Privat udlejning - Huslejenævnet

Hvis du bor i en privat udlejningsbolig og har kontroverser med din udlejer, så kan du overveje at bringe din sag i huslejenævnet. Huslejenævnet er et tvistenævn, som træffer afgørelser i sager, hvor der er tvist mellem udlejer og lejer i henhold til lejelovens § 106, i sager efter boligreguleringslovens kapitel II-V samt i sager om tvangsadministrationsloven.

Det er i øvrigt lejeloven og boligreguleringsloven, der gælder for private udlejningsboliger.

Læs mere om huslejenævnet.

Rådgivning

Hverken Københavns Kommune, Huslejenævnet og Beboerklagenævnet yder konkret partsrådgivning. Har du brug for råd eller vejledning kan du rette henvendelse til en advokat, retshjælpen eller lejer- og udlejerorganisationerne.

Er du usikker på, om du betaler for meget for din bolig? Læs om, hvordan lejen skal fastsættes for lejemål i Københavns Kommune.

Anke af afgørelser

Du har naturligvis mulighed for at anke afgørelser af huslejenævnet og beboerklagenævnet. I Københavns Kommune kan parterne, når huslejenævnene har truffet afgørelse, indbringe afgørelsen for Ankenævnet for De Københavnske Huslejenævn (Ankenævnet). Beboerklagenævnets afgørelser kan indbringes for boligretten (i byretten).

Læs mere om ankenævnet.

Almen bolig - Beboerklagenævnet

Hvis du bor i en almen bolig og ønsker at klage over din udlejer, er det beboerklagenævnet, du skal have fat i. Beboerklagenævnet behandler klager for boliger i alment byggeri og kan afgøre uenighed mellem dig som lejer og boligselskaberne i en lang række forhold. Nævnet kan dog ikke behandle sager om lejens størrelse og heller ikke sager om personlige uoverensstemmelser mellem lejer og repræsentanter fra boligselskaberne. Endvidere kan nævnet ikke rådgive.

Det er i øvrigt almenlejeloven og almenboligloven, der gælder for almene boliger.

Læs mere om beboerklagenævnet.