10. INDSTILLING VEDR. GODKENDELSE AF DELOITTES REVISIONSPLAN FOR 2019

Sagsfremstilling

INDLEDNING

Jævnfør indgået kontrakt om revision af Københavns Kommune, skal kommunens revisor udarbejde en årlig revisionsplan.

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget tager Deloittes revisionsplan for 2019 til efterretning, herunder at planen imødekommer kravene, jævnfør indgået revisionskontrakt.

 

PROBLEMSTILLING

Med udgangspunkt i en risikovurdering skal Deloitte for hvert regnskabsår udarbejde en revisionsplan for udførelsen af den samlede revisionsopgave. Revisionsplanen skal indeholde de revisionshandlinger og metodikker for de forskellige områder i kommunen, som Deloitte finder mest effektive.

Revisionsplanen skal indeholde en overordnet redegørelse for arten og omfanget af den lovpligtige revision, der vil blive udført i årets løb, herunder en beskrivelse af, hvilke revisionshandlinger der finder sted i årets løb (løbende revision) og i forbindelse med årsafslutning (statusrevision).

Revisionsplanen er afstemt/koordineret med Intern Revisions revisionsplan, således at dobbeltarbejde undgås og således, at planerne samlet set sikrer en fyldestgørende lovpligtig revision af Københavns Kommune.

 

LØSNING

Deloitte har udarbejdet en revisionsplan for 2019, der imødekommer kravene hertil, jævnfør indgået revisionskontrakt. Revisionsplanen er koordineret og afhandlet med Intern Revision med henblik på at sikre en hensigtsmæssig revisionsmæssig dækning af Københavns Kommunens aktiviteter samt bestemmelserne i indgået revisionskontrakt.

 

ØKONOMI

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

 

VIDERE PROCES

Ingen

 

Jesper Andersen                                                            

 

BESLUTNING

Protokolbemærkninger:

 

BILAG

Revisionsplan for 2019 – Deloitte (FORTROLIG)

Beslutning

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Protokolbemærkninger:

Ingen