Hvem må hænge valgplakater op?

Det er de opstillingsberettigede kandidater og partier, der må sætte plakater op.

Hvilke krav er der til valgplakaten?

Valgplakaterne skal være monteret på en vejrbestandig plade og må ikke være større end 0,8 m2.

Valgplakater skal være forsynet med navn, adresse, e-mail adresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person, der har iværksat ophængning af plakaten (typisk kandidaten eller partiorganisationen).

Oplysningerne skal kunne læses i hele ophængningsperioden, så den, der er ansvarlig for ophængningen, kan kontaktes, hvis plakaten hænger ulovligt.

Valgplakater uden kontaktoplysninger kan blive taget ned.

Hvor må der sættes valgplakater op?

Ifølge loven må der kun opsættes valgplakater på vejareal. Der må ikke sættes valgplakater op på eller over motorveje, motortrafikveje eller rampeanlæg, i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km.

  • På offentlige veje må valgplakater ophænges på master til vejbelysning og master til brug for elforsyning, vejtræer, hegn og indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater. 
  • På private fællesveje må valgplakaterne kun ophænges på master til vejbelysning og master til brug for elforsyning. 

Man må godt sætte plakater op andre steder fx private områder og hegn, men det kræver tilladelse fra ejeren. Ulovligt ophængte plakater på private områder eller vej kan fjernes uden varsel.

Der findes ingen skiltning eller andet, der viser om en vej er offentlig vej eller privat fællesvej. Men du kan se på Københavnerkortet, hvilken status en vej har, og om der er tale om privat grund.  

Hvornår fjerner kommunen valgplakater?

Københavns Kommune fjerner valgplakater, der er ophængt inden lørdag den 28. oktober 2017 kl. 12, samt plakater, der ikke er fjernet senest 29. november 2017 kl. 24.

I ophængningsperioden kan Københavns Kommune nedtage valgplakater, der i hver enkelt situation vurderes at udgøre en umiddelbar og konkret far for trafiksikkerheden.

Hvis en plakat hænger ulovligt, men uden at være til fare for trafikken, vil den person, der er ansvarlig for ophængning, først få et påbud fra kommunen om, at valgplakaten skal tages ned inden 24 timer. Hvis det ikke sker, tager kommunen den ned.

Når vi tager valgplakater ned, bliver de kørt til oplagring og sortering. Vi sender et brev med anmodning om afhentning og krav om refusion af udgifterne til nedtagning. 

Plakater, som ikke er afhentet inden for 6 mdr. efter valgdagen, dvs. senest 21. maj 2018, vil blive destrueret.

 

Hvad koster det, når kommunen tager valgplakater ned?

Når valget er slut, og alle plakater er taget ned og optalt, vil den person, der er ansvarlig for ophængning, modtage en regning på 230 kr. pr. plakat, der har hængt ulovligt, og 170 kr. pr. plakat, der er opsat for tidligt eller ikke taget ned senest 8 dage efter valget.

Hvorfor koster det penge, når kommunen tager valgplakater ned?

Loven siger, at kommunen skal opkræve den udgift, der er forbundet med at tage en plakat ned. Udgiften er beregnet ud fra erfaringer fra tidligere valg og vil forinden hvert valg blive justeret i forhold til udgifterne ved forrige valg.  Udgifterne dækker mandskabstimer, kørsel, koordinering, registrering, ekstra udstyr, lageropbevaring, sortering og optælling.
Da der er skærpede krav til dokumentation og påbud i ophængningsperioden, er prisen også højere for plakater, der bliver taget ned i denne periode.

Hvad sker der med de valgplakater, som kommunen tager ned?

Valgplakaterne bliver opbevaret i 6 måneder, og partierne kan hente dem hos Teknik- og Miljøforvaltningen, Kraftværksvej 25, 2300 København S senest den 21. maj 2018. Herefter vil plakaterne blive destrueret.

Bliver plakater taget ned, hvis borgere henvender sig med klager?

Hvis borgere henvender sig vedrørende valgplakater, som de ønsker taget ned, foretager vejmyndigheden et konkret skøn, og hvis plakaten hænger til gene for trafikken og udgør en sikkerhedsmæssig risiko, bliver den taget ned. Hvis kommunen tager en plakat ned, vil ejeren få besked.

Hvis du vil gøre opmærksom på en valgplakat, som du ønsker taget ned, kan du melde det til Københavns Kommune via selvbetjeningsløsningen Giv et praj eller skrive til valgplakater@tmf.kk.dk

Hvor kan jeg læse mere om reglerne for valgplakater?

På Økonomi – og Indenrigsministeriets hjemmeside kan du blandt andet finde vejloven og privatvejloven, som indeholder reglerne for ophængning af valgplakater på vejareal