidindsats i SUF, som ønskes afprøvet i 2019. Dette koncept involverer i højere grad arbejdspladserne og lederne, og at tilbuddene leveres på de gravides egen arbejdsplads. Herved tages højde for de centrale barrierer for de gravides deltagelse, som evalueringen har identificeret. For at bevare muligheden for anonymitet indeholder konceptet dog fortsat tilbud til den gravide udenfor den gravides arbejdsplads.

Med yderligere arbejdsplads- og lederinvolvering lægger konceptet sig desuden indholdsmæssigt tydeligere op ad de positive erfaringer fra Norge, hvor der de seneste ti år har været gennemført en række projekter med jordemoderrådgivning rettet mod at nedbringe sygefraværet blandt gravide medarbejdere.

Nyt koncept i 2019

Det nye koncept for gravidindsatsen 'En god og tryg graviditet på arbejdet' har til formål at bidrage til, at gravide ansatte i SUF og deres arbejdspladser får støtte og rådgivning til, at graviditetsperioden bliver god og tryg, og at dette understøttes af arbejdspladsen. Herved forventes samtidigt, at de gravides sygefravær vil falde.

Det søger desuden at tage højde for konklusionerne i evalueringen af pilotprojektet 'Gravid på arbejde' og de barrierer for deltagelse i jordemodertilbuddet, som evalueringen opridser.

Det ny koncept er således kendetegnet ved:

  • At kombinere en individrettet og arbejdspladsrettet indsats

Indsatsen giver tilpassede tilbud til den enkelte medarbejder, herunder jordemoderrådgivning, og introducerer værktøjer, som kan anvendes i arbejdspladsens arbejde med at skabe gode arbejdsforhold for de gravide.

  • At være særligt målrettet og tilgængeligt for medarbejdere på plejehjem og i hjemmeplejen

SOSU-personalegruppen samt rengørings- og køkkenmedarbejdere var underrepræsenteret i det tidligere pilotprojekt, men er samtidig grupper, der har et hårdt fysisk arbejde, og som dermed udfordres i forhold til at få arbejde og graviditet til at spille sammen. Den arbejdspladsrettede indsats målrettes derfor plejehjem og i hjemmeplejen. Tilbuddene er dog åbne for alle gravide og arbejdspladser i SUF.

  • At rumme tilbud som foregår på arbejdspladsen

Både jordemoderrådgivning og anden relevant arbejdsmiljørådgivning til gravide medarbejdere samles i en Task Force, der tager rundt på arbejdspladserne. På den måde øges tilgængeligheden af rådgivningen for særligt SOSU-gruppen og rengørings- og køkkenmedarbejdere på plejehjem og i hjemmeplejen.

  • At integrere jordemoderrådgivning i eksisterende tilbud til gravide

Det eksisterende fysioterapeuttilbud til gravide medarbejdere udvides med mulighed for jordemoderrådgivning.

 

 Konceptet beskrives yderligere i bilag 2.

Økonomi

Forvaltningen indstiller, at det nye koncept primært finansieres indenfor rammerne af forvaltningens eksisterende bevilling til SYFO, som er SUF’s tilbud til medarbejdere og ledere ved fravær og mistrivsel.

Jordemodertilbuddene indstilles finansieret via centrale HR-midler indenfor en ramme på 200.000 kr. Indenfor denne ramme estimeres det, at udgifter til jordemoderbistand vil kunne dækkes, såfremt tilslutningen til projektet bliver inden for de forventede rammer. Såfremt denne ramme mod forventning overskrides, vil der skulle tilføres yderligere midler ved fortsat brug af jordemoderbistand.

Tabel 1 viser det samlede budgetoverslag:

Budget - for ny gravidindsats i SUF 2019

kr.

Estimeret jordemoder honorar

200.000

Samarbejde/koordination med jordemoder

40.000

Task-force

9500

Arbejdspladsmøder

110.000

SYFO-forløb

150.000

Kommunikation / info materialer

100.000

Hjælpemidler til gravide

20.000

Total

715.000

Videre proces

Såfremt udvalget godkender indstillingen, vil forvaltningen iværksætte den ny gravidindsats hurtigst muligt i 2. kvartal 2019.

Konceptet afprøves i et år og evalueres i 2. kvartal 2020. Der evalueres på udviklingen i sygefravær og konceptets betydning for, at man som medarbejder i SUF kan have en god og tryg graviditet på arbejdet.

 

 

Diverse

Katja Kayser/                                           

                                                /Kim Maskell

Beslutning

Der blev begæret afstemning om indstillingen:

For stemte: F, A, B, I, O, Ø, Å (9)
Imod stemte: V (1)
Undlod: Ingen

Indstillingen blev således godkendt.