9. INDSTILLING VEDR. DELOITTES KVARTALOPGØRELSE FOR 1. KVARTAL 2018 ( )

Sagsfremstilling

Indledning

I overensstemmelse med indgået revisionskontrakt skal ekstern revisor, Deloitte, løbende orientere om ydelser, der er faktureret særskilt og direkte til en forvaltning.

Endvidere skal Deloitte løbende informere Revisionsudvalget, via Intern Revision, om eventuelle rådgivnings- og konsulentopgaver, der måtte være rekvireret og udført ud over opgaver, omfattet af lovpligtig revision. I den forbindelse skal Deloitte erklære sig om sin uafhængighed i forhold til sit revisionsansvar.

Indstilling og Beslutning

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget, som led i Revisionsudvalgets opgavevaretagelse, tager Deloittes opgørelse vedrørende leverancer til Københavns Kommune for 1. kvartal 2018 til efterretning.

 

Problemstilling

Revisionsudvalgets opgavevaretagelse omfatter:

  • at varetage opgaven vedrørende kontrakten med den eksterne leverandør af den lovpligtige revision, herunder køb af tillægsydelser

     

  • at føre tilsyn med Intern Revisions daglige varetagelse af administrationen af kontrakten med den eksterne leverandør af den lovpligtige revision, herunder køb af tillægsydelser.

 

Løsning

Deloittes kvartalsopgørelse indeholder følgende hovedtal:

 

Leveranceområde

Samlet

Beløb kr.

Bemærkninger

Projektregnskaber,

jf. kontraktens afsnit 4.4 pkt. 1 og 2

210.000

Fordelt på 35 regnskaber.

Øvrige revisionsydelser jf. kontraktens afsnit 4.4 pkt. 3 og 4

85.000

Leveret efter medgået tid. Løntilskudssager.

 

Øvrige revisionsydelser, jf. kontraktens afsnit 4.4. pkt. 3 og 4

 

600.000

Leveret efter fast pris.

Deloittes opgørelse under pkt. 4.4. omfatter fejlagtigt det faste årlige revisionshonorar, der opgøres særskilt.

Øvrige revisionsydelser, jf. kontrakten afsnit 4.4. pkt. 5, 6 og 7 (Metroselskabet og By & Havn)

416.000

Ordinær revision og moms og afgiftsassistance.

Øvrige leverancer uden for revisionskontrakt.

1.100.000

Største poster:

BUF Analyse bydækkende enheder og SOF Digitaliseringsstrategi

 

 

Som led i at sikre Revisionsudvalgets opgavevaretagelse, tager Revisionsudvalget Deloittes opgørelse vedrørende leverancer til Københavns Kommune for 1. kvartal 2018 til efterretning.

 

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

 

Videre proces

Ingen.

 

 

Jesper Andersen                                                            

 

Bilag

  • Bilag 1 – Opgørelse over leverancer til KK for 1. kvartal 2018

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Protokolbemærkninger:

Ingen.