Hvor lang tid varer byggeriet i Strandvænget?

Byggeriet var i første omgang planlagt til at vare til udgangen af 2015, men projektet blev i foråret 2014 ændret på baggrund af en politisk beslutning om at fremtidssikre tunnelen ud til Svanemøllebugten. Som konsekvens af denne beslutning er indvielsen af vejen udskudt til slutningen af 2017. Strandvænget vil frem til indvielsen være stærkt præget af anlægsarbejdet. Oprindeligt var der en tunnel op- og nedkørsel i Strandvænget. Det vil nu blive ændret således, at der i stedet bliver en til- og frakørsel i Strandvænget, og tunnelen fortsætter ud til kysten. Her vil den ligge ”blindt” frem til forbindelsen under Svanemølle Havn er klar til at blive ”knappet på”. Løsningen giver mere plads på overfladen, da til- og afkørselsramper fylder mindre end en tunnelafslutning, og det har betydning for en bedre trafikal løsning omkring Strandvænget og den lille lokalgade langs husene på nordsiden af Strandvænget.

Hvordan vil byggeriet påvirke nærmiljøet i Strandvænget?

På grund af beslutningen om tilkoblingsanlægget i Strandvænget, er tunnelen forlænget med i alt 300 meter, helt ned til kysten. Vi ændrer også tunnelafslutningen til hhv. til- og frakørselsramper. Strækningen fra Strandvænget 5 og helt ned til kysten, vil derfor være præget af byggeriet helt frem til indvielsen af vejen. Det betyder, at beboerne, og de der færdes på Strandvænget, vil være påvirket af byggepladsen. Der vil være støj fra anlægsarbejdet, men det mest støjende – såsom sekantpæleboring og –støbning, og nedbrydningsarbejdet – er overstået.

Støbningen af selve tunnelen foregår i etaper og de dage, hvor der støbes, vil naboerne tæt på byggeriet kunne opleve en øget aktivitet med betonpumper og tilkørsel af betonbiler.

Boring af jordankre sker løbende, og vil kunne registreres både som støj og lette vibrationer.

Skal ledninger i jorden flyttes?

Ja! Selve ledningsomlægningen har faktisk været temmelig kompliceret. Der er både mange ledninger og meget lidt plads at gøre godt med. Tilmed er nogle af dem også ved at være ret gamle og er derfor udskiftet i samme omgang. Det meste arbejde med omlægningerne er overstået, og det resterende vil foregå indenfor byggeplads området.

Skal grundvandsænkningen i området fortsætte?

Ja, det er nødvendigt midlertidigt at sænke grundvandet, der hvor vi graver ud til tunnelen. Det sker for at holde byggegruben tør under byggeriet. Det oppumpede grundvand bliver reinfiltreret (ført tilbage i jorden) via et rørsystem udenfor byggepladsen, så grundvandsspejlet ikke ændrer sig udenfor byggeområdet. Det oppumpede grundvand løber i de blå rør vi har rundt om byggeriet. I forbindelse med, at tunnelen skal forlænges, har vi udvidet grundvandssænkningen øst for Strandvejen.

Hvad gør I for at mindske generne fra byggeriet?

Der er stillet høje krav til entreprenøren og det anvendte materiel, så støj, støv og partikeludledning mindskes mest muligt. Desuden er der valgt de mest skånsomme udførelsesmetoder. De blå grundvandsrør i gaderne er et eksempel på minimering af gener. Løsningen er valgt for at undgå at grave rørene ned for senere at komme og grave dem op igen. Rørbroerne er lette at etablere og fjerne, efterhånden som byggeriet skrider frem.

Et andet eksempel er nedbrydningsarbejdet i forbindelse med ændringen af tunnelafslutningen. Her valgte vi og entreprenøren primært at benytte mør-sprængninger og sekundært skæring og nedbrydning med hammer.  Og af samme grund, som da vi anlagde byggegruben fra Svanemølle Kaserne og frem til øverste del af Strandvænget, har vi også i forlængelsen valgt at lave de afstivende vægge i byggegrube med sekantpæle frem for spuns. Spuns giver almindeligvis både mere støj og vibrationer.

Københavns Kommune har ved anlægsarbejde normalt en arbejdstid der hedder 7-19, men fordi vi arbejder så tæt på naboer og i så lang en periode, er arbejdstiden her fastsat til 7-18, hvor den sidste time mellem 17 og 18 ikke må være støjende.

