Papir

Må indeholde
En blanding af forskellige papirkvaliteter som f.eks. aviser, ugeblade, brevpapir, fotokopier, kontorpapir, makuleret papir, telefonbøger, edb-papir, rester fra udstansning og lignende.

Må ikke indeholde

Karton, pap, karbonpapir, plastbelagte papirvarer som mælkekartoner, tilsmudset papir eller ringbind. Inden papiret sendes til genanvendelse skal mapper, plastlommer og lignende fjernes. Det er afgørende for, at papiret kan genanvendes til nyt papir af høj kvalitet. Der må dog gerne være hæfteklammer, clips og mindre stykker tape på papiret.

Opbevaring
Papiret skal opbevares således, at det ikke tilsmudses eller på anden måde kvalitetsforringes.

Fortroligt papir skal også genanvendes. Man sagtens håndtere fortroligt papiraffald sikkert uden at sende det til forbrænding. Du kan få en transportør eller en affaldsindsamler til at makulere papiret enten hos jer eller på et anlæg.

Pap og karton

Må indeholde

Papmaterialer, bølgepap og karton fra produktion, emballering, transport og lignende.


Må ikke indeholde

Aviser, ugeblade, plastfolier, pizzabakker, mælkekartoner og andre plastbelagte papfraktioner og lignende.

Opbevaring
Pappet skal opbevares således, at det ikke bliver beskidt, vådt eller på anden måde kvalitetsforringes.

Hård Plast

Må indeholde
Flasker, dunke, kasser, bøtter, beholdere og tønder af 01 PET, 02 HDPE/ PE-HD, 04 LDPE/ PE-LD, 05 PP, 06 PS. Skal så vidt muligt være fri for rester, evt. let skyllede eller skrabet rene.

Må ikke indeholde
Plast som har været anvendt til kemikalier, medicin, let antændelige væsker og lignende.

Særlige plasttyper

Hvis I har plastaffald som fx flamingo/ EPS - Celleplast, ABS og PMMA/ Akrylplast eller Big bags af PP/ polypropylen - anbefaler vi, at I spørger jeres affaldstransportør om, hvordan plasten skal håndteres
 

Glas

Må indeholde
Flasker, glasemballage og skår heraf. Glasemballager og flasker må gerne have låg på, men skal så vidt muligt være tomme. Undgå så vidt muligt at knuse glas og flasker.

Må ikke indeholde
Porcelæn, keramik og lervarer, hærdet og lamineret glas, bilruder, trådglas, spejle, planglas, termoruder m.v.

Haveaffald

Må indeholde
Have- og parkaffald fra virksomheders haver, parker og offentlige anlæg, fx græs, grene og blade.

Må ikke indeholde
Papir, pap, plast eller andre ikke komposterbare materialer, større mængder jord og sten mv. Trærødder og stød kan afleveres særskilt til neddeling.

Kompostering på virksomheden
Hvis I ønsker at lave en komposteringsplads, og den er større en 15 m2, skal det anmeldes til os. Mindre komposteringspladser skal kun anmeldes, hvis de også modtager have- og parkaffald fra andre producenter. Bortskaffelse af haveaffald skal ikke anmeldes til kommunen.

Anmeld Kompostering inden I begynder 
Det er muligt at kompostere mindre mængder af det vegetabilske affald fra egen produktion. Komposteringen skal foregå i beholder, der er sikret mod rotter og andre skadedyr. Beholderen skal placeres i det fri mindst fem meter fra vinduer til beboelsesrum eller køkken. Hvis den færdig kompost kun bruges på virksomhedens egen matrikel eller fællesgård, skal der ikke tages prøver af komposten. 

Senest 14 dage inden I begynder at kompostere skal I anmelde det til Københavns Kommune, Jord og Affald. 

