Hvor går jeg hen?

Du skal starte med at henvende dig i en af de fire modtageenheder i Borgercenter København.  Din adresse afgør, hvor du skal henvende dig. Du kan henvende dig telefonisk eller du kan møde op i den modtageenhed, som ligger i det distrikt, hvor du har adresse.

Når du henvender dig i den modtageenhed, du tilhører, vil du indenfor 14 dage blive indkaldt til en samtale hos en kontaktperson. Her vil medarbejderen spørge ind til, hvorfor du ønsker at komme i behandling. Samtalen er vigtig, da den er med til at sikre, at du kommer i den bedste behandling for dig.

Efter samtalen vurderer medarbejderen på et visitationsmøde, hvilken behandling du kan tilbydes. Du kan vælge selv at deltage i visitationsmødet, når vi behandler din sag.

Når du starter i behandling laver din kontaktperson i samarbejde med dig en social handleplan, der skal være med til at skabe sammenhæng og helhed i din behandling i forhold til eventuelle økonomiske, sociale problemstillinger og din arbejdssituation.Du har krav på at få udarbejdet den sociale handleplan indenfor de første 2 måneder af din behandling.

Den sociale handleplan giver dig mulighed for at formulere, hvordan din sociale situation er, hvad du måske ønsker at ændre på eller opnå, og hvilken hjælp og støtte du har brug for lige nu og fremover.

Den sociale handleplan kan f.eks. handle om:

  • hvordan din boligsituation kan forbedres
  • hvordan din jobsituation kan forbedres
  • hvordan du får et bedre helbred og får kontakt til relevant behandling 
  • hvordan du får genoprettet kontakt til familie og venner 
  • hvordan du får orden på din økonomi

Din kontaktperson sørger for, at din sociale handleplan bliver lavet sådan, at der er en sammenhæng mellem behandlingsplanen og den sociale handleplan.

Du kan altid bede om at få ændret din sociale handleplan. Hvis handleplanen er mere end 6 måneder gammel, bliver du tilbudt en samtale med din kontaktperson, hvor I sammen kan gennemgå handleplanen og ændre den efter dine ønsker. 

Hvem behandler min sag?

Din modtageenhed i Borgercenter Voksne har ansvaret for at behandle din sag. En medarbejder i den enhed du tilhører, afholder en samtale med dig, hvor din situation og ønsker om behandling vil blive diskuteret. Efter den første samtale vil en casemanager i modtageenheden i Borgercenter Voksne behandle din ansøgning om behandling på et møde i visitationsudvalget. Du bliver oplyst om, hvornår mødet finder sted og bliver tilbudt at deltage i visitationsudvalgets møde. Her har du mulighed for at stille spørgsmål, og eventuelt give yderligere oplysninger, der kan bidrage til at finde den rigtige behandling til dig.

Bagefter vil udvalget alene træffe afgørelse om hvilken behandling du skal tilbydes, og du bliver underrettet skriftligt om den afgørelse, der er truffet.

Visitationsudvalget består af fire medlemmer, som har forskellig faglig baggrund. I Visitationsudvalget vil der altid være en områdechef, der fungerer, som formand for udvalget. 

Hvornår kan jeg starte i behandling?

Efter du har henvendt dig i den modtageenhed, du hører til, vil du indenfor 14 dage blive indkaldt til en samtale hos en kontaktperson. Her vil medarbejderen spørge ind til, hvorfor du ønsker at komme i behandling. Samtalen er vigtig, da den er med til at sikre, at du kommer i den bedste behandling for dig.

Behandlingsgarantien indebærer, at du har ret til at få et tilbud om behandling indenfor 14 dage. Når du henvender dig med ønske om behandling, skal der – i tæt samarbejde med dig og din kontaktperson - foretages en udredning af dit behandlingsbehov. Tidsfristen regnes fra din første personlige henvendelse med ønske om behandling.

Kan det besluttede behandlingsforløb ikke iværksættes inden for fristen på 14 dage på et af kommunens egne behandlingstilbud eller et godkendt privat behandlingssted, er kommunen forpligtet til at sørge for, at du kan bliver tilbudt et andet offentligt eller godkendt behandlingstilbud, der kan iværksættes inden for fristen på 14 dage. 

 

Hvilke typer af behandling kan jeg blive tilbudt?

Københavns kommune tilbyder en bred vifte af forskellige typer af behandling. Det kan være individuelle samtaleforløb, gruppebehandling, idrætstilbud, lægesamtaler, psykologsamtaler og tilbud til pårørende til en misbruger. Hvilken type behandling, der er den rigtige for dig, afhænger af din personlige situation.

De grundlæggende principper for behandlingen i Københavns kommune er, at behandlingen er frivillig, at den er gratis for dig, og at den er let tilgængelig. 

Det vigtige er, at den behandling du bliver tilbudt, afspejler dine ønsker og behov. Stoffrihed kan være ét mål. Et andet mål er at reducere dit forbrug af stoffer.

Du har under hele dit behandlingsforløb din egen personlige kontaktperson.

Behandlingen foregår i modtageenheden, i behandlingsenheden eller i den lange række af kommunale behandlingstilbud og private institutioner, som Borgercenter Voksne kan henvise til.

Kommunale behandlingstilbud Borgercenter Voksne kan henvise til

Ambulant behandling

Den ambulante behandling er et behandlingstilbud til borgere med et problematisk forbrug af stoffer, medicin og/eller alkohol.
Læs mere om den ambulante behandling

Døgnbehandling

Netværket er et døgnbehandlingstilbud for borgere med afhængighed af stoffer.
Læs mere om døgnbehandling i Netværket

Behandlingstilbud til borgere med børn

Familieambulatoriet Thoravej er Københavns Kommunes behandlingstilbud til stofafhængige borgere, der har børn.
Læs mere om behandlingen i Familieambulatoriet Thoravej

Stofafhængige med langt misbrug bag sig

Specialinstitutionen Forchammersvej er et tilbud til stofafhængige borgere med et langt misbrug bag sig og helbredsmæssige problemer.
Læs mere om behandlingen i Specialinstitutionen Forchammersvej

Behandling med lægeordineret heroin

Valmuen er et behandlignstilbud med lægeordineret heroin til stofafhængige borgere fra København eller andre kommuner
Læs mere om behandling med lægeordineret heroin

Stofindtagelsesrummet

Fixelancen er et mobilt stofindtagelsesrum, hvor stofbrugere kan komme og injicere deres stof i trygge rammer.
Læs mere om stofindtagelsesrummet