5. INDSTILLING VEDR. AFSLUTTEDE REVISIONER OG KONSULENTOPGAVER I INTERN REVISION (2017-0349753)

I henhold til Funktionsbeskrivelsen for Intern Revision afsnit 10, skal Intern Revision løbende orientere og rapportere om afsluttede revisioner.

Sagsfremstilling

Indstilling

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte afsluttede revisionsrapporter for perioden 20.09.2017 til 13.10.2017 til efterretning.

- at Revisionsudvalget tager anvendt tidsforbrug i 2017, herunder vedrørende bistand til lovpligtig revision til ekstern revisor, til efterretning.

Problemstilling

Intern Revision skal løbende rapportere om afsluttede rapporter til Revisionsudvalget samt orientere Revisionsudvalget om Intern Revisions tidsforbrug, fordelt på hovedopgaver, i forbindelse med bistand til den eksterne revisors lovpligtige revision.

Løsning

Revisionsudvalget tager følgende afsluttede opgaver i perioden 20.09.2017 til 13.10.2017 til efterretning.

Revisioner / undersøgelser, der er initieret af Revisionsplanen, er markeret med ”RP”.

Egen drift revisioner / undersøgelser er markeret med ”ED”.

 

Rapportering vedr. lovpligtig revision som bistand til Deloitte:

  • Ingen

     

Revisionsrapporter:

  • ØKF – Lejeindtægter og momsrefusion, jf. art 7.1. (ED)

 

Rapporter vedr. særlige undersøgelser:

  • BUF – Institutioner under Asylselskabet inkl. bilag, redegørelse af 17.05.17 (ED)

Afsluttede konsulent- / rådgivningsopgaver:

  • BIF – Faktureringsgrundlag LUV forløb

  • ØKF – KEid registrering af deponeringer i forbindelse med køb af ejendomme

 

Intern Revision har fra 01.01.2017 til 13.10.2017 leveret timer fordelt som følger:

Finansiel / Lovpligtig revision

Forvaltningsrevision / Økonomisk kritisk revision

Timer i alt

Regnskab 2016

Regnskab 2017

2.174

301

4.181

6.656

I perioden er der desuden leveret 6.055 timers rådgivning og konsulentassistance.

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen..

Videre proces

Jf. KSL § 18, har ØU/ØKF en tilsyns- og kontrolfunktion i forhold til borgmestrenes/ forvaltningernes administrative opgavevaretagelse, herunder skal ØU have indseende med de økonomiske og administrative forhold og varetage den umiddelbare forvaltning, der vedrører kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ.

I overensstemmelse med ovennævnte foranlediger Intern Revision på vegne af Revisionsudvalget, at følgende afsluttede revisionsrapporter fremsendes til ØKF’s direktion med henblik på eventuel videre behandling i ØU:

  • Ingen

Jesper Andersen                                       / Dorthe Koll Hindsberg

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

 

Protokolbemærkninger:

Ingen.