5. TIDSPLAN FOR REVISIONSUDVALGETS BEHANDLING AF BETÆNKNING OVER BEREGNINGER OM REVISIONEN AF KØBENHAVNS KOMMUNES REGNSKAB FOR 2013. (2014-0101190)

INDLEDNING
Ifølge § 26 i Revisionsregulativet for Københavns Kommune afgiver Revisionsudvalget et udkast til betænkning over beretninger om revisionen af årsregnskabet henholdsvis delberetningerne til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget godkender Intern Revisions tidsplan og proces for udvalgets behandling af revisionsbetænkning vedrørende revisionen af Københavns Kommunes regnskab for 2013.

- at Revisionsudvalget godkender, at udvalget afholder et ekstraordinært møde den 16. september 2014 til behandling af revisionsbetænkning vedrørende revisionen af Københavns Kommunes regnskab for 2013.

Problemstilling

Ifølge Revisionsregulativet § 26 afgiver Revisionsudvalget et udkast til betænkning over beretningen om revisionen af årsregnskabet henholdsvis delberetningerne til Økonomiudvalget.

Revisionsbetænkningen skal indeholde de bemærkninger, som behandlingen af årsregnskabet, beretningen om revisionen af årsregnskabet henholdsvis delberetningerne og Økonomiudvalgets og udvalgenes bemærkninger måtte give anledning til.

I betænkningen fremdrages endvidere sådanne forhold, som efter Revisionsudvalgets skøn kan være at betydning for Borgerrepræsentationen ved bedømmelsen af regnskabet og de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen henholdsvis delberetningen.

Københavns Kommunes Regnskabscirkulære for 2013 indeholder en tidsplan for revisionsrapporteringen. Ifølge denne tidsplan behandler Økonomiudvalget revisionsbetænkningen i september 2014, og at Borgerrepræsentationen behandler revisionsbetænkningen i oktober 2014.

Revisionsudvalget skal sikres den fornødne tid til behandling af den eksterne revisors beretning om revisionen af årsregnskabet og delberetningerne samt udarbejdelse af revisionsbetænkning.

Løsning

Revisionsudvalget godkender Intern Revisions anbefalede tidsplan og proces for udvalgets behandling af revisionsbetænkningen.

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Intern Revision retter henvendelse til Økonomiforvaltningen om Revisionsudvalgets beslutning vedrørende tidsplan og proces for behandling af revisionsbetænkningen for 2013.


/ Lone Forsberg

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Protokolbemærkning:
Ingen