5. INDSTILLING VEDR. AFSLUTTEDE REVISIONER OG KONSULENTOPGAVER I INTERN REVISION ( )

Sagsfremstilling

 

  

Indledning

I henhold til Funktionsbeskrivelsen for Intern Revision afsnit 10, skal Intern Revision løbende orientere og rapportere om afsluttede revisioner.

 

Indstilling og Beslutning

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte afsluttede revisionsrapporter for perioden 15.03.2018 til 19.04.2018 til efterretning.

- at Revisionsudvalget tager anvendt tidsforbrug i 2018, herunder vedrørende bistand til lovpligtig revision til ekstern revisor, til efterretning.

 

Problemstilling

Intern Revision skal løbende rapportere om afsluttede rapporter til Revisionsudvalget samt orientere Revisionsudvalget om Intern Revisions tidsforbrug, fordelt på hovedopgaver, i forbindelse med bistand til den eksterne revisors lovpligtige revision.

 

Løsning

Revisionsudvalget tager følgende afsluttede opgaver i perioden 15.03.2018 til 19.04.2018 til efterretning.

Revisioner / undersøgelser, der er initieret af Revisionsplanen, er markeret med ”RP”.

Egen drift revisioner / undersøgelser er markeret med ”ED”.

 

Rapportering vedr. lovpligtig revision som bistand til Deloitte:

 • TVÆR – Regnskabsføring og interne kontroller 2017 Kvantum (RP)

   

 • SUF – Selvejende institutioner (RP)

   

   

   

  Revisionsrapporter:

   

 • ALLE – Ledelsestilsyn 2017 (RP)

   

   

   

  Rapportering vedr. særlige undersøgelser:

   

 • TMF – Opfølgning på revisionsbemærkning vedrørende beregning af byggesagsgebyrer

   

 • WB – 2 sager (ED)

   

   

   

   

   

  Afsluttede større konsulent- / rådgivningsopgaver:

   

 • KK – Implementering af KVANTUM

   

   

   

  Intern Revision har fra 01.01.2018 til 16.04.2018 leveret timer fordelt som følger:

   

  Finansiel / Lovpligtig revision

  Forvaltningsrevision / Økonomisk kritisk revision

  Timer i alt

  Regnskab 2017

  Regnskab 2018

  905

  105

  403

  1.413

   

   

   

   

  I perioden er der desuden leveret 1.966 timers rådgivning og konsulentassistance indenfor revision og økonomistyring.

   

   

   

  Økonomi

   

  Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

   

   

   

  Videre proces

   

  Jf. KSL § 18, har ØU/ØKF en tilsyns- og kontrolfunktion i forhold til borgmestrenes/ forvaltningernes administrative opgavevaretagelse, herunder skal ØU have indseende med de økonomiske og administrative forhold og varetage den umiddelbare forvaltning, der vedrører kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ.

   

   

   

  I overensstemmelse med ovennævnte foranlediger Intern Revision på vegne af Revisionsudvalget, at følgende afsluttede revisionsrapporter fremsendes til ØKF’s direktion med henblik på eventuel videre behandling i ØU:

   

 • TVÆR – Regnskabsføring og interne kontroller 2017 Kvantum (RP)
 • ALLE – Ledelsestilsyn 2017 (RP)

   

 • TMF – Opfølgning på revisionsbemærkning vedrørende beregning af byggesagsgebyrer

 

 

Jesper Andersen                                                             / Lone Forsberg

 

Bilag

De ovenfor nævnte rapporter

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Protokolbemærkninger:

Ingen.