Hvad er en servitut?

En servitut eller en deklaration er et dokument, der indeholder bestemmelser om en fast ejendom. Servitutten begrænser ejerens ret til at råde over ejendommen.

Hvad omhandler servitutter typisk?

En servitut kan indeholde bestemmelser om, hvor du må placere bygninger på din grund fx i forhold til vej/skel, hvor meget din bygning må optage af grunden og hvor mange etager du må bygge på dit hus og hvilke materialer, du må benytte dig af.

Servitutten kan også omhandle bestemmelser om højden på hække og træer, eller aftaler om fælles afløbsledninger der løber over din grund, som du ikke må ændre på, fordi dine naboer også er tilsluttet

Hvad vil det sige, at en servitut er tinglyst?

Tinglysning er den offentlige registrering, efterprøvelse og offentliggørelse af rettigheder over fast ejendom mm. At en servitut er tinglyst vil altså sige, at de begrænsede rettigheder over ejendommen er offentligt registrerede og gyldige.

Har du spørgsmål til en servitut eller en deklaration, kan du henvende dig i Teknik- og Miljøforvaltningens kundecenter, hvor du kan få hjælp.

Hvem kan tinglyse en servitut?

Det er kun ejeren af en ejendom – i samråd med kommunen – der kan få tinglyst en servitut. Kommunen kan også pålægge en ejendom en servitut fx som led i lokalplanlægning eller ved udstedelse af en byggetilladelse.

Hvordan finder jeg ud af, om der er tinglyste servitutter på min ejendom?

På tinglysningens hjemmeside kan du finde ud af, om der er tinglyste servitutter på din ejendom i tingbogen over fast ejendom.

Hvad er en tilbagebetalingsdeklaration?

En tilbagebetalingsdeklaration tinglyses på en ejendom, der har modtaget støtte iht. Byfornyelsesloven.

Denne er gældende i 20 år fra arbejdernes færdiggørelse (skæringsdatoen).

En tilbagebetalingsdeklaration udløses ved statusskifte eller salg (ejendom eller ejerlejlighed), hvor støtten helt eller delvist kræves tilbagebetalt, såfremt nogle kriterier er opfyldt.

Ejer skal kontakte nedenstående ved statusskifte/salg af bygning eller ejerlejlighed hvis der er modtaget byfornyelsesstøtte. 

Spørgsmål vedr. tilbagebetalingsdeklarationer skal rettes til Byens Fysik, Område- og Byfornyelse tlf. 33 66 33 66 eller mail bygningsfornyelse@tmf.kk.dk eller alternativt Lisbeth Havn, lishav@tmf.kk.dk  tlf. 3366 4763