Hvem henvender tilbuddet sig til?

KIV programmet henvender sig til marginaliserede borgere med problemer af høj social og personlig kompleksitet. Stort set ingen af borgerne har uddannelse eller erhvervserfaring. De er yderligere belastet af misbrug af alkohol og/eller stoffer, psykisk sygdom og personlighedsforstyrrelser. Der er ligeledes en stor andel af borgerne, der lider af posttraumatisk stress syndrom, ADHD, psykoser og ordblindhed.

Den Kriminalpræventive Indsats for Unge Voksne henvender sig til unge, der:

 • Er mellem 18 og 25 år
 • Er involveret i alvorlig eller personfarlig kriminalitet eller i risiko for at blive det
 • Er motiverede for at deltage i programmet
 • Er motiverede for at lægge kriminalitet bag sig
 • Har meget svag tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet
 • Har svært ved at tilpasse sig kommunens ”normale” sociale system
 • Har behov for en særlig og specialiseret socialfaglig indsats med tæt opfølgning

Den Kriminalpræventive Indsats for Unge Voksne henvender sig ikke til unge, der:

 • Har en alvorlig psykisk sygdom, der står i vejen for potentialet for forandring, og ikke ønsker at indgå i behandling
 • Har et alvorligt misbrug, der står i vejen for potentialet for forandring, og ikke ønsker at indgå i misbrugsbehandling
 • Ikke har adresse i København og ikke har betalingstilsagn fra sin kommune

Kontaktoplysninger

E-mail: ekp@sof.kk.dk
Telefon: 2169 4395

Henvendelsesprocedure

Når en borger har udvist interesse for at blive en del af et af programmerne i EKP og har givet samtykke til, at der må udveksles oplysninger mellem relevante myndigheder, har vi brug for følgende oplysninger, som skal sendes til ekp@sof.kk.dk (husk! Cc: ssp@sof.kk.dk).  

 • Dine kontaktoplysninger
 • Borgerens navn og CPR-nr.
 • Borgerens telefon nummer.
 • Borgerens gruppering/bandetilknytning
 • Det aktuelle trusselsbillede for borgeren
 • Oplysninger om borgerens eventuelle misbrug af stoffer eller/og alkohol herunder karakteren her af
 • Oplysninger om eventuelle relevante diagnoser, fx psykiatriske eller medicinske
 • Årsag til henvendelsen

Visitationsprocessen består derefter af minimum to samtaler, hvor vi i dialog med borgeren finder frem til, om EKP er det rette tilbud. Skrives borgeren ikke ind i et af programmerne i EKP, peges der på et andet tilbud og borgeren hjælpes videre hertil, forudsat at han eller hun er interesseret i det.

Brug venligst dette visitationskema.

Vores metodiske tilgang

Et KIV-forløb indeholder en række fokusområder, som tilsammen har til formål at gøre den unge i stand til at skabe en positiv forandring i sit liv og fastholde den. Først og fremmest fokuserer vi på borgerens motivation, for uden den er positiv udvikling slet ikke mulig. Med afprøvede og veldokumenterede metoder til afklaring og udvikling, sporer vi os ind på den unge og vejleder med udgangspunkt i den enkelte unges situation. I forløbet indgår såvel praktisk støtte som hjælp til personlig udvikling.

Fokusområder er blandt andet:

 • Kriminalitet
 • Job
 • Uddannelse
 • Bolig
 • Økonomi
 • Misbrug
 • Familie og socialt netværk
 • Fysisk helbred
 • Psykisk helbred
 • Oplevet vold eller trusler
 • Interesser og fritid

I KIV forløbet arbejder den unge med sig selv, tilegner sig ny viden om sine muligheder og udvikler sociale – og personlige kompetencer som refleksion og perspektivering. Det kan bl.a. betyde, at borgeren bliver bedre til at håndtere sine problemer og vurdere konsekvenserne af sine handlinger. Med udgangspunkt i en stærk evalueringskultur, hvor den unge er i centrum, holder vi hele tiden fokus på de mål, den unge sætter sig i forløbet, og vi arbejder konsekvent med at fastholde den unge i sin motivation for at nå målene. Alle disse ting, i kombination, giver den unge viden og kompetencer, der giver ham eller hende et bedre greb om tilværelsen, og styrker den unge i at være aktør i sit eget liv.