11. INDSTILLING VED. INTERN REVISIONS ÅRSBERETNING 2017 ( )

Sagsfremstilling

 

Indledning

I henhold til Funktionsbeskrivelsen for Intern Revision udarbejder Intern Revision efter afslutningen af hvert regnskabsår en årsberetning til Borgerrepræsentationen om Intern Revisions virksomhed.

 

Indstilling og Beslutning

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

 1. at Revisionsudvalget godkender Intern Revisions årsberetning for 2017

   

   

   

 2. at Revisionsudvalget anbefaler Borgerrepræsentationen – efter forudgående indhentet erklæring fra Økonomiudvalget – at tage Intern Revisions årsberetning for 2017 til efterretning.

 

Problemstilling

Intern Revision afgiver årligt efter afslutningen af regnskabsåret en beretning til Borgerrepræsentationen, hvor Intern Revision redegør om sin virksomhed. Beretninger indeholder en redegørelse for blandt andet følgende forhold:

 • Aktiviteter i året løb

   

 • Ressourcemæssige forhold

   

 • Regnskabet

I henhold til afsnit 11 i Funktionsbeskrivelsen for Intern Revision forelægges årsberetningen Borgerrepræsentationen med en indstilling fra Revisionsudvalget efter forud indhentet erklæring fra Økonomiudvalget. 

 

Løsning

Revisionsudvalget godkender Intern Revisions årsberetning for 2017.

 

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

 

Videre proces

Efter Revisionsudvalgets godkendelse af årsberetningen for 2017 oversender Intern Revision beretningen og den godkendte indstilling til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget oversender Intern Revisions årsberetning for 2017 til Borgerrepræsentationen sammen med udvalgets erklæring.

Borgerrepræsentationen behandler Intern Revisions årsberetning for 2017.

Årsberetningen gøres tilgængelig på Intern Revisions hjemmeside.

 

/Jesper Andersen                                                            

 

Bilag

Intern Revisions årsberetning for 2017

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Protokolbemærkninger:

Ingen.