Sådan forløber et ansøgningsforløb

Særlig hjælp og støtte (forebyggende tiltag)

Følgende kriterier skal være opfyldt, for at kommunen kan iværksætte forebyggende foranstaltninger gennem Borgercenter Handicap:

 • Barnet skal høre til centrets målgruppe. Sagsbehandlerne i centret vurderer på baggrund af lægelige og/eller psykologiske beskrivelser, om dit barn hører til målgruppe.
 • Der skal være lavet en børnefaglig undersøgelse

De næste skridt

Når den børnefaglige undersøgelse er afsluttet, og det er afklaret om jeres barn skal tilknyttes Borgercenter Handicap, sætter kommunen en række aktiviteter i gang. 

Der skal laves en handleplan

Barnet eller den unge skal have en handleplan. Ud fra målene i handleplanen bliver det besluttet, hvilken slags foranstaltning barnet eller den unge kan få, hvor længe foranstaltningen skal vare, og om foranstaltningen er tilstrækkelig. Når målene i handleplanen er opfyldt, vil foranstaltningen som udgangspunkt ophøre. 

Samtykkeerklæring

Forebyggende foranstaltninger kræver samtykke fra forældremyndighedsindehaveren. Der finder altid en samtale sted med barnet eller den unge og forældrene, både når handleplanen udarbejdes og ved opfølgninger. 

Samtale med barnet

Sagsbehandleren skal have en samtale med barnet, hvor man inddrager barnet i sagen og taler med barnet om, hvilken hjælp barnet kunne have brug for. Hvis barnet grundet sin funktionsnedsættelse helt eller delvist ikke har noget sprog, vil barnet blive inddraget i størst mulige omfang. 

Opfølgning 

Når der bevilges forebyggende foranstaltninger, er borgercentret  forpligtet til at følge op på det, der er iværksat, senest 3 måneder efter og dernæst minimum hvert halve år. 

 

Hvem behandler min ansøgning?

Din ansøgning vil blive behandlet af din sagsbehandler fra Borgercenter Handicap. Hvis du henvender dig første gang, skal du tage kontakt til Modtagelsen. Du finder kontaktoplysninger nederst på siden.

Hvornår får jeg svar?

Der er forskellig sagsbehandlingstid alt efter, hvad du ansøger om:

Udgifter i forbindelse med foranstaltninger - eller udgifter der erstatter en mere indgribende foranstaltning

 • I eksisterende sager er behandlingsfristen 6 uger.

  I eksisterende sager er fristen gældende fra modtagelse af ansøgning, hvor der er udarbejdet børnefaglig undersøgelse, jf. servicelovens § 50.

  Lov om social service, § 52a, stk. 1, nr. 2
 • I nye sager er behandlingsfristen 4 uger.

  I nye sager er fristen gældende fra det tidspunkt, hvor den børnefaglige undersøgelse, jf. servicelovens § 50, er afsluttet (der er en frist på 4 måneder på udarbejdelse af undersøgelsen).

  Lov om social service, § 52a, stk. 1, nr. 2

Udgifter, der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, eller at en hjemgivelse kan fremskyndes

 • Behandlingsfrist er 4 uger.

  I eksisterende sager er fristen gældende fra modtagelse af ansøgning, hvor der er udarbejdet børnefaglig undersøgelse, jf. servicelovens § 50.

  Lov om social service, § 52a, stk. 1, nr. 3
 • Behandlingsfrist er 4 uger.

  I nye sager er fristen gældende fra det tidspunkt, hvor den børnefaglige undersøgelse, jf. servicelovens § 50, er afsluttet (der er en frist på 4 måneder på udarbejdelse af undersøgelsen).

  Lov om social service, § 52a, stk. 1, nr. 3

Udgifter, der kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og barn under barnets anbringelse uden for hjemmet 

 • Behandlingsfrist er 4 uger.
  Fristen er gældende fra modtagelse af ansøgning, hvor der er udarbejdet børnefaglig undersøgelse, jf. servicelovens § 50.
  Lov om social service, § 52a, stk. 1, nr. 4

 

Personlig hjælp og pleje, aflastning samt vedligeholdelsestræning m.v.

 • Behandlingsfrist er 8 uger.

  Lov om social service, § 44, jf. §§ 83, 84, stk. 1 og 86, stk. 2.

Ledsageordning for 12-18 årige:

 • Behandlingsfrist er 4 uger.

  Behovet vurderes blandt andet på baggrund af hjemmebesøg.

  Lov om social service, § 45

Hvis du vil klage

Du kan klage, hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse. Du skal aflevere din klage til det kontor som har behandlet din ansøgning. Du skal sende klagen indenfor 4 uger, efter du har fået kommunens afgørelse.

Hvis kommunen fastholder afslaget, bliver din klage automatisk sendt videre til Ankestyrelsen, som behandler din klage.

Hvis du ikke føler dig hørt eller forstået, eller du har svært ved at forstå kommunens afgørelse, kan du rette henvendelse til Borgerrådgiveren. 

Hvad sker der, når barnet fylder 18 år?

Når et barn med funktionsnedsættelse fylder 18 år, sker der en række ændringer i de ydelser og tilbud, som den unge og I som forældre kan få.

Nogle ydelser standes helt  

De ydelser I som forældre har modtaget stopper helt, når jeres barn fylder 18 år, fordi I ikke længere har forsørgelsespligten over den unge. Ydelser som for eksempel dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste standses derfor. 

Efterværn

Der er mulighed for, at enkelte foranstaltninger eventuelt kan forlænges udover det 18. år som efterværn efter Servicelovens §76. Der kan gives efterværn i form af fortsat anbringelse eller en fast kontaktperson. 

Overgangssamtaler

Den unge og forældrene inviteres til et møde i Handicapcenter København, når den unge er fyldt 17 år. På mødet er både en børne- og voksenrådgiver til stede, og de vil fortælle om de ydelser og tilbud, der stopper. Derudover vil I få rådgivning og vejledning om de muligheder, der er for voksne med funktionsnedsættelse.

På mødet omkring overgangen til voksenlivet drøfter I bl.a.:

 • Tilbud om en handleplan
 • Hvor skal den unge bo? 
 • Hvad skal den unge leve af?
 • Hvad skal den unge lave om dagen?
 • Hvad skal den unge lave i sin fritid?
 • Hvem skal hjælpe den unge?
 • Er der behov for at søge værgemål?

Efter mødet er der en række opgaver, som den unge, forældrene og rådgiverne i borgercentret skal samarbejde omkring. Derudover finder I ud af, hvilke andre tilbud, der kan være relevante at kontakte, fx jobcentret i forhold til forsørgelse eller ungdoms- og uddannelelsesvejlederen i forhold til en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).