11. Strategi og handleplan for forebyggelse af radikalisering (Fællesindstilling) (2016-0010877)

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til forslag om strategi og handleplan for Københavns Kommunes samlede antiradikaliseringsindsats.

Sagsfremstilling

Indstilling

Økonomiforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Socialudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at godkende vedlagte strategi og handleplan for Københavns Kommunes samlede antiradikaliseringsindsats.

  2. at Borgerrepræsentationen på mødet den 22. juni 2016 godkender ændringerne i Københavns Kommunes Styrelsesvedtægt, som beskrevet i løsningsafsnittet,

  3. at 2. at-punkt oversendes til 2. behandling i Borgerrepræsentationen den 25. august 2016, jf. den kommunale styrelseslov § 2, stk. 2, med henblik på ikrafttrædelse den 25.august 2016.

Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller overfor Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,

    4. at godkende, at midler afsat i Budgetaftalen 2016 til en styrket fælles indsats     mod radikalisering udmøntes, som det er beskrevet i den vedlagte strategi og handleplan for     Københavns Kommunes samlede antiradikaliseringsindsats.

Problemstilling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget nedsatte med Integrationsaftale 2015-2016 Ekspertgruppen til forebyggelse af radikalisering. Ekspertgruppen fremlagde i august 2015 sin rapport med 15 hovedanbefalinger til, hvordan kommunens indsats mod radikalisering kan styrkes, og hvordan antallet af radikaliserede københavnere kan nedbringes.

Som opfølgning på rapporten besluttede Borgerrepræsentationen den 12. november 2015: at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen, og Økonomiforvaltningen udarbejder en fællesindstilling om kommunens strategi og handleplan for det videre arbejde med antiradikalisering til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Socialudvalget og Økonomiudvalget samt Borgerrepræsentationen med henblik på en samordnet og koordineret planlægning for området, jf. Lov om kommunernes styrelse, § 18, stk. 4, og § 12, stk. 4, i Styrelsesvedtægten for Københavns Kommune.

Med Budget 2016 blev der samlet set afsat 23,2 mio. kr. til en styrket indsats mod radikalisering i årene 2016-19. Udover forslag til en samlet strategi og handleplan udmøntes med denne indstilling 12 mio.kr. til Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen til en styrket fælles indsats mod radikalisering.

Løsning

Med denne indstilling præsenteres forslag til en samlet strategi og handleplan for Københavns Kommunes videre arbejde med antiradikalisering (bilag 1). Strategien tager udgangspunkt i ekspertgruppens 15 hovedanbefalinger.

Strategi

Strategien beskriver kommunens målsætninger for antiradikaliseringsindsatsen og afgrænser indsatsområdet. Det foreslås, at de overordnede mål for kommunens antiradikaliseringsindsats er følgende:

Tabel 1: Målsætninger for antiradikaliseringsindsatsen

Mål

Indikator

At reducere antallet af

radikaliserede køben-    havnere

Antallet af bekymringshenvendelser om radikalisering, som kommunen modtager, samt antallet af igangsatte sagsforløb*

Baseline: 100 henvendelser og 18 sagsforløb i 2015

 

At reducere antallet af

radikaliseringstruede

københavnere

Antallet af bekymringshenvendelser om radikalisering, som kommunen modtager, samt antallet af igangsatte sagsforløb*

Baseline: 100 henvendelser og 18 sagsforløb i 2015

 

At fremme medborger-  skab blandt København-erne

Andelen af unge københavnere, der betegner sig som demokratiske.

Målet indgår i Integrationspolitik 2015-2018.

Baseline: 93 % i 2015

 

At fremme borgernes

tryghed

 

Andelen af københavnerne, der er utrygge i deres nabolag generelt og i aften- og nattetimerne. Målet indgår i Københavns Tryghedsundersøgelse.

Baseline: I 2015 var 7% utrygge i deres nabolag gene- relt og 18% i deres nabolag i aften- og nattetimerne.

 

* En stigning i antallet af henvendelser er ikke nødvendigvis udtryk for et øget antal radikaliserede borgere, da mere fokus på fænomenet kan føre til flere henvendelser. I takt med, at der sættes ind overfor personer i risiko for radikalisering, vil der på sigt kunne ske et fald i antallet af henvendelser.

Strategi og handleplan er bygget op ud fra den såkaldte forebyggelsestrekant. Grundtanken er, at forebyggelse af radikalisering kan ske på forskellige niveauer med forskellige indsatstyper. På det grønne forebyggende niveau arbejdes med at fremme medborgerskab generelt. På det gule foregribende niveau arbejdes der med risikogrupper, som er sårbare overfor radikalisering. Og på det røde indgribende niveau arbejdes med borgere, som er aktive i ekstremistiske miljøer, og som vurderes at være i risiko for at ville udføre voldelige eller andre kriminelle handlinger.

Handleplan

I handleplanen beskrives Københavns Kommunes indsatser for at forebygge radikalisering. Der er tale om aktiviteter, som allerede er igangsat, eller som igangsættes i løbet af 2016, og som på forskellig vis bidrager til strategiens overordnede mål. Indsatserne i handleplanen er struktureret omkring de tre forebyggelsesniveauer.

