4. INDSTILLING VEDR. IGANGVÆRENDE REVISIONER I INTERN REVISION ( )

I henhold til Revisionsregulativet for Københavns Kommune kapitel 8, skal Revisionsudvalget blandt andet føre løbende tilsyn med Intern Revisions virksomhed samt vurdere eventuelt behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevision.

Ud over egne udtalelser og forslag har Revisionsudvalgets medlemmer tavshedspligt for så vidt angår synspunkter, vurderinger og argumenter i forbindelse med Intern Revisions og ekstern revisors orientering om igangværende arbejder.

Sagsfremstilling

Indstilling

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte igangværende revisioner til efterretning.

 

Problemstilling

Med henblik på at sikre, at Revisionsudvalget kan udøve sin tilsynspligt med Intern Revisions virksomhed samt at understøtte Borgerrepræsentationens tilsyn med kommunens forvaltning af økonomiske midler, herunder eventuelle behov for iværksættelse af udvidet forvaltningsrevisioner, skal Revisionsudvalget løbende modtage orientering om igangværende revisioner.

 

Løsning

Rapporter i udkast:

 • Ingen

Igangværende lovpligtige revisioner – med rapportering til Deloitte:

 • TVÆR – Lønninger og vederlag 2017 (RP)

 • TVÆR – Regnskabsføring og interne kontroller 2017 (RP)

Igangværende finansiel revision – med direkte rapportering:

 • TMF – SOF – KFF – BUF – Kvantum Åbningsbalance (RP)

 • TVÆR – Udbetalings- og opkrævningssystemer (RP)

 • ØKF – Opfølgning revisionsbemærkninger 2016 (RP)

Igangværende særlige revisioner:

 • ALLE – Ledelsestilsyn 2017 (RP)

 • KIT – Ydelseskatalog (RP)

 • KFF – Tilskudsadministration (RP)

 • BUF-SOF-SUF – Mellemkommunale refusioner (RP)

Igangværende særlige undersøgelser:

 • Ingen

Igangværende opgaver vedr. Informationssikkerhed:

 • KIT – IT- og sikkerhedsprocesser (ED)

 • KIT – Ejerskabskoncept herunder definering af systemejerrollen (ED)

 • KIT – Systemgodkendelse af IT-systemer (ED)

 • KK – Etablering af DPO-funktion (RP)

 • KK – Styring og etablering af dokumentation til sikring af compliance ift. Databeskyttelsesforordningen

Igangværende konsulentassistance større sager:

 • ØKF – Månedlig opfølgning på problemområder 2017 – Risikolisten

Igangværende konsulent- / rådgivningsopgaver mindre sager:

 • TMF – Parkeringsområdet ”Pilen”

 • TMF – Opkrævning adm. gebyr affald hos KK

 • SOF – Opkrævning sikrede pladser § 29

 • SOF – Sagsbehandling i Borgercenter Handicap

 • KK – Projektregnskaber 2017

 • ØKF – Forretningsgangsbeskrivelser løn og personale

 • ØKF – Transparens udleje eksterne aktører opfølgning

 • KS - Kurser

 • KS – Kvantum, kontering momspligtig virksomhed

Igangværende rådgivningsopgaver:

 • ØKF – Styregruppe IGA

 • ØKF – Styregruppe KVANTUM

 • ØKF – Projekt Lønkontrol

 • ØKF – Rådhusstyregruppe

 • TVÆR – Projekt Legal Compliance – persondata

 • KK – Implementering af KVANTUM

 

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

 

Videre proces

Ingen.

Jesper Andersen                                       / Dorthe Koll Hindsberg

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

 

Protokolbemærkninger:

Ingen.