Vi har etableret et ekstra højt støjhegn – et såkaldt Metrohegn – som er den mest effektive måde at afskærme for både støv og støj. Desuden vander vi i tørre perioder.

Kommer der vibrationer og rystelser?

Der kan i perioder forekomme vibrationer ved de nærmeste ejendomme til tunnelbyggeriet. Der er sat vibrationsmåleudstyr på udvalgte husfacader, og et alarmsystem sikrer, at vibrationerne ikke overstiger det, de må.

Kan husene tage skade?

Vi har valgt de byggemetoder, der giver mindst risiko for skader. Der er sat måleudstyr op på flere husfacader, så vi kan holde øje med, at der ikke sker sætninger i husene.

Vil der være adgang til alle huse?

Ja, i nogle perioder vil enkelte boliger ikke kunne parkere udenfor deres bolig, men vi vil altid sørge for, at der er sikret rednings- og brandvej.

Hvor kommer til- og afkørslerne op i Strandvænget?

Rampernes udmunding kommer til at ligge ud for nr. 17, og når op i gadeniveau ca. ud for nr. 23.

Vil der komme mere støj i området?

Nordhavnsvej vil generelt ikke forværre støjen i området. Nogle få boliger vil få lidt mere støj, men de fleste steder vil støjforholdene blive forbedret. Der bliver sat støjskærme op og lagt støjreducerende asfalt på vejen.

Vil luftforureningen stige?

Luftforureningen stiger svagt ved Ryparken og Strandvænget, men holder sig under grænseværdierne. Den samlede luftforurening er uændret.

Hvordan anmelder jeg en skade som følge af anlæggelsen af Nordhavnsvej?

Anmeldelse af evt. revner eller lignende på jeres ejendom skal ske til Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Projekt Nordhavnsvej, der fremadrettet varetager sagsbehandlingen og afgør, om kommunen kan gøres ansvarlig for skaderne.

Anmeldelse af eventuelle skader skal ske på én af følgende måder:

1.ved at sende en mail til Projekt Nordhavnsvej til mailadressen jura-nordhavnsvej@tmf.kk.dk

2.pr. brev til Projekt Nordhavnsvej, Ryvangs Allé 1, bygning 110, Postboks 339, 2100 København Ø

Ved anmeldelse af eventuelle skader skal I oplyse, hvilke skader der er tale om, og hvornår de opstod. Der skal indsendes billeder af alle skader og gerne så det fremgår af billedet, hvor skaden er placeret. På baggrund af disse oplysninger vurderes det, om der skal ske en besigtigelse af skaderne. Evt. fotos fra fotoregistreringen vil indgå i behandlingen af sagen.

Hvis I har spørgsmål vedrørende anmeldelse af skader, skal de rettes til Projekt Nordhavnsvej på mail jura-nordhavnsvej@tmf.kk.dk

Taksationskommissionens afgørelse.

Metrolovgivningens bestemmelser om erstatning for støj finder ikke anvendelse på Nordhavnsvej

Teknik- og Miljøforvaltningen har anmodet Taksationskommissionen for Hovedstadsområdet om at vurdere, hvorvidt metrolovgivningens bestemmelser om erstatning for støjgener finder anvendelse i forbindelse med anlæggelsen af Nordhavnsvej, da Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget erstatningskrav baseret på metrolovgivningen fra naboer til byggeriet.

Taksationskommission har afsagt kendelse om, at metrolovgivnings bestemmelser om erstatning for støjgener ikke finder anvendelse ved fastsættelse af erstatning for støjgener i forbindelse med anlæggelsen af Nordhavnsvej. Krav om erstatning for støj skal således behandles efter de naboretlige regler.

Taksationskommissionens afgørelse.

Metrolovgivningens bestemmelser om erstatning for støj finder ikke anvendelse på Nordhavnsvej

 

Teknik- og Miljøforvaltningen har anmodet Taksationskommissionen for Hovedstadsområdet om at vurdere, hvorvidt metrolovgivningens bestemmelser om erstatning for støjgener finder anvendelse i forbindelse med anlæggelsen af Nordhavnsvej, da Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget erstatningskrav baseret på metrolovgivningen fra naboer til byggeriet.

 

Taksationskommission har afsagt kendelse om, at metrolovgivnings bestemmelser om erstatning for støjgener ikke finder anvendelse ved fastsættelse af erstatning for støjgener i forbindelse med anlæggelsen af Nordhavnsvej. Krav om erstatning for støj skal således behandles efter de naboretlige regler.