11. INTERN REVISIONS REGNSKABSPROGNOSE PR. APRIL 2014 (2014-0101448)

INDLEDNING
I henhold til ”Cirkulære for budgetopfølgning 2014” skal Revisionsudvalget behandle og godkende indstilling vedr. 1. regnskabsprognose inkl. vedlagte bilag.  

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget godkender Intern Revisions bidrag til Københavns Kommunes regnskabsprognose pr. april 2014.

Problemstilling

Den samlede driftsramme består af de tre bevillinger benævnt ”1950 Intern Revision”, ”1960 Pulje til udvidet revision” og ”1970 Ekstern Revision”. På baggrund af forbruget i årets første 3 måneder og forventningerne for den resterende periode af 2014 forventes årets samlede forbrug og budget at balancere således, at de samlede afvigelser inklusive overførsler er nul.

Løsning

Revisionsudvalget godkender det fremlagte materiale inklusive bilag vedr. 1. regnskabsprognose, der viser vedtaget og korrigeret budget, forbruget i første regnskabshalvår samt det forventede regnskabsresultat for 2014.

Prognosen er sammenfattet i tabel 1.

Bevilling

Vedtaget budget 2014

Korrigeret budget 2014

Forbrug i årets første 3 måneder

Forventet regnskab 2014

Service(mio. kr.)

Bevilling 1950 Intern Revision

8,2

8,2

2,4

7,9

Bevilling 1960

Pulje til udvidet revision

1,4

1,4

0

1,4

Bevilling 1970 Ekstern Revision

8,5

8,5

0

4,8

I alt

18,1

18,1

2,4

14,1

Tabel 1

Tabel 1 viser budget og forbrug for de tre bevillinger 1950, 1960 og 1970. Budget 2014 er i forhold til det oprindeligt vedtagne budget 2014 korrigeret for Borgerrepræsentationens beslutning den 12. december 2013 ang. bevilling til HR – pakke. Det oprindeligt vedtagne budget 2014 er således reduceret med i alt 70 t. kr.

Der forventes endvidere en budgetreduktion på ca. 5,1 mio. kr. som konsekvens af det gennemførte udbud af den eksterne revisionsopgave og en tillægsbevilling på ca. 1,4 mio. kr. til afholdelse af ekstraordinære opgaver vedr. ekstern revision. Endvidere forventes en budgetreduktion på ca. 0,3 mio. kr. som følge af merforbrug i regnskab 2013. Såfremt disse budgetkorrektioner gennemføres som forventet, fås et korrigeret budget på i alt 14,1 mio. kr. svarende til det forventede regnskabsresultat. 

Der forventes dermed bevillingsoverholdelse således, at de samlede forventede afvigelser inklusive overførsler for regnskab 2014 er nul.

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen

Videre proces

På vegne af Revisionsudvalget forestår Intern Revision oversendelse til Økonomiudvalget af den godkendte indstilling.


/ Lone Forsberg

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Protokolbemærkning:
Ingen