11. INDSTILLING VEDR. INTERN REVISIONS REGNSKABSPROGNOSE, 3. KVARTAL 2017 ( )

I henhold til ”Cirkulære for budgetopfølgning” skal Revisionsudvalget behandle og godkende indstilling vedr. 3. regnskabsprognose.

Sagsfremstilling

Indstilling

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget godkender Intern Revisions bidrag til Københavns Kommunes regnskabsprognose pr. 30. september 2017.

Problemstilling

Den samlede driftsramme består af de tre bevillinger benævnt ”KK01/1030 Intern Revision”, ”KK01/1040 Pulje til udvidet revision” og ”KK01/1050 Ekstern Revision”. På baggrund af forbruget i årets første 9 måneder, og forventningerne for den resterende periode af 2017, forventes for året et samlet mindreforbrug på ca. 700 t.kr. Mindreforbruget kan væsentligst henføres til vakant stilling med 300 t.kr. og indtægter fra revision af selvejende institutioner med 400 t. kr., hvor arbejdet først udføres i 2018.

Løsning

Revisionsudvalget godkender 3. regnskabsprognose mv., der viser vedtaget og korrigeret budget, forbruget i de første 9 måneder i regnskabsåret samt det forventede regnskabsresultat for 2017.

Prognosen er sammenfattet i tabel 1.

Bevilling

Vedtaget budget 2017

Aktuelt budget 2017

Forbrug i årets første 9 måneder

Forventet regnskab 2017

Service(mio. kr.)

 

 

 

 

Bevilling KK01/1030 Intern Revision

10,5

11,2

11,4

10,5

Bevilling KK01/1040

Pulje til udvidet revision

1,5

1,5

0,0

1,5

Bevilling KK01/1050 Ekstern Revision

3,5

3,5

0,0

3,5

I alt

15,5

16,2

11,4

15,5

Tabel 1

Tabel 1 viser budget og forbrug for de tre bevillinger 1030, 1040 og 1050.

En opsætningsfejl foretaget i Kvantum bevirker, at forbruget under bevilling 1040 og 1050 er blevet registreret under bevilling 1030.

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

Videre proces

På vegne af Revisionsudvalget forestår Intern Revision oversendelse til Økonomiudvalget af den godkendte indstilling.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

 

Protokolbemærkninger:

Ingen.