5. INDSTILLING VEDR. AFSLUTTEDE REVISIONER OG KONSULENTOPGAVER I INTERN REVISION ( )

I henhold til Funktionsbeskrivelsen for Intern Revision afsnit 10, skal Intern Revision løbende orientere og rapportere om afsluttede revisioner.

Sagsfremstilling

Indstilling

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

- at Revisionsudvalget tager de i indstillingen anførte afsluttede revisionsrapporter for perioden 11.01.2017 til 22.02.2017 til efterretning.

- at Revisionsudvalget tager anvendt tidsforbrug i 2017, herunder vedrørende bistand til lovpligtig revision til ekstern revisor, til efterretning.

 

Problemstilling

Intern Revision skal løbende rapportere om afsluttede rapporter til Revisionsudvalget samt orientere Revisionsudvalget om Intern Revisions tidsforbrug, fordelt på hovedopgaver, i forbindelse med bistand til den eksterne revisors lovpligtige revision.

 

Løsning

Revisionsudvalget tager følgende afsluttede opgaver i perioden 11.01.2017 til 22.02.2017 til efterretning.

Revisioner / undersøgelser, der er initieret af Revisionsplanen, er markeret med ”RP”.

Egen drift revisioner / undersøgelser er markeret med ”ED”.

 

Rapportering vedr. lovpligtig revision som bistand til Deloitte:

 • KK – Regnskabsføring og interne kontroller 2016 (RP)

 • KK – Lønninger 2016 (RP)

 • KK – Vederlag 2016 (RP)

Revisionsrapporter:

 • BIF – Børneattester (ED)

 • TMF – Børneattester (ED)

 • SUF – Selvejende institutioner – Regnskab 2016 (RP)

  • Skjulhøjgård

  • Kirsebærhaven

    

Rapporter vedr. særlige undersøgelser:

 • SOF – WB 30313 (ED)

 • SOF – WB 30315 (ED

Afsluttede konsulent- / rådgivningsopgaver:

 • ØKF – Nyt Kasse- og Regnskabsregulativ med cirkulærer

 • SUF – Momspositivlisten funktion 4.62.88

 • ØKF – Overførselssagen 2016/2017 (RP)

 

Intern Revision har fra 01.01.2017 til 17.02.2017 leveret timer fordelt som følger:

Finansiel / Lovpligtig revision

Forvaltningsrevision / Økonomisk kritisk revision

Timer i alt

Regnskab 2016

Regnskab 2017

317

45

681

1.097

 

I perioden er der desuden leveret 1.291 timers rådgivning og konsulentassistance.

 

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

 

Videre proces

Jf. KSL § 18, har ØU/ØKF en tilsyns- og kontrolfunktion i forhold til borgmestrenes/ forvaltningernes administrative opgavevaretagelse, herunder skal ØU have indseende med de økonomiske og administrative forhold og varetage den umiddelbare forvaltning, der vedrører kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ.

I overensstemmelse med ovennævnte foranlediger Intern Revision på vegne af Revisionsudvalget, at følgende afsluttede revisionsrapporter fremsendes til ØKF’s direktion med henblik på eventuel videre behandling i ØU:

 • SOF – WB 30313

 • BIF – Børneattester

 • TMF – Børneattester

Jesper Andersen                                       / Lone Forsberg

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

 

Protokolbemærkninger:

Ingen.