4. INTERN REVISIONS ÅRSREGNSKAB FOR 2013 ( )

INDLEDNING
I henhold til Regnskabscirkulæret for Københavns Kommune for 2013 skal Intern Revisions regnskab godkendes og indarbejdes i kommunens samlede regnskab.

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget godkender Intern Revisions årsregnskab for 2013.

Problemstilling

Revisionsudvalget skal godkende Intern Revisions regnskab for 2013.

Løsning

Bevillingsregnskabet for revisionsområdet er opdelt på følgende fire bevillinger:

Bevilling

Budget

Forbrug

Nettoresultat

1903 Revisionen

0

485.673

-485.673

1950 Intern Revision

7.901.000

8.463.662

-562.662

1960 Pulje til udvidet revision

1.388.000

1.387.470

530

1970 Ekstern Revision

8.369.000

7.608.441

760.559

I alt for revisionsområdet

17.658.000

17.945.246

-287.246


Tabel 1. Bevillingsregnskabet for revisionsområdet 2013.


Der er for de fire bevillinger under ét et merforbrug på 287.246 kr. svarende til 1,6 % af de samlede bevillinger. 

Der er et merforbrug på bevilling 1903 Revisionen på i alt 485.673 kr. Bevillingen er under afvikling. Ved nedlæggelsen af Revisionsdirektoratet blev medarbejdere udlånt til den eksterne revision, Deloitte, som refunderer kommunens lønudgift. Det er kun udgiften, der bogføres på Bevilling 1903 Revisionen, mens lønrefusionen bogføres på bevillingen 1950 Intern Revision. Udlån af arbejdskraft er ophørt i 2013.

Bevilling 1950 Intern Revision, der omfatter drift af Intern Revision, udviser et merforbrug på 562.662 kr. Bevillingen 1960 Pulje til udvidet revision er anvendt til lønudgifter for personale ansat i Intern Revision til gennemførelse af forvaltningsrevision. De to bevillinger omfatter således det samlede budget til drift af Intern Revision.

Nettoforbruget for de to bevillinger udgør 9.851.132 kr., der fremkommer som forskellen mellem udgifter og indtægter, jf. tabel 2.


Kategoriserede regnskabsposter

Udgifter

Indtægter

Lønudgifter inkl. refusion ved barsel

8.585.712

 

Lønrefusion vedr. revisionsdirektoratet

 

467.112

Husleje, rengøring, kontordrift, møder og kurser m.v.

1.288.532

 

Undersøgelse af organisation, processer og kultur i IR

444.000

I alt

10.318.244

467.112

Tabel 2. Regnskabsresultatet for bevillingerne 1950 Intern Revision og 1960 Pulje til udvidet revision

De to bevillinger udgør i alt 9.289.000 kr. mens forbruget er på netto 9.851.132 kr. Regnskabsresultatet for de to bevillinger udviser dermed et nettomerforbrug på i alt 562.132 kr.

Bevillingen 1970 Ekstern Revision omfatter betaling for lovpligtig revision i henhold til den indgåede kontrakt. Nettoresultatet for bevillingen er et samlet mindreforbrug på 760.559 kr. Regnskabsresultatet fremkommer hovedsageligt som forskellen mellem et mindreforbrug på i alt 1,391 mio. kr. vedr. igangværende revisionsopgaver, der afsluttes og bogføres i 2014, og merudgifter i forbindelse med udbud af revisionsopgaven på 0,562 mio. kr.

Økonomi

Merforbruget på 287.246 kr. i regnskab 2013 forventes overført til budget 2014 via overførselssagen.

Videre proces

Baseret på en allerede afgivet regnskab og regnskabsforklaring indgår ovennævnte i Københavns Kommunes samlede årsregnskab, der behandles af Økonomiudvalget den 1. april 2014 og af Borgerrepræsentationen den 10. april 2014. Overførselssagen behandles af Økonomiudvalget den 29. april 2014 og af Borgerrepræsentationen den 8. maj 2014.

/ Lone Forsberg

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Protokolbemærkninger:

Ingen