Koordineringsenhed

Udover de indsatser, som fremgår i handleplanen, blev det med Budget 2016 besluttet at styrke Københavns Kommunes antiradikaliseringsindsats med etableringen af en ny koordineringsenhed. Formål, opgaver og organisering af koordineringsenheden er beskrevet i strategien. Koordineringsenheden afrapporterer årligt overfor Økonomiudvalget og de relevante fagudvalg i sammenhæng med afrapportering på kommunens øvrige Sikker By indsatser.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen koordinerer bekymringshenvendelser m.v. om radikalisering mellem kommunens forvaltninger og enheder. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har derudover ansvaret for at sekretariatsbetjene koordineringsenheden, som skal sikre tværgående koordinering af bekymringshenvendelser og sikre videndeling mellem de involverede myndigheder; Københavns Politi, Kriminalforsorgen, Københavns Kommune m.v. De deltagende myndigheder og forvaltninger har ansvar for udførelsen af egne myndighedsopgaver. Københavns Politi har været inddraget i drøftelser omkring organisering af koordineringsenheden(se bilag 2).

Forslag til ændringer af Københavns Kommunens Styrelsesvedtægt

Målgruppen for antiradikaliseringsindsatsen omfatter også borgere med etnisk dansk baggrund. På den baggrund ekspliciteres det i Københavns Kommunes Styrelsesvedtægt, at koordineringsenheden placeres i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Ændring af Københavns Kommunens Styrelsesvedtægt § 20, stk. 2

Tilføjelse af bullit 9: ”Koordineringsenheden for Københavns Kommunes antiradikaliseringsindsats”. Jf. bilag 3 og 4.

Budget 2016

Der blev i Budget 2016 afsat 23,2 mio. kr. til en styrket indsats mod radikalisering i årene 2016-2019. 11,2 mio. kr. udmøntes i særskilte indstillinger.

  • Anvendelse af midler til antiradikaliseringsindsatsen i VINK i 2016 – behandlet på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde den 7. december 2015.

  • Handleplan for VINK 2016-17 - styrket indsats mod radikalisering – behandles på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde 30. maj 2016.

  • Resterende midler udmøntes af Børne- og Ungdomsudvalget.

Med denne indstilling udmøntes de resterende 12 mio. kr. der er afsat til fællesaktiviteter mellem Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Socialudvalget. I tabel 2 fremgår udmøntningen af disse midler. Det drejer sig om midler til at opkvalificere og rådgive medarbejdere i Socialforvaltningen i håndtering af sager, der handler om radikalisering. Derudover drejer det sig om midler til en resocialiserende indsats for radikaliserede borgere. Endelig drejer det sig om midler til et projekt vedr. en foregribende antiradikaliseringsindsats i samarbejde med Kriminalforsorgen, der skal sikre en god løsladelse for radikaliserede eller radikaliseringstruede borgere. 

Tabel 2. Midler til fællesaktiviteter for SOF og BIF

(1.000 kr. – 2016 p/l )

2016

2017

2018

2019

I alt

Overskrift fra budget 2016: En styrket indsats og tilbud til målgruppen af radikaliserede

eller radikaliseringstruede borgere

Opkvalificering og rådgivning af medarbejd- ere i Socialforvaltningen i håndtering af

sager, der handler om radikalisering (fordelt mellem SOF og BIF)

300

600

600

600

2.100

Opkvalificering af medarbejdere i SOF

100

200

200

200

700

Resocialiserende indsats for radikaliserede  borgere (fordelt mellem SOF, BIF og BUF*)

450

900

900

900

3.150

I alt styrket indsats

850

1.700

1.700

1.700

5.950

Overskrift fra budget 2016: Foregribende antiradikaliseringsindsats i samarbejde med

Kriminalforsorgen – pilotprojekt

Projekt med Kriminalforsorgen, der skal

sikre god løsladelse for radikaliserede eller   radikaliseringstruede borgere (fordelt ml.

SOF og BIF)

750

1.500

1.500

750

4.500

Projektledelse af projekt med Kriminalfor-     sorgen (enten SOF eller BIF)

300

600

600

-

1.500

I alt foregribende antiradikaliserings-

indsats

1.050

2.100

2.100

750

6.000

Udgifter til service i alt

1.900

3.800

3.800

2.450

11.950

* Børne- og Ungdomsudvalgets andel af disse midler håndteres særskilt (2016: 150.000 og 2017-2019: 300.000 årligt).

Økonomi

Der er ingen bevillingstekniske konsekvenser af indstillingen, da midlerne er placeret som angivet i forbindelse med vedtaget budget 2016 og udmøntes, som det er beskrevet i vedlagte strategi og handleplan for Københavns Kommunes samlede antiradikaliseringsindsats.

Videre proces

Da ovennævnte budgetmidler er afsat til og med 2019, vil strategi og handleplan skulle revideres herefter. Handleplanen vil blive opdateret årligt som opfølgning på budgetforhandlingerne.

Afrapportering på strategiens overordnede mål og handleplanens enkelte indsatser sker over for de relevante fagudvalg og overfor Økonomiudvalget i sammenhæng med afrapportering på kommunens Sikker By indsatser hvert år i august. Der foretages således ikke en samlet afrapportering på strategi og handleplan for antiradikalisering.

 

Michael Baunsgaard Schreiber / Sven Bjerre / Bjarne Winge

 

Beslutning

Under punktets behandling deltog kontorchef Ane K. Christensen.

Indstillingen blev godkendt.