12. INDSTILLING VEDR. INTERN REVISIONS REGNSKABSPROGNOSE, 1. PROGNOSE 2018 ( )

Sagsfremstilling

Indledning

I henhold til ”Cirkulære for budgetopfølgning” skal Revisionsudvalget behandle og godkende indstilling vedr. 1. regnskabsprognose inkl. vedlagte bilag.  

Indstilling og Beslutning

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget godkender Intern Revisions bidrag til Københavns Kommunes regnskabsprognose pr. 31. marts 2018.

 

Problemstilling

Den samlede driftsramme består af de tre bevillinger benævnt ”KK01/1030 Intern Revision”, ”KK01/1040 Pulje til udvidet revision” og ”KK01/1050 Ekstern Revision”. På baggrund af forbruget i årets første måneder, og forventningerne for den resterende periode af 2018, forventes for året et samlet mindreforbrug på ca.500 t.kr. Mindreforbruget kan væsentligst henføres til indtægter fra revision af selvejende institutioner, hvor arbejdet først udføres i 2019.

 

Løsning

Revisionsudvalget godkender det fremlagte materiale inklusive bilag vedr. 1. regnskabsprognose, der viser vedtaget budget, korrigeret budget efter forventede budgetkorrektioner, forbruget i de første 3 måneder i regnskabsåret samt det forventede regnskabsresultat for 2018.

Prognosen for 2018 er sammenfattet i tabel 1.

Bevilling

Vedtaget budget

Korrigeret budget efter forventede korrektioner

Forbrug i årets første 3 måneder

Forventet regnskab

Service (mio. kr.)

 

 

 

 

Bevilling KK01/1030 Intern Revision

10.038

 

11.649

3.145

11.232

Bevilling KK01/1040

Pulje til udvidet revision

1.473

1.473

0

1.473

Bevilling KK01/1050 Ekstern Revision

3.601

2.483

600

2.400

I alt

15.112

15.605

3.745

15.105

Tabel 1

 

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 500 t.kr. Mindreforbruget kan væsentligst henføres til indtægter fra revision af selvejende institutioner, hvor arbejdet først udføres i 2019.

 

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

Videre proces

På vegne af Revisionsudvalget forestår Intern Revision oversendelse til Økonomiudvalget af den godkendte indstilling.

 

 

/Jesper Andersen                                                            

 

Bilag

Bilag 1 – Forventet regnskab pr. 31. marts 2018.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Protokolbemærkninger:

Ingen.