5. INDSTILLING VEDR. AFSLUTTEDE REVISIONER OG KONSULENTOPGAVER I INTERN REVISION

Sagsfremstilling

 

I henhold til Funktionsbeskrivelsen for Intern Revision afsnit 10, skal Intern Revision løbende orientere og rapportere om afsluttede arbejder.

Indstilling og Beslutning

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte afsluttede revisionsrapporter for perioden 30.04.2019 til 03.06.2019 til efterretning.

- at Revisionsudvalget tager anvendt tidsforbrug i 2019, herunder vedrørende bistand til lovpligtig revision til ekstern revisor, til efterretning.

Problemstilling

Intern Revision skal løbende rapportere om afsluttede rapporter til Revisionsudvalget samt orientere Revisionsudvalget om Intern Revisions tidsforbrug, fordelt på hovedopgaver, i forbindelse med bistand til den eksterne revisors lovpligtige revision.

Løsning

Revisionsudvalget tager følgende afsluttede opgaver i perioden 30.04.2019 til 03.06.2019 til efterretning.

Revisioner / undersøgelser, der er initieret af Revisionsplanen, er markeret med ”RP”.

Egen drift revisioner / undersøgelser er markeret med ”ED”.

Rapportering vedr. lovpligtig revision som bistand til Deloitte:

  • TVÆR – Opfølgning revisionsbemærkninger 2018 (RP)

  • TVÆR – Balancerevision 2018 (RP)

  • TVÆR – Anlægsregnskaber 2018 (RP)

Revisionsrapporter:

  • Ingen

Rapportering vedr. særlige undersøgelser:

  • Ingen

Afsluttede Tværgående rådgivning og bistand:

  • Ingen

 

Intern Revision har fra 01.01.2019 til 03.06.2019 leveret i alt 5.733 timer fordelt som følger:

Finansiel / Lovpligtig revision

Særlige undersøgelser

Rådgivning og bistand

3.096

1.637

1.000

 

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

Videre proces

Jf. KSL § 18, har ØU/ØKF en tilsyns- og kontrolfunktion i forhold til borgmestrenes/ forvaltningernes administrative opgavevaretagelse, herunder skal ØU have indseende med de økonomiske og administrative forhold og varetage den umiddelbare forvaltning, der vedrører kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ.

I overensstemmelse med ovennævnte foranlediger Intern Revision på vegne af Revisionsudvalget, at følgende afsluttede revisionsrapporter fremsendes til ØKF’s direktion med henblik på eventuel videre behandling i ØU:

  •   Ingen

 

// Jesper Andersen                                                            

Bilag

  • TVÆR – Deloittes revisionsberetninger for 2018

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Protokolbemærkninger:

Ingen