Sådan forløber din sag

Ønsker du at søge støtte til praktiske opgaver i hverdagen eller personlig pleje, skal du ringe til din lokale visitation og aftale et møde med en visitator. Pårørende, praktiserende læge og hospitalet kan også kontakte den lokale visitation på dine vegne.

Københavns Kommune er opdelt i fem lokalområder. Til hvert lokalområde hører et lokalområdekontor og en lokal visitation – og det er din indgang, når du ønsker at søge om et tilbud. Der er ikke mulighed for personligt fremmøde hos visitationen. Nedenfor kan du finde kontaktoplysninger til hver af de lokale visitationer.

Når du henvender dig til din lokale visitation, vil en visitator vejlede dig om dine muligheder og evt. aftale et besøg i dit hjem. En visitator er en medarbejder fra kommunen, der er uddannet til sammen med dig at vurdere dine ressourcer og behov.

Når visitatoren vurderer dit behov for støtte, lægges der blandt andet vægt på:

  • Hvad du kan klare selv – og hvad kan vi hjælpe dig til at kunne klare selv, fx med et hjælpemiddel eller træning
  • Hvad du har behov for støtte og hjælp til
  • Om du har en ægtefælle eller anden pårørende, der kan hjælpe dig.

Derefter vil visitator ud fra en helhedsbetragtning danne sig et billede af dit behov for hjælp. Du er velkommen til at invitere en bisidder med til samtalen med visitatoren. Bisidderen kan være en pårørende eller en anden person, som kender dig godt.

Bevilling af støtte tager altid afsæt i en konkret og individuel vurdering af dine behov. På basis af visitators vurdering vil du modtage en afgørelse, der fortæller, hvilke tilbud du har fået tildelt, eller om din ansøgning er blevet afslået. Det er lovgivningens og kommunens serviceniveau, der danner rammen for hvilken hjælp og støtte, du kan modtage.

Hvem behandling min sag?

Det er visitationen på dit lokalområdekontor, der behandler din sag, hvis du bor i eget hjem. Dette gælder f.eks. når du søger om hjælp og støtte til praktiske opgaver eller personlig pleje. Hvis du bor på et plejecenter, vil den konkrete støtte blive tilrettelagt i samarbejde mellem dig og personalet på plejecentret.  

Se kontaktoplysninger nederst på siden.

Hvornår får jeg svar?

Sagsbehandlingstiden kan variere alt efter hvilket tilbud, du søger om. Ved akut behov for personlig eller praktisk hjælp, vil støtten blive iværksat med det samme. Nedenfor kan du se sagsbehandlingstiderne, og hvornår du kan forvente, at indsatsen iværksættes.

Læs mere om sagsbehandlingstider

Klage over afgørelse

Er du ikke enig i den afgørelse, kommunen har truffet, skal du følge den klagevejledning, der fremgår af din afgørelse. Typisk skal du sende klagen til den kommunale enhed, der har truffet afgørelsen. Hvis kommunen ikke ændrer afgørelsen på baggrund af din klage, sender kommunen klagen til Ankestyrelsen. Tidsfristen for at klage over afgørelsen er fire uger.

Er du utilfreds med sagsbehandlingen eller sagsbehandlingstiden, kan du klage til dit lokalområdekontor.

Er du utilfreds med måden, hjælpen udføres på, med personalets optræden eller får du ikke den hjælp, du er blevet tildelt, kan du klage til den enhed, der leverer støtten fx plejecentret hjemmeplejen eller den private leverandør.