7. Godkendelse af ansøgning til pulje i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration, og Sociale Forhold til "Forsøg med brug af peer-støtte i den kommunale og regionale indsats for mennesker med psykiske lidelser" (2014-0229191)

Socialudvalget skal godkende Socialforvaltningens ansøgning om midler fra en statslig pulje til ”forsøg med brug af peer-støtte i den kommunale og regionale indsats for mennesker med psykiske lidelser.”

Indstilling og beslutning

Socialforvaltningen indstiller til Socialudvalget,  

  1. at Socialudvalget godkender, at Socialforvaltningen i partnerskab med Region Hovedstadens Psykiatri, Rudersdal Kommune, Helsingør kommune, Det Sociale Netværk og Psykiatriforeningernes Fællesråd har søgt puljen ”forsøg med brug af peer-støtte i den kommunale og regionale indsats for mennesker med psykiske lidelser” om kr. 9.298.198 i perioden december 2014 til og med juni 2018, og
  2. at Socialudvalget godkender, at den i ansøgningen påkrævede medfinansiering fra Københavns Kommune på kr. 2.001.946. finansieres inden for Socialudvalgets ramme.

Problemstilling

I aftale om satspuljeområdet for 2014-2017 er der afsat midler til forsøg med ansættelse af medarbejdere, frivillige og mentorer med brugerbaggrund i den kommunale og regionale psykiatri. I den forbindelse har Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold udbudt puljen ” forsøg med brug af peer-støtte i den kommunale og regionale indsats for mennesker med psykiske lidelser”. Formålet med puljen er at inddrage peers, det vil sige mennesker med erfaringskompetencer, i de kommunale og regionale indsatser for mennesker med psykiske lidelser med henblik på at understøtte recoveryprocesser og at forbedre livsmuligheder for målgruppen. Der er udbudt i alt 28 mio. kr. i perioden fra december 2014 til juni 2018.

Det er et krav, at puljen søges på baggrund af partnerskaber indgået mellem kommuner, region, brugerdrevne organisationer og andre relevante organisationer. Københavns Kommune har derfor indgået et indledende partnerskab med Region Hovedstadens Psykiatri, Helsingør Kommune, Rudersdal Kommune, Psykiatriforeningernes Fællesråd og Det Sociale Netværk, som i fællesskab har fremsendt en ansøgning til ministeriet den d. 10. november 2014 (jf. bilag 1 og 2). Den indledende kontakt mellem aktørerne i partnerskabet opstod på et ekspertseminar om peer-støtte, som blev afholdt af Socialstyrelsen i sommeren 2014. Her var aktører fra kommuner og regioner, som har erfaring med uddannelse og brug af peers, inviteret til at bidrage med viden og ideer til den videre udvikling af området. Partnerskabet har siden ekspertseminaret udviklet sig til også at indeholde Helsingør Kommune og det Social Netværk, som vil varetage projektlederskabet.    

Det har ikke været muligt at orientere Socialudvalget forud for indsendelse af ansøgningen til ministeriet, da processen med etabletriong af det indledende partnerskab er pågået i ugerne op til ansøgningsfristen d. 10. november. 

Ansøgningen er sendt med forbehold for politisk godkendelse. 

Der er tale om et ligeværdigt partnerskab, hvor Region Hovedstaden vil være den formelle ansøger med juridisk ansvar for satspuljebevillingen. Projektlederskabet forankres i Det Sociale Netværk.

Socialudvalget skal godkende forvaltningens ansøgning og medfinansiering til puljen.

Løsning

Ansøgningen om puljemidler til projektet ”Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser” støtter i høj grad om den recovery tankegang, der er i psykiatrien og i socialpsykiatrien. I recovery tankegangen er fokus på, at mennesker med psykiske lidelser har mulighed for at komme sig, at målgruppen har egne ressourcer, som kan inddrages i de indsatser, målgruppen modtager, samt at målgruppen i højere grad skal inkluderes på arbejdsmarkedet. Projektet vil dermed understøtte Socialudvalgets pejlemærker om, at flere københavnere i højere grad skal mestre deres eget liv og at flere københavnere med særlige behov kommer i uddannelse eller beskæftigelse.

Om projektet

Projektet ”Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser” er et udviklingsprojekt. Indsatsen omfatter, at der i regi af partnerskabet udvikles og afprøves 1) uddannelse af peers og 2) forsøg med ansættelse af peers, enten som ansatte eller som frivillige.

Partnerskabet skal derudover udvikle og beskrive to modeller for peer-støtte, som skal implementeres og afprøves i kommunale og regionale indsatser. De modeller for peer-støtte, der udgør projektet handler om tværsektoriel brobygning for borgere, der både er patienter i Region Hovedstadens Psykiatri og er tilknyttet den kommunale psykiatri.  

