Hvem henvender tilbuddet sig til?

Exit-programmet henvender sig til unge med bandetilknytning, der både har motivation og kompetencer til ret hurtigt at foretage en større forandring i deres liv.

Exit-programmet henvender sig til unge, der:

 • Er mellem 18 og 25 år,
 • Er involveret i alvorlig eller personfarlig kriminalitet eller i risiko for at blive det,
 • Deltager aktivt i en bande eller bandelignende gruppering,
 • Er særligt motiverede for at deltage i programforløbet,
 • Er motiverede for at lægge den kriminelle tilværelse bag sig, 
 • Har meget svag tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet,
 • Har svært ved at tilpasse sig kommunens ”normale” system, 
 • Har behov for en struktureret, helhedsorienteret og socialfaglig indsats med en tæt opfølgning, 
 • Har potentiale til at skabe en positiv forandring i deres liv indenfor en periode på 6 til 12 måneder

Exit-programmet henvender sig ikke til unge, der:

 • Har en alvorlig psykisk sygdom, der står i vejen for potentialet for forandring, og ikke ønsker at indgå i behandling
 • Har et alvorligt misbrug, der står i vejen for potentialet for forandring, og ikke ønsker at indgå i misbrugsbehandling
 • Ikke har adresse i København og ikke har betalingstilsagn fra sin kommune
 

Kontaktoplysninger

E-mail: ekp@sof.kk.dk
Telefon: 2169 4395

Henvendelsesprocedure

Når en borger har udvist interesse for at blive en del af et af programmerne i EKP og har givet samtykke til, at der må udveksles oplysninger mellem relevante myndigheder, har vi brug for følgende oplysninger, som skal sendes til ekp@sof.kk.dk (husk! Cc: ssp@sof.kk.dk).  

 • Dine kontaktoplysninger
 • Borgerens navn og CPR-nr.
 • Borgerens telefon nummer.
 • Borgerens gruppering/bandetilknytning
 • Det aktuelle trusselsbillede for borgeren
 • Oplysninger om borgerens eventuelle misbrug af stoffer eller/og alkohol herunder karakteren her af
 • Oplysninger om eventuelle relevante diagnoser, fx psykiatriske eller medicinske
 • Årsag til henvendelsen

Visitationsprocessen består derefter af minimum to samtaler, hvor vi i dialog med borgeren finder frem til, om EKP er det rette tilbud. Skrives borgeren ikke ind i et af programmerne i EKP, peges der på et andet tilbud og borgeren hjælpes videre hertil, forudsat, at han eller hun er interesseret i det.

Brug venligst dette visitationskema.

Tæt samarbejde mellem tre forvaltninger

Exit-programmet giver borgeren en optimeret indgang til det kommunale system. Man henvender sig ét sted og så står hele tre relevante forvaltninger klar, til sammen at yde den bedst mulige støtte.

Vejledere fra Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen samt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen arbejder sammen med den unge og yder rådgivning på det område, de har speciale i.

Exit-programmet hører hjemme i Enheden for Kriminalpræventive Programmer, som er organisatorisk forankret i Socialcenter København, under Socialforvaltningen. Programmet er en del af Sikker By-indsatsen, som er forankret i Økonomiforvaltningen. Sikker By-indsatsen har nedsat Exit-programmets styregruppe bestående af blandt andre direktører for Børne- og Ungdomsforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen samt lederen af SSP Sekretariatet i København.

Vores metodiske tilgang

Et Exit-forløb indeholder en række fokusområder, som tilsammen har til formål at gøre den unge i stand til at skabe en positiv forandring i sit liv og fastholde den. Først og fremmest fokuserer vi på motivation og personlig udvikling, for uden den er positiv udvikling slet ikke mulig. Med afprøvede og veldokumenterede metoder til afklaring og udvikling, sporer vi os ind på den unge og vejleder med udgangspunkt i den enkelte unges situation. I forløbet indgår såvel praktisk støtte, som hjælp til personlig udvikling.

Fokusområder er blandt andet: 

 • Kriminalitet
 • Job
 • Uddannelse
 • Bolig
 • Økonomi
 • Misbrug
 • Familie og socialt netværk
 • Fysisk helbred
 • Psykisk helbred
 • Oplevet vold eller trusler
 • Interesser og fritid

I Exit forløbet arbejder den unge med sig selv, tilegner sig ny viden om sine muligheder og udvikler sociale – og personlige kompetencer, som refleksion og perspektivering. Det kan bl.a. betyde, at borgeren bliver bedre til at håndtere sine problemer og vurdere konsekvenserne af sine handlinger.
Med udgangspunkt i en stærk evalueringskultur, hvor den unge er i centrum, holder vi hele tiden fokus på de mål, den unge sætter sig i forløbet, og vi arbejder konsekvent med at fastholde borgeren i sin motivation for at nå målene.
Alle disse tiltag, i kombination, giver den unge viden og kompetencer, der giver ham eller hende et bedre greb om tilværelsen og styrker den unge i at være aktør i sit eget liv.