Andre udvalg og nævn

§ 17, stk. 4 i lov om kommunernes styrelse (Styrelsesloven) giver Borgerrepræsentationen mulighed for at nedsætte nogle særlige udvalg, der kan varetage særlige opgaver og fungere som rådgivende eller forberedende udvalg for Borgerrepræsentationen og de politiske udvalg.

Disse særlige udvalg kaldes derfor for ”§ 17,stk. 4-udvalg”, og dem findes der 6 af – se nedenfor. Borgerrepræsentationen beslutter sammensætningen i disse særlige udvalg og fastlægger de nærmere regler for arbejdet i udvalgene.
De 6 særlige ”§ 17, stk. 4-udvalg” er:  

Herudover giver 'Restaurationsloven' og 'Folkeoplysningsloven' Borgerrepræsentationen mulighed for at nedsætte Bevillingsnævnet og Folkeoplysningsudvalget.

Endelig følger det af 'Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område', at kommunen skal nedsætte et Børn og Unge-udvalg.

Lokaludvalg

I København er der 12 lokaludvalg, som er lokale forsamlinger, der fungerer som bindeled og sikre dialog mellem københavnerne i de enkelte bydele og politikerne på Københavns Rådhus. Læs mere om lokaludvalgene.

Råd og kontaktudvalg

Endelig er der enkelte råd, nævn og kontaktudvalg inden for Københavns Kommune der varetager forskellige brugergruppers interesser og fungerer som bindeled mellem den pågældende brugergruppe i kommunen og politikerne. Disse er: