10. INDSTILLING VEDR. INTERN REVISIONS REGNSKABSPROGNOSE, 3. PROGNOSE 2018

Sagsfremstilling

Indledning

I henhold til ”Cirkulære for budgetopfølgning” skal Revisionsudvalget behandle og godkende indstilling vedr. 3. regnskabsprognose inkl. vedlagte bilag.  

Indstilling og Beslutning

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget godkender Intern Revisions bidrag til Københavns Kommunes regnskabsprognose pr. 30. september 2018.

Problemstilling

Den samlede driftsramme består af de tre bevillinger benævnt ”1030 Intern Revision”, ”1040 Pulje til udvidet revision” og ”1050 Ekstern Revision”. På baggrund af forbruget årets første 9 måneder, og prognosen for de sidste 3 måneder af 2018, forventes for året et samlet mindreforbrug på ca. 4.300 t.kr. Mindreforbruget kan væsentligst henføres til:

  • ca. 3.000 t.kr. vedrørende DUT midler til GDPR, idet der kun forventes anvendt 600 t.kr. af oktober måneds tillægsbevilling på 3.605 t.kr.

  • ca. 800 t.kr. vedrørende stillingsvakance

  • ca. 500 t.kr. vedrørende indtægter fra revision af selvejende institutioner, hvor arbejdet først udføres i 2019.

Løsning

Revisionsudvalget godkender det fremlagte materiale inklusive bilag vedr. 3. regnskabsprognose, der viser aktuelt budget, igangværende korrektioner, forventet korrigeret budget, prognose for året, samt den forventede afgivelse for 2018.

Prognosen for 2018 er sammenfattet i tabel 1.

Bevilling

Aktuelt budget

Korrigeret budget efter forventede korrektioner

Prognose for året

Forventet afvigelse

Service (mio. kr.)

 

 

 

 

Bevilling 1030 Intern Revision

11.650

15.256

10.975

4.281

Bevilling 1040

Pulje til udvidet revision

1.473

1.473

1.473

0

Bevilling 1050 Ekstern Revision

2.428

2.428

2.400

28

I alt

15.551

19.157

14.848

4.309

Tabel 1

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 4.300 t.kr. Mindreforbruget kan væsentligst henføres til:

  • ca. 3.000 t.kr. vedrørende DUT midler til GDPR, idet der kun forventes anvendt 600 t.kr. af oktober måneds tillægsbevilling på 3.605 t.kr.

  • ca. 800 t.kr. vedrørende stillingsvakance

  • ca. 500 t.kr. vedrørende indtægter fra revision af selvejende institutioner, hvor arbejdet først udføres i 2019.

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

Videre proces

På vegne af Revisionsudvalget forestår Intern Revision oversendelse til Økonomiudvalget af den godkendte indstilling.

Jesper Andersen / Allan Bojer

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Protokolbemærkninger:

Ingen