De to konkrete modeller tager afsæt i at afprøve:

1)     Peer-støtte for personer i ambulant behandling i distriktspsykiatrien eller på vej til udskrivelse fra døgnafsnit i Region Hovedstadens Psykiatri. 

2)     Peer-støtte for personer i socialpsykiatriske tilbud og/eller i beskæftigelsesrettede tilbud i Københavns, Rudersdal og Helsingør Kommuner.

Det skønnes, at ca. 250 borgere pr. år vil modtage peer-støtte, hvilket svarer til ca. 700-800 borgere i hele projektperioden. Dette skøn er baseret på en forudsætning om, at det er muligt at rekruttere alle de forventede brugere i projektet.

Afprøvningen af peer-modellerne skal på længere sigt udvikle og styrke en veldokumenteret og velfungerende dansk praksis for peer-støtte og gøre den til en integreret del af de regionale og kommunale indsatser.

Den primære målgruppe for indsatsen er borgere, der modtager indsatser fra de socialpsykiatriske tilbud i kommunerne, eller modtager behandling i den regionale hospitalspsykiatri. Undersøgelser har vist, at peer-støtte har positive effekter for dem, der modtager støtten, blandt andet i form af øget trivsel, reduktion i indlæggelsesgrad og varighed, reduktion i misbrug og styrkelse af netværk. Den primære målgruppe dækker også de peers, der indgår i projektet. At være peer har ligeledes vist sig at have en positiv effekt, da medarbejdernes recoveryprocesser og livsmuligheder gennem adgang til rollen som peer-støtte forbedres. 

Puljens sekundære målgruppe består af de professionelle kommunale og regionale medarbejdere i indsatser til mennesker med psykiske lidelser. Formålet med at inddrage den sekundære målgruppe i udviklingen og implementeringen af peer-modellerne er at modne organisationerne til at arbejde med peers.

 

Økonomi

Ministeriets pulje er på 28 mio. kr. i perioden fra december 2014 til juni 2018. Det forventes, at 3-5 partnerskaber vil blive udvalgt til at indgå i projektet.   

Jf. budget (bilag 1) søger Region Hovedstadens Psykiatri, på vegne af partnerskabet, ministeriet kr. 9.298.198 i perioden december 2014 til juni 2018. Det er muligt, at op til fem partnerskaber udvælges til at indgå i projektet, hvilket vil betyde at der kun vil være kr. 5,6 mio. til fordeling mellem partnerskaberne. Regionen Hovedstadens Psykiatri har på vegne af partnerskabet valgt at lave en ambitøs ansøgning, hvor fordelingsnøglen til bloktilskud regionerne imellem ligger til grund for det ansøgte beløb.

Der er ved ansøgning af puljen krav om, at de kommunale og regionale indsatser, hvor partnerskabets peer-modeller afprøves, bidrager til financieringen af lønudgifter til peers. For at sikre, at der i projektperioden kan indhentes tilstrækkelig erfaring med brugen af peers, er det i partnerskabet besluttet, at Region Hovedstadens Psykiatri, København Kommune, Rudersdal Kommune og Helsingør Kommune hver især forpligter sig til at finansierer lønudgifter til ansættelse af minimum 3 peers i projektperioden. Medfinansieringen fra Københavns kommune vil samlet set for projektperioden udgøre kr. 2.001.194. Medfinansieringen til lønudgifter til peers er den samme for de tre kommuner og for regionen, hvilket afspejler det ligeværdige partnerskab.    

Medfinansieringen til projektet vil blive dækket inden for Socialudvalgets ramme. Forvaltningen vil finde finansieringen ved at ansætte uddannede peers i ubesatte stillinger, hvor de vil varetage opgever, som ellers skulle varetaget af medarbejdere socialpædagogisk baggrund. 

Det samlede budget for hele budgetperioden, som både dækker det ansøgte beløb samt medfinancieringen fra aktører i pertnerskabet, er på ca. kr. 18,6 mio.

 

Videre proces

Såfremt Socialudvalget godkender ansøgning om midler fra puljen til ”forsøg med brug af peer-støtte i den kommunale og regionale indsats for mennesker med psykiske lidelser” og ministeriet imødekommer ansøgningen, vil forvaltningen indgå et formelt partnerskab med Region Hovedstadens Psykiatri, Helsingør Kommune, Rudersdal Kommune, Psykiatriforeningernes Fællesråd og Det Sociale Netværk og projektet igangsættes 1. dec. 2014. 

Der vil inden puljebevillingens ophør i 2018 på baggrund af en evaluering af projektets resultater og erfaringer blive taget stilling til, om projektet efter tilskudsperioden skal ophøre eller videreføres inden for den eksisterende budgetramme.

 


Anette Laigaard /

                                                  Gitte Bylov Larsen

Beslutning

Kontorchef Gitte Bylov Larsen deltog under punktets behandling.

Indstillingen blev godkendt.