Medlemsudviklingen siden folkeskolereformens start (2014)

Flere medlemmer til foreningerne efter folkeskolereformen

248 af Københavns folkeoplysende foreninger har i januar 2015 deltaget i en spørgeskemaundersøgelse vedrørende medlemsudviklingen på børne- og ungdomsholdene siden folkeskolereformens start. Undersøgelsen viser overordnet, at det går godt med medlemsudviklingen blandt foreningerne, og at medlemstallene tilsyneladende ikke er negativt påvirket af folkeskolereformen i det omfang, som landsdækkende undersøgelser har vist.

12,5 % af foreningerne har haft en nedgang i antallet af 5-16-årige medlemmer i perioden efter folkeskolereformens start, mens 38,3 % har haft en stigning. 46,8 % af foreningerne har ikke oplevet en ændring i medlemstallet i perioden.

De foreninger, der samarbejder med skoler, oplever en højere grad af medlemsstigning og en lavere grad af medlemsnedgang end den gennemsnitlige forening i undersøgelsen.

Samtidig viser undersøgelsen en forskel mellem de faktuelle medlemstal og foreningernes oplevelser af folkeskolereformens indflydelse på samme. Således mener 32,2 % af foreningerne, at de længere skoledage betyder, at de 5-16-årige ikke længere har tid eller overskud til at gå i foreningen, og 25,2 % oplever, at reformen har haft en direkte negativ indflydelse på antallet af disse medlemmer i foreningen – selvom kun 12,5 % af foreningerne har angivet en reel medlemsnedgang for perioden.

Derudover angiver 39,7 % af foreningerne i undersøgelsen, at de mangler viden om folkeskolereformen.

Læs hele undersøgelsen her

Evaluering af 16 Åben skole-piloter

Skoler og foreninger er tilfredse med at samarbejde under den nye folkeskolereform

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen har i løbet af skoleåret 2014/2015 igangsat en række pilotprojekter for at blive klogere på, hvordan skole-foreningssamarbejde kan etableres som en del af Åben Skole-indsatsen i folkeskolereformen.

16 konkrete samarbejder mellem skoler og foreninger er blevet evalueret i en spørgeskemaundersøgelse. Samarbejderne har omhandlet konkrete undervisningsaktiviteter, hvor foreningerne har stået for læringsforløb af forskellig varighed.

Evalueringen viser, at der generelt er høj tilfredshed med samarbejdet om læringsforløbene blandt både skoler og foreninger. Foreningerne angiver bl.a., at samarbejdet med skolerne har øget foreningernes synlighed, og 45 % af de deltagende foreninger har oplevet medlemstilgang i forbindelse med ét eller flere af de forløb, de har været involveret i.

Selvom både skoler og foreninger har været tilfredse med samarbejdet, er det dog en tydelig gennemgående tendens i besvarelserne, at skolernes repræsentanter er mere tilfredse med samarbejdet end foreningernes repræsentanter. Dette skyldes bl.a., at foreningerne har oplevet udfordringer i forhold til at komme i kontakt med skolerne.

Læs hele evalueringen her

Kultur- og fritidsbrobyggere på skoler

Kultur- og fritidsbrobyggere på skoler skaber gode og mange samarbejder mellem skoler og kultur- og fritidslivet

Skole og Fritid i Kultur- og Fritidsforvaltningen har igangsat et pilotprojekt med det formål at afsøge, om Åben Skole-indsatsen kan hjælpes på vej med en brobyggerfunktion. Medarbejderne fra Kultur- og Fritidsforvaltningen har gennem det seneste år fungeret som brobyggere mellem lokale foreninger/kulturinstitutioner og tre skoler på Amager.

Evalueringen, der bygger på kvalitative interviews, viser, at der blandt deltagerne generelt er høj tilfredshed med samarbejderne mellem skoler og foreninger/kulturinstitutioner. Det gælder både i forhold til at vække børnenes interesse for kultur- og fritidslivet og skolernes inddragelse af kultur- og fritidslivet i undervisningen.

Evalueringen viser også, at metoden med en tilstedeværende brobyggerfunktion virker og skaber mange og gode samarbejder – både for foreninger/kulturinstitutioner, der ønsker at promovere deres aktivitetstilbud, og for skolerne, som arbejder med at inddrage det omgivende samfund. Det afgørende element i metoden er brobyggerens tilstedeværelse på den enkelte skole, og at skoler såvel som foreninger/kulturinstitutioner oplever at have én indgang.

Læs hele evalueringen her