8. INDSTILLING VEDR. ÆNDRING AF REVISIONSUDVALGETS FORRETNINGSORDEN

Sagsfremstilling

Indledning

I henhold til Revisionsregulativet for Københavns Kommune kapitel 8, § 23 fastsætter Revisionsudvalget egne procedurer for opgavevaretagelsen.

Indstilling og beslutning

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at ændringen til Revisionsudvalgets forretningsorden november 2018 vedrørende præcisering af tavshedspligt tages til efterretning

Problemstilling

Revisionsudvalgets opgavevaretagelse, skal følge af en fælles forretningsorden, herunder i visse tilfælde være underlagt tavshedspligt.

Løsning

Revisionsudvalget tager Revisionsudvalgets forretningsorden november 2018, tages til efterretning med følgende tilføjelse i kapitel 9 §15 vedrørende tavshedspligt:

Tidligere formulering:

”Udvalgets medlemmer er underlagt lovgivningens almindeligt gældende regler om tavshedspligt.”

Ny formulering

”Udvalgets medlemmer er underlagt lovgivningens almindeligt gældende regler om tavshedspligt. Ud over egne udtalelser og forslag har Revisionsudvalgets medlemmer tavshedspligt for så vidt angår synspunkter, vurderinger og argumenter i forbindelse med Intern Revisions og ekstern revisors orientering om igangværende arbejder. Revisionsudvalget skal desuden behandle endelige rapporter fortroligt indtil disse er behandlet i fagudvalg.”

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

Videre proces

Ingen.

Jesper Andersen / Lone Forsberg

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Protokolbemærkninger:

Ingen