Affald til genanvendelse

Genanvendelige materialer skal sorteres fra og nyttiggøres

Sorteret og uforurenet bygge- og anlægsaffald kan nyttiggøres i nye bygge- og anlægsprojekter eller indgå i produktionen af nye materialer. F.eks. kan uforurenede brokker genanvendes som alternativ til naturlige grus- og stenmaterialer.

Genanvendelse af betonbrokker, der er lettere forurenede er også en mulighed. Du skal indhente en tilladelse(§ 19-tilladelse) fra kommunen inden.

Mursten, tagsten, bygningstømmer, døre og vinduer kan genbruges direkte, fx. genbrug af en hoveddør fra et hus i et andet. Det behøver ikke blive anmeldt til kommunen.

Læs mere om:

Hvilke materialer, der kan genanvendes i sorteringsvejledningen (pdf)

Genanvendelse af brokker og hvornår de er uforurenede (pdf)

Muligheder for genanvendelse af lettere forenede brokker

Sortering af genanvendeligt byggeaffald (pdf)

Farligt affald til specialbehandling

Byggeaffald med miljøfarlige stoffer skal afleveres på specialdepot

I forbindelse med renoveringer og nedrivninger kan der være bygningsdele, der indeholder et eller flere af nedenstående stoffer i så høje koncentrationer, at det bliver farligt affald.

 Stof     Indhold mere end 
 Bly  2.500 mg/kg
 PCB  50 mg/kg (PCB-total)
 Kviksølv  1.000 mg/kg

Når koncentrationerne er højere end angivet i tabellen, er der tale om farligt affald, som skal køres til specialdepoterne Nord eller Smoka. Du bruger samme skema til at anmelde farligt som du bruger til at anmelde øvrigt byggeaffald.

Udfyld anmeldeskema (pdf)

Læs mere om:

Grænseværdier for andre typer farligt affald (pdf)

Koder for farligt bygge- og anlægsaffald, og hvem der kan modtage farligt affald (pdf)

 

Affald til deponering

Deponeringsegnet affald skal sorteres fra

Deponeringsegnet affald er affald, der ikke egner sig til genanvendelse eller forbrænding. Fra renoveringer og nedrivninger er der typisk tale om:

Asbest 

Puds og mørtel 

Isolering (glasuld)

Slagge

Sand fra sandblæsning af overflader med miljøproblematiske stoffer

Sammenblandede produkter

Materialer med miljøproblematiske stoffer, som ikke kan brændes

Læs mere om:

Asbest og andet deponeringsegnet affald

Anmeldelse af deponeringsegnet affald

Anmeld deponeringsegnet affald (pdf)

 

Affald til forbrænding

Affald skal til forbrænding, hvis det ikke kan genanvendes eller skal deponeres

Hvad går under forbrændingsegnet affald?

Sorteringsvejledning (pdf)

Hvad må forbrændingsegnet affald ikke indeholde?

Modtageregler ARC og Vestforbrænding (åbner i nyt vindue)

Affald til forbrænding skal anmeldes til kommunen

Anmeldeskema (pdf)

Grænseværdier og modtageanlæg

Om byggeaffald kan genbruges eller om det skal til forbrænding, almindeligt deponi eller til specialdeponi som farligt affald afhænger af koncentrationerne. Du kan se grænserne i nedenstående skema.

 Stof   

Rent materiale
 ppm

Deponi/forbrænding

ppm 
Farligt affald

ppm
 
 PCB  < 0,1  0,1 < x < 50  > 50 
 Bly  < 40  40 < x < 2.500  > 2.500
 Kviksølv  < 1  1 < x < 1.000  > 1.000 
 PAH´er  < 0,3  0,3 < x < 1.000  > 1.000
 Klorerede paraffiner  kontakt Jord og Affald  Kontakt Jord og Affald  > 10.000
 Tung olie  < 100  100 < x < 10.000  > 10.000 

 

Modtageanlæg

Deponi: 
AV Miljø

Forbrænding:
Amager Ressourcecenter (ARC)
Vestforbrænding

Specialdeponi:
Ekokem (åbner i nyt vindue)
Smoka (åbner i nyt vindue)