Anmeldelsen skal sendes til miljoe@tmf.kk.dk og indeholde følgende oplysninger:

Navnet på den person, der er ansvarlig for den daglige drift

 • Beholdertype og antal
 • Har I en organisk ordning til øvrigt madaffald? Hvis ja, skal I oplyse volumen og tømningsfrekvens, samt oplyse hvem der afhenter affaldet.
 • Hvad, der skal komposteres
 • Virksomhedens navn, adresse og underskrift 

Kompostering til andre
Hvis I vil sælge eller give komposten til andre, skal I udtage prøver af komposten. Prøverne skal analyseres på et akkrediteret laboratorium. Analyseresultaterne skal godkendes af  Københavns Kommune, inden komposten må sælges eller gives videre. Læs mere om prøvetagning i  Slambekendtgørelsen (åbner i nyt vindue).

Bemærk: Salg af kompost til anden virksomhed skal desuden anmeldes til Naturerhvervsstyrelsen. (Åbner i nyt vindue)

Afbrænding af haveaffald
Haveaffald må ikke afbrændes.

Fritureolie

Må indeholde
Fritureolie brugt til tilberedning og stegning af diverse fødevarer.

Opbevaring
Af hygiejniske årsager skal fritureolie opbevares i lukkede beholdere med spændebånd, fx tønder.

Organisk affald fx madaffald

Må indeholde
Vegetabilske og animalske materialer primært fra salg, tilberedning og produktion af levnedsmidler, fx madrester, kasserede fødevarer, afskær fra kødvarer mv.

Må ikke indeholde
Ikke alle modtageanlæg kan modtage alle typer af organisk affald, og der kan derfor være forskellige krav til hvordan du skal sortere det organiske affald. For eksempel er der modtageanlæg, der kan sortere emballage fra, så I kan smide emballerede fødevarer ud. Hvordan I skal sortere det organisk affald hos jer, skal I lave aftale om med det firma, der henter jeres affald.  

Opbevaring
For ikke at forårsage lugtgener eller uhygiejniske forhold skal I sørge for,  at affaldet bliver hentet mindst en gang om ugen, og at affaldsspandene er ordentlig rene efter hver tømning.

Kværne til organisk affald
Som virksomhed har du mulighed for at installere en kværn til neddeling af det organiske affald. Det kværnede organiske affald må ikke udledes til kloak, men skal føres til en opsamlingstank og afleveres til bioforgasning.

På kværne, hvor væsken bliver presset ud og ledes til kloak, skal væsken igennem en fedtudskiller inden den ledes til kloakken. I skal have en tilladelse fra Center for Bygninger inden du installerer en fedtudskiller. I skal ansøge digitalt om "Tilslutning af spildevand til kloak" på Byg og Miljø (www.bygogmiljoe.dk).

Kompostering
Det er muligt at kompostere mindre mængder af det vegetabilske affald fra egen produktion. Komposteringen skal foregå i beholder, der er sikret mod rotter og andre skadedyr. Beholderen skal placeres i det fri mindst fem meter fra vinduer til beboelsesrum eller køkken. Hvis den færdig kompost kun bruges på virksomhedens egen matrikel eller fællesgård, skal der ikke tages prøver af komposten. 

Senest 14 dage inden I begynder at kompostere skal I anmelde det til Københavns Kommune, Jord og Affald. 

Anmeldelsen skal sendes til miljoe@tmf.kk.dk og indeholde følgende oplysninger:

 • Navnet på den person, der er ansvarlig for den daglige drift
 • Beholdertype og antal
 • Har I en organisk ordning til øvrigt madaffald? Hvis ja, skal I oplyse volumen og tømningsfrekvens, samt oplyse hvem der afhenter affaldet.
 • Hvad, der skal komposteres
 • Virksomhedens navn, adresse og underskrift 

Kompostering til andre
Hvis I vil sælge eller give komposten til andre, skal I udtage prøver af komposten. Prøverne skal analyseres på et akkrediteret laboratorium. Analyseresultaterne skal godkendes af  Københavns Kommune, inden komposten må sælges eller gives videre. Læs mere om prøvetagning i  Slambekendtgørelsen (åbner i nyt vindue).

