7. ORIENTERING FRA DATABESKYTTELSESRÅDGIVER (DPO) ( )

Sagsfremstilling

  

Indledning

I henhold til Revisionsudvalgets forretningsorden skal Revisionsudvalget blandt andet føre løbende tilsyn med Databeskyttelsesrådgiverens (DPO) virksomhed.

Ud over egne udtalelser og forslag har Revisionsudvalgets medlemmer tavshedspligt for så vidt angår synspunkter, vurderinger og argumenter i forbindelse med Intern Revisions og ekstern revisors orientering om igangværende arbejder.

Indstilling og Beslutning

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte igangværende DPO-opgaver til efterretning.

 

Problemstilling

Med henblik på at sikre, at Revisionsudvalget kan udøve sin tilsynspligt med DPO’s virksomhed jf. Funktionsbeskrivelsen for Inter Revision og Databeskyttelsesrådgiver skal Revisionsudvalget løbende modtage orientering om funktionens opgaver.

 

Løsning

Intern Revision anmoder Revisionsudvalget om at tage nedenstående DPO opgaver pr. 13.03.2018 til efterretning.

Etablering af kommunens legal compliance:

 • KK-LCP, Spor 1 – Dokumentation af kommunens behandling af personoplysninger

 • KK-LCP, Spor 2 – Rådgivning ifm. registreredes rettigheder og uddannelse af medarbejdere

 • KK – Rådgivning ifm. etablering af processer og principper for databeskyttelse

Etablering af DPO-funktionen ansvarsområder & opgavevaretagelse

 • Etablering af processer & procedurer for DPO funktionens virke og samarbejde med DPO-organiseringen i forvaltningerne

 • Operationalisering af rådgivning og tilsynskoncept

 • Operationalisering af opgaver vedr. henvendelser fra registrerede

 • Operationalisering af opgaver vedr. privacy i systemer

 • Operationalisering af DPO-funktionens kontaktpunkt og samarbejde med Datatilsynet

Større rådgivningsopgaver ift. forvaltningerne:

 • KK – Rådgivning vedr. processer for kommunens håndtering af sikkerhedsbrud

 • KK – Vejledende udtalelse deling af personoplysninger mellem forvaltninger mv.

 • KK – Vejledende udtalelse videregivelse af oplysninger til statslige myndigheder

 • KK – Vejledende udtalelse om håndtering af data til statistiske formål

Større rådgivningsopgaver ift. KIT:

 • KIT – Anskaffelsesprocessen, anskaffelsesvurdering og leveranceproces ifm. IT-systemer

Følgende opgaver er afsluttet siden 13.03.18:

 • KK – Rådgivning ifm. konkrete systemanskaffelser

 • ØKF - Velfærdsanalyseenhedens statistik

 • KK – Rådgivning vedr. håndtering af selvejende institutioner ift. rolle som databehandler.

 

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

 

Videre proces

Ingen.

 

 

Jesper Andersen                                                             / Lone Forsberg

  

Bilag

Ingen