Hvis vejprojektet er del af en byggesag

Skal en vej ændres eller bygges som led i et privat byggeri, sender du først byggesagen inklusive vejdelen til behandling i Center for Byggeri.

Mere om byggetilladelser hos Center for Byggeri

Center for Byggeri kan kræve, at du sender et særskilt, detaljeret vejprojekt til godkendelse i Center for Trafik. I så fald skal du sende en separat ansøgning for selve vejprojektet, sådan som det er beskrevet på denne side. 

Vær opmærksom på, at du ikke kan få endelig tilladelse til at tage byggeriet i brug, før det færdige vejanlæg er godkendt.

Sådan søger du

Ansøgningen for dit vejprojekt skal indeholde:

1. Navn og adresse på ansøger.

2. Navn og adresse på bygherre.

3. Angivelse af projektets beliggenhed (adresse og evt. matrikel/matrikler).

4. Angivelse af projektets art.

5. Nærmere beskrivelse af projektet incl. planlagt tidspunkt for anlægsarbejdet.

6. Eventuelt dokumentation for samtykke. Se mere om samtykke og partshøring ved vejprojekter 

7. Tegninger og øvrige bilag. Hent tjekliste for private vejprojekter (pdf)

8. Eventuelt angivelse af lokalplan. Gå til lokalplaner

9. Dato for ansøgning og ansøgers underskrift.

Sådan vurderer vi vejprojektet

På private fællesveje

Vi anlægger en samlet vurdering af vejprojektet, hvor vi ser på følgende:

  • Tekniske forhold, bl.a. ledninger, koter, dimensionering og materialer.
  • Trafikkens afvikling, bl.a. parkeringsforhold og trafikale hensyn til blister, cyklister, fodgængere og redningskøretøjer.
  • Trafiksikkerhed, bl.a. skiltning, afmærkning, belysning, oversigtsforhold, vejafvanding og vejens indretning.
  • Tilgængelighed for fodgængere, kørestolsbrugere, barnevogne og synshandicappede.

På offentlige veje

Vi anlægger samme vurdering som på private fællesveje (se ovenfor). Derudover stiller vi krav til:

  • Vejens udseende, bl.a. dens udformning og inventar for at sikre, at det samlede, københavnske gadebillede tager sig ensartet ud.
  • Materialer og fremtidig drift af vej og udstyr for at sikre, at vejen og udstyret er robust, nemt kan renholdes, har god anvendelighed og kan fornyes.

Tekniske krav

Krav til vejudstyr og belægninger på private fællesveje

På private fællesveje er det grundejerne, der selv betaler for at ændre på deres vej. De har også selv ansvaret for at vedligeholde vejen og udstyret bagefter. Vi kræver som kommune, at de nationale vejregler bliver overholdt.

Gå til Privatvejsloven

Vi kræver ikke, at vejudstyret og belægningen følger kommunens egne tekniske standarder for vejudstyr. Men vi anbefaler at gøre det, da der er tale om velafprøvede løsninger, som baserer sig på vores egne erfaringer og den nyeste viden om materialernes holdbarhed, trafiksikkerhed og tilgængelighed.

Dog kræver vi, at gadebelysningen følger kommunens egne standarder, hvis vi skal betale for opsætning og drift fremover.

Læs mere om gadebelysning på private fællesveje.

Krav til vejudstyr på offentlige veje

Grundejere, der har ejendomme ud til offentlige veje, fx andelsforeninger og ejerforeninger, kan få kommunens tilladelse til at sætte eget udstyr op på vejen. Det kan fx være cykelstativer eller blomsterkummer foran opgangen, stolper ud mod vejen eller faste bænke på fortovet. Grundejerne betaler selv for at købe, opsætte og vedligeholde udstyret.

Når vi giver tilladelsen, ser vi på, om løsningen er trafiksikker og opfylder vejlovens krav.

Vi kræver ikke, at udstyret følger kommunens egne tekniske standarder for vejudstyr. Men vi anbefaler at gøre det, da der er tale om velafprøvede løsninger, som baserer sig på vores egne erfaringer og den nyeste viden om materialernes holdbarhed, trafiksikkerhed og tilgængelighed.

Krav til belægninger m.m. på offentlige veje

Vi kan i særlige situationer pålægge en grundejer at ombygge et stykke offentlig vej. Det sker fx, hvis grundejeren bygger nyt ud til vejen på en måde, så vejens trafik eller adgangsforholdene ændrer sig væsentligt. Grundejeren står selv for at gennemføre og betale for projektet. Da der er tale om offentlig vej, stiller vi altid krav om, at den vejtekniske løsning følger kommunens egne standarder.

Se kommunens tekniske standarder på vejområdet