7. INDSTILLING VEDR. DATABESKYTTELSESRÅDGIVERENS OPGAVER

Sagsfremstilling

Indledning

I henhold til Revisionsudvalgets forretningsorden skal Revisionsudvalget blandt andet føre løbende tilsyn med Databeskyttelsesrådgiverens (DPO) virksomhed.

Ud over egne udtalelser og forslag har Revisionsudvalgets medlemmer tavshedspligt for så vidt angår synspunkter, vurderinger og argumenter i forbindelse med Intern Revisions og ekstern revisors orientering om igangværende arbejder.

Indstilling og Beslutning

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte igangværende DPO-opgaver til efterretning.

Problemstilling

Med henblik på at sikre, at Revisionsudvalget kan udøve sin tilsynspligt med DPO’s virksomhed jf. Funktionsbeskrivelsen for Inter Revision og Databeskyttelsesrådgiver skal Revisionsudvalget løbende modtage orientering om funktionens opgaver.

Løsning

Intern Revision anmoder Revisionsudvalget om at tage nedenstående DPO opgaver til efterretning.

Etablering af DPO-funktionen ansvarsområder & opgavevaretagelse

 • Operationalisering af rådgivnings- og tilsynskoncept

Større rådgivningsopgaver ift. forvaltningerne:

 • KK – Implementering af regler for tv-overvågningsloven

 • KK – Vejledende udtalelse om håndtering af data til statistiske formål

 • KK – Tilrettelæggelse af Taskforce aktiviteter 2018/19

 • ØKF/KIT – Svar ifm. 1. høringsrunde af cirkulærer for

  • It-anskaffelser

  • Registreredes rettigheder

  • Informationssikkerhed

  • Organisering af informationssikkerhed

Større rådgivningsopgaver ift. KIT:

 • GAP analyse vedr. SIEM løsning

Overvågning og tilsyn

 • Overvågning af sikkerhedshændelser

   

Selvejende Institutioner – Tilbud om DPO & Legal Compliance Projekt

 • Tilrettelæggelse af Legal Compliance projektet, med henblik på at implementere selvejende institutioner og være deres DPO

   

Samarbejde med Datatilsynet

 • Ingen

   

Følgende rådgivningsopgaver er afsluttet siden 05.08.18:

 • Konsekvensanalyse BIF – udskiftning af system ”Udbudsportalen”

 • KK – Vejledende udtalelse om mindre databehandlere

 • KK – Vejledende udtalelse om indsigt

 • Bistand til ØKF/KIT med henblik på ledelsesgodkendelse af konsekvensanalysekoncept

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

Videre proces

Ingen.

Jesper Andersen / Lone Forsberg

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Protokolbemærkninger:

Ingen