12. INDSTILLING VEDR. INTERN REVISIONS REGNSKAB FOR 2017 ( )

Sagsfremstilling

 

Indledning

I henhold til ”Regnskabscirkulære for Københavns Kommune 2017” skal Revisionsudvalget behandle og godkende indstilling vedr. endeligt regnskab 2017.

 

Indstilling og Beslutning

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Intern Revisions regnskab for 2017, jf. bilag 1, godkendes,

- at overførselsønsker af mindreforbrug fra 2017 til 2018, jf. bilag 2, godkendes.

 

Problemstilling

Den samlede driftsramme består af de tre bevillinger, benævnt ”1030 Intern Revision”, ”1040 Pulje til udvidet revision” og ”1050 Ekstern Revision”. Det reelle mindreforbrug for bevillingen ”1030 Intern Revision” er på 677 t.kr., idet en opsætningsfejl i Kvantum bevirker, at 866 t.kr. til ekstern revisor fejlagtigt er registreret under nærværende bevilling, mod rettelig bevillingen ”1050 Ekstern Revisor”. For hver af de to øvrige bevillinger svarer regnskabsresultatet i al væsentlighed til bevillingens korrigerede budget.  

 

Løsning

Revisionsudvalget godkender det fremlagte regnskab 2017, der viser vedtaget og korrigeret budget, forbruget samt regnskabsresultatet for 2017.

Tabel 1 viser budget og forbrug for de tre bevillinger 1030, 1040 og 1050. Det samlede mindreforbrug er på 764 t.kr.

Mindreforbruget kan væsentligst tilskrives tidsmæssig forskydning mellem årene, hvorfor der – via overførselssagen – søges om overførsel af 489 t.kr. vedrørende lov- eller kontraktmæssigt bundne midler. Det resterende mindreforbrug kan henføres til vakante stillinger med 188 t.kr. og 86 t.kr. vedr. revisionskontrakten. Således udgør det reelle mindreforbrug 274 t.kr. for 2017. 
 

 

Regnskabsresultatet er sammenfattet i tabel 1 nedenfor:

Bevilling

Vedtaget budget

Korrigeret budget

Regnskab

Afvigelse

Service (1.000 kr.)

 

 

 

 

Bevilling 1030 Intern Revision

10.513

11.187

11.376

-189

Bevilling 1040 Pulje til udvidet revision

1.454

1.454

1.454

0

Bevilling 1050 Ekstern Revision

3.550

3.550

2.597

953

I alt

15.517

16.191

15.427

764

 

 

 

 

 

 

Tabel 1

 

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

 

Videre proces

På vegne af Revisionsudvalget forestår Intern Revision oversendelse til Økonomiudvalget af den godkendte indstilling.

 

 

Jesper Andersen                                                             / Allan Bojer

 

 

Beslutning

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

  • at Intern Revisions regnskab for 2017, jf. bilag 1, godkendes,

  • at overførselsønsker af mindreforbrug fra 2017 til 2018, jf. bilag 2, godkendes.

     

Indstillingen blev godkendt.

Protokolbemærkninger:

Ingen.