5. INDSTILLING VEDR. AFSLUTTEDE REVISIONER OG KONSULENTOPGAVER I INTERN REVISION

Sagsfremstilling

INDLEDNING

I henhold til Funktionsbeskrivelsen for Intern Revision afsnit 10, skal Intern Revision løbende orientere og rapportere om afsluttede revisioner.

INDSTILLING OG BESLUTNING

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte afsluttede revisionsrapporter for perioden 09.12.2018 til 14.01.2019 til efterretning.

- at Revisionsudvalget tager til efterretning, at Intern Revision af tekniske årsager ikke kan opgøre tidsforbrug i 2018, på nærværende møde.

PROBLEMSTILLING

Intern Revision skal løbende rapportere om afsluttede rapporter til Revisionsudvalget samt orientere Revisionsudvalget om Intern Revisions tidsforbrug, fordelt på hovedopgaver, i forbindelse med bistand til den eksterne revisors lovpligtige revision.

LØSNING

Revisionsudvalget tager følgende afsluttede opgaver i perioden 09.12.2018 til 14.01.2019 til efterretning.

Revisioner / undersøgelser, der er initieret af Revisionsplanen, er markeret med ”RP”.

Egen drift revisioner / undersøgelser er markeret med ”ED”.

 

Rapportering vedr. lovpligtig revision som bistand til Deloitte:

 • Ingen

   

  Revisionsrapporter:

   

 • Ingen

   

  Rapportering vedr. særlige undersøgelser:

   

 • Ingen

   

  Afsluttede større konsulent- / rådgivningsopgaver:

   

 • KFF – Stevnsgade (ED)

 

Intern Revision har fra 09.12.2018 til 14.01.2019 leveret timer fordelt som følger:

Finansiel / Lovpligtig revision

Forvaltningsrevision / Økonomisk kritisk revision

Timer i alt

Regnskab 2018

Regnskab 2019

-

-

-

-

 

I perioden er der desuden leveret X timers rådgivning og konsulentassistance indenfor revision og økonomistyring.

Oplysninger om leverede timer udgår i denne omgang grundet midlertidige problemer med tidsregistreringssystemet.

 

ØKONOMI

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

VIDERE PROCES

Jf. KSL § 18, har ØU/ØKF en tilsyns- og kontrolfunktion i forhold til borgmestrenes/ forvaltningernes administrative opgavevaretagelse, herunder skal ØU have indseende med de økonomiske og administrative forhold og varetage den umiddelbare forvaltning, der vedrører kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ.

 

I overensstemmelse med ovennævnte foranlediger Intern Revision på vegne af Revisionsudvalget, at følgende afsluttede revisionsrapporter fremsendes til ØKF’s direktion med henblik på eventuel videre behandling i ØU:

 • Ingen

Jesper Andersen

BESLUTNING

Protokolbemærkninger:

BILAG

 • KFF – Stevnsgade (ED)

Beslutning

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Protokolbemærkninger:

Ingen