Bemærk: Salg af kompost til anden virksomhed skal desuden anmeldes til Naturerhvervsstyrelsen. Læs mere på deres hjemmeside (åbner i nyt vindue)  

 

Farligt affald

Når I skal af med farligt affald skal I anmelde det til kommunen inden det bliver kørt væk.

Anmeld farligt affald (Åbner på Virk.dk)

Bemærk. Hvis der er tale om byggeaffald skal du bruge skemaet for anmeldelse af byggeaffald.(pdf)

Plastfolier

Må indeholde
Strækfolier, krympefolier, bobleplast, transportfolier, afdækningsplast, pallehætter, affaldssække- og poser, dragtposer, samt afskær fra produktion af førnævnte produkttyper.

Der må gerne være labels, tape og clips i begrænset omfang på plastfolierne.

Opbevaring
Skal opbevares så det ikke bliver beskidt.

Metal

Må indeholde
Jern- og metaldele, miljøbehandlede (aftappede) karosserier, kabler og ledninger, tømte transformatorer, tømte jerntromler, radiatorer (aftappede), rør, kedler (aftappede), cykler, sengebunde af metal, tomme dåser af metal, jern, stål, støbejern, messing, kobber, aluminium, rustfrit stål, zink ol.

Må ikke indeholde
Elektronikskrot, kølemøbler med CFC, kabler med olie eller tjære, ubehandlede skrotbiler, transformatorer med olie eller andre metalemner med indhold af miljøfarlige stoffer, springmadrasser, isoleringsmaterialer, gas- og trykflasker samt eksplosionsfarlige materialer.

Elektronik

Må indeholde

Udstyr der er afhængigt af strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere samt udstyr til produktion, transmission og måling af elektriske strømme og elektromagnetiske felter.

Må ikke indeholde

 • Lyskilder af enhver art – herunder elsparepærer, lavenergipærer, Retrofit LED lyskilder og Retrofit Halogen lyskilder
 • Batterier og akkumulatorer
 • Gasudladningslamper
 • Røgdetektorer
 • Udstyr der indeholder lukkede radioaktive kilder
 • Inficeret medicinsk udstyr

Opbevaring

Affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal opbevares og håndteres miljømæssigt forsvarligt og på en sådan måde, at den efterfølgende selektive demontering og genanvendelse af stoffer og materialer i produkterne kan gennemføres på modtageanlæggene.

Bortskaffelse

Der er forskellige bortskaffelsesmuligheder, som blandt afhænger af hvornår udstyret er markedsført og arten og mængden af udstyret. Som udgangspunkt er det dog producenten eller importøren af udstyret, der står for indsamlingen og for den efterfølgende særskilte behandling. Virksomheden kan ved henvendelse til producent eller importør få oplyst, hvordan indsamlingen konkret kan ske.

Sorteringsskilte til udskrivning

Gør sorteringen lettere og udskriv et vejledende skilt med billeder. Skiltene viser, hvilke typer affald, der hører til i de forskellige fraktioner. 

Er du i tvivl om sorteringen, kan du se ovenstående sorteringsvejledning, genbrugsstationens retningslinjer eller spørge din private affaldsindsamler. 

Hent sorteringsskilte på dansk

Hent sorteringsskilte på engelsk

Skiltene er til fri afbenyttelse, de kan printes både i A3 og A4. Skiltet skal dog vises i sin helhed, og der må ikke klippes i det. 

Du må gerne hænges skiltene op ved beholderne. Hvis du vil sætte skiltet på en affaldsbeholder, som du ikke selv ejer, anbefaler Københavns Kommune, at du spørger ejeren om lov. Ejeren kan fx være din private affaldsindsamler eller din udlejer. På Københavns Kommunes egne beholder må der ikke påsættes skilte.