Sådan forløber en sag

Du skal starte med at henvende dig i en af de fire modtageenheder i Rådgivningscenter København. Din adresse afgør, hvor du skal henvende dig. Du kan henvende dig telefonisk eller du kan møde op i den modtageenhed, som ligger i det distrikt, hvor du har adresse.

Når du henvender dig i den modtageenhed, du tilhører, vil du indenfor 14 dage blive indkaldt til en samtale hos en kontaktperson. Her vil medarbejderen spørge ind til, hvorfor du ønsker at komme i behandling. Samtalen er vigtig, da den er med til at sikre, at du kommer i den bedste behandling for dig.

Efter samtalen vurderer medarbejderen på et visitationsmøde, hvilken behandling du kan tilbydes. Du kan vælge selv at deltage i visitationsmødet, når vi behandler din sag.

Når du starter i behandling laver din kontaktperson i samarbejde med dig en social handleplan, der skal være med til at skabe sammenhæng og helhed i din behandling i forhold til eventuelle økonomiske, sociale problemstillinger og din arbejdssituation.Du har krav på at få udarbejdet den sociale handleplan indenfor de første 2 måneder af din behandling.

Den sociale handleplan giver dig mulighed for at formulere, hvordan din sociale situation er, hvad du måske ønsker at ændre på eller opnå, og hvilken hjælp og støtte du har brug for lige nu og fremover.

Den sociale handleplan kan f.eks. handle om:

  • hvordan din boligsituation kan forbedres
  • hvordan din jobsituation kan forbedres
  • hvordan du får et bedre helbred og får kontakt til relevant behandling 
  • hvordan du får genoprettet kontakt til familie og venner 
  • hvordan du får orden på din økonomi 
     

DIn kontaktperson sørger for, at din sociale handleplan bliver lavet sådan, at der er en sammenhæng mellem behandlingsplanen og den sociale handleplan.

Du kan altid bede om at få ændret din sociale handleplan. Hvis handleplanen er mere end 6 måneder gammel, bliver du tilbudt en samtale med din kontaktperson, hvor I sammen kan gennemgå handleplanen og ændre den efter dine ønsker.

 

Hvem behandler min sag?

Rådgivningscenter København har ansvaret for at behandle din sag. En medarbejder i den enhed du tilhører, afholder en samtale med dig, hvor din situation og ønsker om behandling vil blive diskuteret. Efter den første samtale vil Rådgivningscentret behandle din ansøgning om behandling på et møde i visitationsudvalget. Du bliver oplyst om, hvornår mødet finder sted og bliver tilbudt at deltage i visitationsudvalgets møde. Her har du mulighed for at stille spørgsmål, og eventuelt give yderligere oplysninger, der kan bidrage til at finde den rigtige behandling til dig.

Bagefter vil udvalget alene træffe afgørelse om hvilken behandling du skal tilbydes, og du bliver underrettet skriftligt om den afgørelse, der er truffet.

Visitationsudvalget består af fire medlemmer, som har forskellig faglig baggrund. I Visitationsudvalget vil der altid være en områdechef, der fungerer, som formand for udvalget.

Hvornår får jeg svar?

Efter du har henvendt dig i den modtageenhed, du hører til, vil du indenfor 14 dage blive indkaldt til en samtale hos en kontaktperson. Her vil medarbejderen spørge ind til, hvorfor du ønsker at komme i behandling. Samtalen er vigtig, da den er med til at sikre, at du kommer i den bedste behandling for dig.

Behandlingsgarantien indebærer, at du har ret til at få et tilbud om behandling indenfor 14 dage. Når du henvender dig med ønske om behandling, skal der – i tæt samarbejde med dig og din kontaktperson - foretages en udredning af dit behandlingsbehov. Tidsfristen regnes fra din første personlige henvendelse med ønske om behandling.

Kan det besluttede behandlingsforløb ikke iværksættes inden for fristen på 14 dage på et af kommunens egne behandlingstilbud eller et godkendt privat behandlingssted, er kommunen forpligtet til at sørge for, at du kan bliver tilbudt et andet offentligt eller godkendt behandlingstilbud, der kan iværksættes inden for fristen på 14 dage.

Hvis du vil klage

Er du uenig i den afgørelse, som Rådgivningscenter København har truffet om din behandling, har du mulighed for at klage. Det gælder også, hvis du har fået afslag på behandling, eller hvis tidsfristen på de 14 dage ikke er overholdt.

Klager over den sociale behandling skal sendes til den enhed, hvor din sag behandles. Klagen skal sendes senest 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Hvis du ikke får medhold i klagen, skal Rådgivningscenter København sende din klage videre til Det Sociale Nævn og orientere dig om det.

Klager over den medicinske behandling, skal sendes til:

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn
Frederiksborggade 15, 2. sal
1360 København K

Klager over personalet eller dets opførsel skal som hovedregel i første omgang sendes til lederen af din behandlingsinstitution. Hvis ikke du er tilfreds med, hvordan din klage behandles, kan du gå videre med din klage til:

Socialforvaltningen
Mål- og rammekontor for voksne
Bernstorffsgade 17
1592 København V 
 

Du har også mulighed for at klage til Borgerrådgivningen i Københavns Kommune

Rådgivningscentret eller din kontaktperson på din behandlingsinstitution skal vejlede dig om, hvordan du klager, og hvem du skal klage til.