Byens Anvendelse

Byens Anvendelse håndterer fremkommeligheden og bylivet i København. Vi sikrer, at virksomheder overholder regler om natur- og miljøbeskyttelse og hjælper, når man vil noget med og i byen, fx holde et arrangement, få en tilladelse til at bygge nyt eller bygge om, have tilladelse til gravearbejde, sætte en container op, sælge juletræer eller servere café-kaffen udenfor.

Byens Anvendelse er internt organiseret i fire centre med hver deres faglige fokus (Parkering, Trafik og Byliv, Bygninger, Miljøbeskyttelse).

Byens Drift

I Byens Drift er vi ca. 1000 medarbejdere. Vi sørger for at holde København ren og grøn og får byen til at fungere hver dag ved bl.a. at tømme skraldespande, feje gader, slå græs, pleje de grønne områder samt rydde sne. Derudover passer og plejer vi de københavnske kirkegårde.

Byens Drift er internt organiseret i tre geografiske centre (Drift Nord, Drift Syd og Drift Indre) samt tre bydækkende centre (Bydækkende Drift, Kunderettet Drift, Driftsudvikling).

De geografiske centre har fokus på at prioritere opgaverne ud fra de behov, der løbende opstår i byen. Vi blander fagligheder som renholdelsesmedarbejdere, park- og kirkegårdsgartnere og organiserer os, så medarbejderne kan tage hånd om hele opgaven i bydelen.

De bydækkende centre (Center for Bydækkende Drift, Center for Kunderettet Drift og Center for Driftsudvikling) har fokus på de opgaver, der går på tværs af byen. Her ligger fx opgaver som byens vintertjeneste, rottebekæmpelse, plantning af gadetræer, affaldskampagner, byens bemandede legepladser og meget mere.

Byens Fysik

Byens Fysik tager sig af de fysiske forandringer i byen fra byfornyelse til asfaltarbejde. Vi anlægger Københavns nye parker, pladser og cykelstier og lægger asfalt på de kommunale veje. Byens Fysik koordinerer de mange bygge- og klimaprojekter i København for at skabe en sammenhængende drift af byens arealer og infrastruktur. Vi laver også områdefornyelser med fysiske forbedringer af udsatte boligområder.

Byens Fysik er internt organiseret i fire centre med hver deres faglige fokus (Nye Anlægsprojekter, Udførelse af Anlæg, Vejvedligehold og KMC Nordhavn samt Klimatilpasning).

Byens Udvikling

Byens Udvikling samler trådene i alle de udviklingsprojekter, der sammen tegner udviklingen af København som by, fx klimaplaner, indspil til kommuneplan, lokalplaner, affalds- og ressourceplaner og andre planer, der dækker hele byen.

Byens Udvikling er internt organiseret i to centre med hver deres faglige fokus (Byplanlægning og Bydækkende Strategier).

TMF Stab

TMF Stab er Teknik- og Miljøforvaltningens centrale administration og understøtter hele forvaltningen inden for økonomi, HR- og organisationsudvikling, kommunikation, digitalisering, jura, udbud og indkøb.

TMF Sekretariat

Sekretariatet yder sekretariatsbistand til Teknik- og Miljøudvalget, borgmesteren og direktionen.