4. REVISIONSUDVALGETS HØRINGSSVAR TIL ØKONOMIFORVALTNINGES UDKAST TIL INDSTILLING TIL ØU VEDR. ÆNDRINGER I REVISIONSREGULATIV FOR KØBENHAVNS KOMMUNE (2014-0100177)

INDLEDNING
Borgerrepræsentationen besluttede den 8. maj 2014 modellen for Københavns Kommunes revisionsordning. Som følge af ændringer i revisionsordningen skal der foretages ændringer i revisionsregulativet for Københavns Kommune.

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget godkender høringssvar vedrørende Økonomiforvaltningens udkast til indstilling ”Ændring af revisionsregulativ for Københavns Kommune som opfølgning på Borgerrepræsentationens beslutning af 8. maj 2014 om valg af model for Københavns Kommunes revisionsordning”.

Problemstilling

Økonomiforvaltningen har udarbejdet et udkast til indstilling om ændringer i revisionsregulativet, og Revisionsudvalget skal udarbejde et høringssvar med eventuelle bemærkninger til de foreslåede ændringer i regulativet, inden indstillingen forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. 

Formålet med høringen er, at indhente Revisionsudvalgets eventuelle bemærkninger til de foreslåede ændringer i revisionsregulativet.

Løsning

Revisionsudvalget godkender høringssvar (bilag 1) vedrørende Økonomiforvaltningens udkast til indstilling ”Ændring af revisionsregulativ for Københavns Kommune som opfølgning på Borgerrepræsentationens beslutning af 8. maj 2014 om valg af model for Københavns Kommunes revisionsordning”.

Økonomi

Som konsekvens af de nye bestemmelser i revisionsregulativet skal der ansættes en ny medarbejder med kommunal- og offentligretlig ekspertise til sekretariatsbetjening af Revisionsudvalget. De løbende udgifter forbundet hermed afholdes inden for Intern Revisions budgetramme. Sagen har ikke herudover økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Intern Revision oversender Revisionsudvalgets beslutning og høringssvar til Økonomiforvaltningen. Efter ØU’s / BR’s godkendelse af revisionsregulativet forelægger Intern Revision et forslag til revideret Funktionsbeskrivelse for Revisionsudvalget med henblik på indstilling til Økonomiudvalget til godkendelse. Der foretages endvidere de fornødne konsekvensrettelser i kontakten med den eksterne revisor. Den videre proces følger det af ØU den 18.03.2014 vedtagne procesforløb.

/ Lone Forsberg

Beslutning

Indstillingen blev godkendt, idet Intern Revision foretager følgende justeringer i høringssvaret:

Ad Revisionsudvalgets bemærkninger til ændring af Revisionsregulativets § 12:

  • Formuleringen ” Både den eksterne og interne revision deltager ved revisionsrapporternes gennemgang med forvaltningerne.” ændres til: ”Den interne revision kan deltage ved den eksterne revisions gennemgang af revisionsrapporterne med forvaltningerne.”

Ad Revisionsudvalgets bemærkninger til ændring af Revisionsregulativets § 21:

  • Formuleringen af punkt 2 ændres til: ”at føre tilsyn med Intern Revisions varetagelse af administrationen af kontrakten med den eksterne leverandør af den lovpligtige revision, herunder køb af tillægsydelser”
  • Det tilføjes i høringssvaret, at formuleringen af § 21, punkt 4, ændres til: ”at føre tilsyn med Intern Revisions virksomhed, herunder varetagelse af de opgaver, som ikke er omfattet af de årlige aftaler med den eksterne revisor om bistand til udførelsen af den lovpligtige revision”

Protokolbemærkning:
I forbindelse med den forestående ajourføring af Funktionsbeskrivelsen for Intern Revision, ønsker Revisionsudvalget tilføjet, at Revisionsudvalget hvert kvartal orienteres om Intern Revisions tidsforbrug fordelt på hovedopgaver i forbindelse med bistand til den eksterne revisors lovpligtige revision.