8. ÆNDRING AF INTERN REVISIONS REVISIONSPLAN 2014 (2014-0101361)

INDLEDNING
I overensstemmelse med funktionsbeskrivelsen for Intern Revision (IR), skal Revisionsudvalget godkende revisionsplanen og eventuelle ændringer hertil.

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget godkender ændringer til Intern Revisions revisionsplan for 2014

Problemstilling

I en stor del af 2014 vil IR’s opgaveportefølje blive varetaget af 6-7 udførende medarbejdere mod normeringen på 9 udførende medarbejdere. Situationen er en følge af fratrædelser, længerevarende sygdom samt barsler.

I forhold til opgaveporteføljen har IR en stor tilgang af uopsættelige konsulentopgaver i form af rådgivning i forbindelse med

  • KS’ udarbejdelse af fælles obligatoriske forretningsgange på 19 procesområder
  • Nyt økonomisystem herunder grundlag for og krav til konvertering

Endvidere har IR et øget omfang af aktiviteter i forbindelse med adskillelsen af rapportering af henholdsvis lovpligtig revision og øvrige revisionsopgaver, der tillige øger omfanget af den samlede planlægnings- og revisionsproces.

Endelig er det vurderet, at en planlagt opgave vedrørende Københavns Ejendomme ikke er relevant at gennemføre på nuværende tidspunkt, jævnfør redegørelsen i bilag 2.

Løsning

Intern Revisions revisionsplan for 2014 ændres, som det fremgår af bilag 1 på følgende væsentlige punkter:

  • Opgaver vedrørende lovpligtig revision reduceres og opsplittes som følge af ændringen af rapporteringsansvaret. Således udføres den lovpligtige revision som selvstændigt område med rapportering til Deloitte. De forvaltningsrevisioner, der hidtil var indeholdt i den lovpligtige revision på de pågældende områder, udføres nu som selvstændige revisioner, der rapporteres af IR.
  • Omfanget af forvaltningsrevisioner (økonomisk kritisk revision) justeres og omprioriteres. Blandt andet videreføres opgaver, der er påbegyndt i 2013, som navngivne opgaver, da tidspunktet for færdiggørelsen af opgaver af forskellige årsager er forrykket. Desuden er det vurderet, at revisionen vedrørende Københavns Ejendomme ikke er relevant at gennemføre.
  • Der er en forøgelse i omfanget af konsulentopgaver og afsat ressourcer til erhvervelse af indsigt i nye it-systemer, og diverse tværgående opgaver, rettet mod revisionen, er reduceret.

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen

Videre proces

Ingen


/ Lone Forsberg

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Protokolbemærkninger:
Ingen