5. INDSTILLING VEDR. AFSLUTTEDE REVISIONER OG KONSULENTOPGAVER I INTERN REVISION ( )

Sagsfremstilling

 

Indledning

I henhold til Funktionsbeskrivelsen for Intern Revision afsnit 10, skal Intern Revision løbende orientere og rapportere om afsluttede revisioner.

 

Indstilling og Beslutning

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte afsluttede revisionsrapporter for perioden 07.02.2018 til 14.03.2018 til efterretning.

- at Revisionsudvalget tager anvendt tidsforbrug i 2018, herunder vedrørende bistand til lovpligtig revision til ekstern revisor, til efterretning.

 

Problemstilling

Intern Revision skal løbende rapportere om afsluttede rapporter til Revisionsudvalget samt orientere Revisionsudvalget om Intern Revisions tidsforbrug, fordelt på hovedopgaver, i forbindelse med bistand til den eksterne revisors lovpligtige revision.

 

Løsning

Revisionsudvalget tager følgende afsluttede opgaver i perioden 07.02.2018 til 14.03.2018 til efterretning.

Revisioner / undersøgelser, der er initieret af Revisionsplanen, er markeret med ”RP”.

Egen drift revisioner / undersøgelser er markeret med ”ED”.

 

Rapportering vedr. lovpligtig revision som bistand til Deloitte:

 • Ingen

   

   

   

  Revisionsrapporter:

   

 • BUF-SOF-SUF – Mellemkommunale refusioner (RP)

   

   

   

  Rapporter vedr. særlige undersøgelser:

   

 • Ingen

   

   

   

  Afsluttede større konsulent- / rådgivningsopgaver:

   

 • Ingen

   

   

   

  Intern Revision har fra 01.01.2018 til 12.03.2018 leveret timer fordelt som følger:

   

  Finansiel / Lovpligtig revision

  Forvaltningsrevision / Økonomisk kritisk revision

  Timer i alt

  Regnskab 2017

  Regnskab 2018

  787

  103

  270

  1.160

   

   

   

  I perioden er der desuden leveret 1.312 timers rådgivning og konsulentassistance indenfor revision og økonomistyring.

   

   

  Økonomi

   

  Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

   

   

   

  Videre proces

   

  Jf. KSL § 18, har ØU/ØKF en tilsyns- og kontrolfunktion i forhold til borgmestrenes/ forvaltningernes administrative opgavevaretagelse, herunder skal ØU have indseende med de økonomiske og administrative forhold og varetage den umiddelbare forvaltning, der vedrører kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ.

   

  I overensstemmelse med ovennævnte foranlediger Intern Revision på vegne af Revisionsudvalget, at følgende afsluttede revisionsrapporter fremsendes til ØKF’s direktion med henblik på eventuel videre behandling i ØU:

   

 • BUF-SOF-SUF – Mellemkommunale refusioner (RP)

 

 

Jesper Andersen                                                             / Lone Forsberg

 

Bilag

De ovenfor nævnte rapporter

 

Beslutning

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

 • at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte afsluttede revisionsrapporter for perioden 07.02.2018 til 14.03.2018 til efterretning.

 • at Revisionsudvalget tager anvendt tidsforbrug i 2018, herunder vedrørende bistand til lovpligtig revision til ekstern revisor, til efterretning.

 

Indstillingen blev godkendt.

 

Protokolbemærkninger:

Ingen.