Hvordan får man lavet en trafiktælling

1. I søger om at få lavet en trafiktælling 
Skriv en ansøgning. Oplys, på hvilken vej, I ønsker tællingen, og hvorfor. Dokumentér også, at mindst 2/3 af vejens grundejere ønsker tællingen. Brug eventuelt denne underskriftsliste som dokumentation. Mail ansøgningen til vejaendring@tmf.kk.dk

2. Vi planlægger trafiktællingen 
Vi vurderer, hvordan trafikken skal tælles, så tællingen belyser omfanget af den gennemkørende motortrafik på vejen. Der kan fx være behov for flere tællesteder, hvis vejen indgår i et afgrænset net af private fælleveje.

3. I får oplyst pris og vilkår
Alle grundejere, der er med i ansøgningen, får brev fra os om tællingen med oplysninger om prisen og vilkårene. Hvis trafiktællingen siden viser, at under 25 % af trafikken på vejen er gennemkørende motortrafik, skal de ansøgende grundejere dele udgiften ligeligt. Vejledende pris for en standardtælling er 20.400 kr. inkl. moms. Viser tællingen, at den gennemkørende motortrafik udgør 25 % eller mere, betaler Københavns Kommune for tællingen.

4. I bekræfter, at I ønsker tællingen 
I skal bekræfte, at I ønsker tællingen gennemført på de vilkår, vi har sendt til jer. Se under punkt 3. 

5. Vi laver trafiktællingen
V sender trafiktællere ud og gennemfører målingen som aftalt.
Læs mere om vores tællemetode her.

6. I får trafiktallene og evt. forslag til en løsning 
Vi sender jer resultatet af trafiktællingen og vores forslag til den videre proces. Hvis den gennemkørende motortrafik er:
•    Under 25 %: Der sker ikke mere i sagen. I betaler for tællingen. 
•    Mellem 25-49 %: Der sker ikke mere i sagen. Vi betaler for tællingen. 
•    50 % eller mere: Vi undersøger, hvordan trafikken kan nedbringes, og om vi evt. skal overtage vejen, så den bliver offentlig. Vi betaler for tællingen.

I har mulighed for at klage til Vejdirektoratet over kommunens beslutning.

Hvad er gennemkørende motortrafik

Gennemkørende motortrafik er:
Biler, motorcykler og knallerter, der udelukkende bruger vejen til gennemkørsel mellem to offentlige veje.

Det er ikke gennemkørende motortrafik, hvis trafikanterne:

  • har ærinde til ejendomme på vejen (boliger, institutioner og virksomheder, fx skoler, børnehaver, idrætsanlæg og butikker)
  • betjener ejendommene på vejen (fx busser i rute, postbiler og renovationsvogne)
  • bruger vejen for at komme hen til nærliggende private fællesveje

Hent liste til indsamling af underskrifter

For at få lavet en trafiktælling på jeres private fællesvej, skal mindst 2/3 af vejens grundejere være enige om det. Hent skema til indsamling af underskrifter.